Redovisningsformulär 

Redovisning av beviljade medel för lovaktiviteter 6-15 år
Genomförda lovaktiviteter ska redovisas senast tre veckor efter genomförd aktivitet i webbformuläret nedanför.
Redovisning av beviljade medel för lovaktiviteter 6-15 år
Genomförda lovaktiviteter ska redovisas senast tre veckor efter genomförd aktivitet i webbformuläret nedanför.
Förening/organisation
Organisationsnummer
Kontorad (OBS endast för kommunal verksamhet)
Plusgiro/Bankgiro
c/o
Adress
Postadress
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Typ av aktivitet
Beskrivning av aktiviteten
Plats och datum
Faktiskt antal timmar
Flickor 6-8 år:
Flickor 9-11 år:
Flickor 12-15 år:
Pojkar 6-8 år:
Pojkar 9-11 år:
Pojkar 12-15 år:
Icke binär 6-8 år:
Icke binär 9-11 år:
Icke binär 12-15 år:
Redovisning av beviljade medel
Ledare:
Material: 
Övrigt:

Det utgår ingen ersättning för mat/livsmedel.
Summa:
Övriga upplysningar om aktiviteten:
Övriga upplysningar om aktiviteten:

Information om behandling av personuppgifter (Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av kultur- och fritidsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens förvaltning enligt följande: zzzkof@linkoping.se

Formulär för redovisning av medel för lovaktivitet 2019 - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.