Barnhälsovård
Nyhetsbrev

Augusti 2020

Höstens utbildningar

Under hösten kommer flertalet utbildningar att bli digitala eller arrangeras i mindre grupper.
Amningsutbildning för hela vårdkedjan som är en tvådagarsutbildning har ställts in. I väntan på att vi kan arrangera utbildningen igen erbjuds en digital amningsförmiddag för medarbetare inom barnhälsovården.

Du hittar mer information om höstens utbildningar  på CBHVs webb 

 
 

Föräldrastöd i grupp inom barnhälsovården

Vi kommer sannolikt att under en längre tid framöver behöva förhålla oss till Covid-19, vilket innebär nya arbetssätt och kreativa lösningar. I nuläget kommer många frågor till oss på CBHV om möjlighet till föräldragruppsverksamhet.

Det är verksamhetschefens ansvar att det finns tillgängliga lokaler och personal för att kunna genomföra gruppverksamhet på ett säkert sätt. Digitala lösningar och att träffas utomhus kan vara alternativ. Alla verksamheter måste göra sin egen bedömning av vad som är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att hindra smittspridning.

Det är bra att redan i inbjudan informera om att Föräldrastöd i grupp erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer t.ex. gällande att vara hemma om en har symtom, tvätta händerna och att hålla avstånd.

 
 
 

Vad tycker familjerna om Bamses Må bra tidning?

Bamse, världens starkaste björn, har funnits som serietidning inom barnhälsovården i flera år. Bamses Må bra tidning och pusslet, som vi använder vid hälsosamtalet vid fyraårsbesöket, är nu utvärderat av familjer, barn och BHV-sjuksköterskor.

Rapporten om familjernas upplevelse av interventionen är nu klar. Föräldrar i olika delar av Västra Götalandsregionen har intervjuats. Flera känner sig stärkta av budskapet i tidningen. ”Vi gör rätt”. Det finns även tydliga önskemål från föräldrarna om en utökad samverkan med förskolan i hälsofrågor. Föräldrarnas tankar visar också vikten av familjecentrerat arbetssätt. Vad är viktigt för just denna familjen? Generella råd, utan förankring i familjens vardag, har begränsad eller ingen effekt.

Bamses Må bra tidning familjers upplevelser av tidningen och pusslet

Barn har fått prata om att må bra utifrån de sex hälsoteman som finns i pusslet.

Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

BHV-sjuksköterskor har pratat om att arbeta med Bamse materialet

BHV sjuksköterskors erfarenheter av Bamse hälsosamtal vid 4års besöket på BVC

 

 
 

Statsbidrag inom barnhälsovården

För att nå fler familjer med hälsobudskap har BVC, Närhälsan Biskopsgården med hjälp av statsbidrag utökat sin samverkan med familjecentralen, stadsdelen och familjerna i närområdet. Martina Hultberg , BHV-sjuksköterska har bland annat varit med vid invigningen av beach volleybollplan i stadsdelsparken Svarte mosse. Martina pratade hälsa med familjerna och delade ut Biskopsgårdens gympapåse. Gympapåsen är framtagen av Anna Jullander, fysioterapeut i centrala barnhälsovården i S Älvsborg.

 
 

Juridiskt stöd för dig inom hälso- och sjukvården

Dokumentation kan vara utmanande i vissa situationer, och då kan det behövas juridisk vägledning. Hur ska samtycke dokumenteras? Hur dokumenteras personuppgifter när någon har skyddad identitet? Det är ämnen som finns med i det bibliotek av vägledande texter utifrån gällande författningar som Socialstyrelsen har skapat på sin webbsida.

Socialstyrelsen

 
 

Nya lagar från 1 juli 2020 för ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Socialstyrelsen har publicerat ett nytt meddelandeblad Nr 4/2020, ”Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet”, med anledning av lagändringarna. Bland annat införs i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett utreseförbud ska kunna utgöra både hinder mot att utfärda pass samt skäl för att återkalla pass. Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Vid indikation om att en flicka riskerar att utsättas för könsstympning ska en anmälan till socialtjänsten göras.

