Denna anmälan är slutförd.

Gymnasiebesök v5 2018 - sista anmälningsdag: 2018-01-19
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.