Denna anmälan är slutförd.

EdCamp Linköping 20 april - sista anmälningsdag: 2015-04-15
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.