Inbjudan till u
tbildning i
Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Vi startar nu ytterligare en utbildningsomgång, den åttonde i ordningen efter vår första som startade 2012. En utbildning där teori varvas med praktiska övningar, träning, reflektion och diskussion, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Basen i utbildningen är det forskningsbaserade reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut av Johan Larsson, Tekn. Dr. och Universitetslektor, Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Kontinuerlig självreflektion kring det egna ledarskapet och dess påverkan på medarbetare och organisation är en utvecklingsstrategi som identifierats hos framgångsrika organisationer. Genom verktyget Ledarskapsbokslut får ledare stöd och struktur i att genomföra denna reflektionsprocessen med kontinuitet. 

Utbildningen omfattas av åtta dagar och genomförs under 10 månader samt individuell coachning, feedback och grupputveckling.

Observera att utbildningen är en investering och finansiering måste förankras med överordnad chef. 

Mål: Använda det Hälsofrämjande och effektiva ledarskapet.

Syfte: Genom reflektion och mer kunskap, öka sin egen medvetenhet och förståelse av framgångsrika ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarna och gruppens hälsa, prestation och effektivitet.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din arbetsgrupp.

Upplägg:

Introduktion i ledarskap
Vi bygger på vår teoretiska kunskap kring ledarskap i syfte att skaffa oss en referensram att utgå ifrån i arbetet med att reflektera kring det egna ledarskapet. Ambitionen är också att tillsammans skapa samsyn i definitionen av ledarskap, en gemensam tankemodell som vi sedan har med oss som en röd tråd i programmet.

Reflekterade ledarskap och Ledarskapsbokslut
Ledarskapsbokslut är ett reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer. Genom handledning genomför samtliga deltagare ett individuellt Ledarskapsbokslut i syftet att skapa tydlighet i den egna påverkansprocessen och då är reflektion kring sin egen människosyn, sina beteenden, hur dessa uppfattas och vad de leder till för resultat av stor vikt.

Hälsofrämjande och effektivt ledarskap, Johan Larsson
Genom Johan Larssons forskning, beteendeanalytiskt organisations- och ledarskapsutveckling (BAOU) samt annan relevant och aktuell forskning bygger vi på med kunskaper och en ökad förståelse kring vilka beteende som leder till ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap.

Integrerad modell för grupputveckling, (IMGD), Susan A Wheelan
Modellen visar på förloppet i arbetsgruppens utveckling och de olika stadierna denna sker. Med kunskaper om och förståelse för hur du kan analysera dig fram till vilken utvecklingsnivå ditt team uppvisar desto bättre kommer du att kunna förstå teamets behov för att veta hur du skall möta dessa.

Högpresterande team
Vi går igenom vilka faktorer som krävs för att bli ett högpresterande team, kännetecknat av en god hälsa, hög trivsel och bra arbetsprestationer.

Situationsanpassat ledarskap
Vi tittar på vilka ledarskapsbeteenden som leder till självständiga och högpresterande team och hur ledarskapet bör situations anpassas utifrån teamets utvecklings- och mognadsnivå.

Kommunikativt ledarskap
Här går vi igenom grunderna i och vikten av ett kommunikativt ledarskap och dess effekter på medarbetare. Vi tittar också på kommunikationsstrukturers påverkan på grupper och organisationer och vilka strategier och verktyg som bidrar till ett kommunikationsklimat som kännetecknas av tydligheten, öppenhet, delaktigheten och lärande.

Nytt ledarskapsbokslut och avslut
Nytt bokslut görs och dagen avslutas med att en individuell presentation om insikter, lärdomar och prestationer som gjorts under programmet, men även vilka tankar man har kring sitt fortsatta ledarskap.

Individuell coachning
Som ytterligare stöd i utbildningen ingår individuell coachning, vilket innebär åtta tillfällen där man får stöd och utmaningar för att stärkas i sitt ledarskap.

Feedback
I utbildningen får varje deltagare feedback på sitt ledarskap, vilket ger en faktisk återkoppling på ledarskapet utifrån olika perspektiv. Det görs genom att alla medarbetare och överordnad chef besvarar en enkät baserad på Johan Larssons forskning av framgångsrika ledarskapsbeteenden. Resultatet presenteras i en ledarskapsrapport och är sedan ett stöd för reflektion och utveckling av ledarskapet.


Tid & Omfattning
Utbildningen omfattar en introduktions- och informationsdag i maj 2020 och åtta utbildningsdagar.
Utbildningen avslutas i maj 2021.


Det här ingår i basutbildningen
Ledarskapsbokslut
Litteratur och dokumentation
Intyg efter fullföljd utbildning
Individuell coachning
Feedback genom Ledarskapsrapport
Lunch och fika under utbildningsdagarna

Grupputveckling kan väljas till om man vill arbeta med sin arbetsgrupp.
Detta innebär tillgång till ett evidensbaserat och strukturerat verktyg; GDQ (enkäter utifrån S A Wheelans forskning). GDQ mäter gruppers nuläge och utvecklingsnivå enligt Integrerad modell för grupputveckling (IMGD) och ger information om hur grupper fungerar, inte individer. Metoden ökar kunskapen hos ledare och medarbetare i vad som utmärker högpresterande arbetsgrupper och vad som krävs för att bli en. Den ger också vägledning till vad en grupp behöver fokusera på för att samarbeta mera effektivt. Grupputvecklingsinsatsen genomförs under tre halvdagar med vår medverkan på plats, där vår roll är att utbilda, coacha och vägleda chefen och gruppen i utvecklingsprocessen i gruppens framtagna handlingsplaner.   
                          

Upplägg
Åtta utbildningsdagar.                                             
Åtta coachande samtal.
Ledarskapsrapport med feedback från medarbetare och överordnad chef.

Grupputveckling, GDQ-rapport och IMGD, 3 halvdagar.

Vi erbjuder också andra grupputvecklingsinsatser. Kontakta oss för mer information.


Mer information och anmälan
Göran Johansson, 033-10 04 27, gj@medarbetarcentrum.se eller genom nedanstående formulär.

Läs gärna mer på vår hemsida om vårt utbud och referenser,  www.medarbetarcentrum.se

Välkommen med din anmälan!

Anmälan
Det här låter intressant - jag vill veta mer!
 
Observera att utbildningen är en investering och finansiering måste förankras med överordnad chef. 
Vi återkommer med mer information och besked om plats på utbildningen i god tid inför introduktionsdagarna.
Jag vill få mer information och/eller anmäla mig till
Jag vill få mer information och/eller anmäla mig till
Ange personuppgifter
Ange personuppgifter