Fyll i ansökan för vinterlovsaktiviteter och skicka in senast 13 December 2019.

OBSERVERA ATT BIDRAGET ENBART BEVILJAS UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNING ATT MEDLEN FINNS I 2019 ÅRS BUDGET.

Ansökan om bidrag för vinterlovsaktiviteter 6-15 år
Ansökan för medel till avgiftsfria aktiviteter för barn mellan 6-15 år som ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor. Aktiviteter som förläggs i områdena Ryd, Berga, Skäggetorp, Lambohov och Ekholmen kommer prioriteras. Frågor skickas till: Leif.bronsen@linkoping.se
Ansökan om bidrag för vinterlovsaktiviteter 6-15 år
Ansökan för medel till avgiftsfria aktiviteter för barn mellan 6-15 år som ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor. Aktiviteter som förläggs i områdena Ryd, Berga, Skäggetorp, Lambohov och Ekholmen kommer prioriteras. Frågor skickas till: Leif.bronsen@linkoping.se
Förening/organisation
Organisationsnummer
Kontorad (OBS endast för kommunal verksamhet)
Plusgiro/Bankgiro
c/o
Adress
Postadress
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Typ av aktivitet
Beskrivning av aktiviteten
Plats och datum
Beräknat antal timmar
Beräknat antal deltagare
Beräkna kostnad för aktiviteten för respektive post.
Ledare:
Material: 
Övrigt:
För att genomföra aktiviteten ansöker vi om följande bidrag (räkna ihop ovanstående poster):
Tänkt Målgrupp?
Tänkt Målgrupp?
Var ska aktiviteten genomföras? 
Var ska aktiviteten genomföras? 

City
Berga
Ryd
Skäggetorp
Lambohov
Ekholmen
Annat
Område
Övriga upplysningar om aktiviteten:
Övriga upplysningar om aktiviteten:

Information om behandling av personuppgifter (Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av kultur- och fritidsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens förvaltning enligt följande: zzzkof@linkoping.se

Anmälan om bidrag vinterlovsaktiviteter 6-15 år - sista anmälningsdag: 2019-12-14
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.