Denna anmälan är slutförd.
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än det, för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från sista anmälningsdagen till aktiviteten.