Denna anmälan är slutförd.

Anmälan om bidrag sportlovsaktiviteter 6-15 år - sista anmälningsdag: 2019-02-05
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.