 Meddelandeblad Nr 4/2020

 

 
 

För tidigt född - handbok för barnhälsovården

För tidigt född är en bok med syfte att vara ett stöd i arbetet inom barnhälsovården. Boken är skriven av Jenny Rydell som är BHV-sjuksköterska och arbetar på Lillugglans BVC. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn som är för tidigt födda och deras föräldrar. Boken beskriver omvårdnad av barn och föräldrar och ger råd som är baserade på vetenskap och mångårig erfarenhet kring bland annat föräldraskap, tillväxt, utveckling och själva hälsobesöken på BVC.

Boken finns att beställa på Gothia
fortbildning.

 

Gothia fortbildning

 
 
 

Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn är uppdaterad

BCG-vaccination

Vägledningen är uppdaterad enligt ändringarna i föreskrifter om barnvaccinationsprogrammet och rekommendationer om vaccination mot tuberkulos. Utöver det har vissa andra texter kompletterats och förtydligats.
Läs mer här

Rikshandboken har uppdaterat avsnittet om BCG-vaccination delvis utifrån ändringarna i rekommendationerna om vaccination mot tuberkulos.
Läs mer här  

 

 

Vaccination och covid-19

Färre barn vaccineras globalt till följd av pandemin. Du kan läsa mer i Dagens medicin och på WHO.
Även Finland har noterat en nedgång i vaccinationstäckning; Institutet för hälsa och välfärd, THL, rapporterar att det femvalenta vaccinet täckning bland spädbarn har minskat med 6-16 procentenheter och MPR-vaccinet med 4-22 procentenheter jämfört med för ett år sedan, det är dock stora regionala skillnader.
I Sverige ser vi inte någon nedgång i vaccinationstäckningen, vi är tacksamma att vaccination även fortsatt prioriteras inom barnhälsovården.


Dagens medicin                  WHO  

 

 
 

Amningsstöd under pandemin

Support breastfeeding for a healthier planet, var årets tema på World breastfeeding week som återkommer första veckan i augusti varje år. Årets syfte var att lyfta rätten till ett kvalificerat amningsstöd för alla kvinnor och barn. Vikten av utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal men också vikten av samverkan mellan olika aktörer, ni kan läsa mer här .  Barn och föräldrar behöver stöd - både för att komma igång och för att upprätthålla amning. Under COVID-19-pandemin är det viktigt att hitta innovativa lösningar för att säkerställa att familjerna fortsätter att få det stöd de behöver. För stöd i arbetet med amning inom barnhälsovården finns följande,

Rikshandboken Amning och nutrition

AMSAK vårdprogram

Amningshjälpen

En podd om amning till föräldrar

Bra podd tips till föräldrar. Här finns lätttillgängliga tips kring att få igång en amning på bästa sätt i ett läge när vården är mycket pressad och kanske inte kan ge amningsstöd på samma sätt som annars? Hur gör jag som förälder när mitt barn bara gråter? Hur kan jag själv som förälder göra för att ge barnet bröstmjölk på bästa sätt. Babybabypodden ger tips och svar på många frågor för ammande föräldrar. En bra och lättbegriplig information om amning och lite om corona och amning. 

Babybabypodden

 

Breastfeeding during covid-19

 

WHO har gjort en animerad film om amning och covid-19.
Klicka på bilden så kommer du till en sida om breastfeeding, scrolla ner på sidan så hittar du filmen.

                                                                                                        

 

                                                                                          

 

 
 

Leksaker - Rengöring och desinfektion av leksaker som delas mellan barn inom vården

Många vårdhygieniska frågor har kommit upp till ytan under pandemin, trots att de i grunden inte har så mycket med covid att göra, så även rengöring av leksaker. Det är alltid viktigt, och har förmodligen större betydelse i spridning av andra smittsamma sjukdomar eller bärarskap.
Se pandemin som ett tillfälle att säkra upp generella rutiner, både gällande typ av leksaker som material, storlek, och placering samt rutiner för rengöring. Det är lättare att hålla en god hygien i ett väntrum som har få och stora leksaker.

När det gäller rengöring av leksaker som delas mellan barn i vården, finns denna rutin som är regional, och applicerbar både i slutenvård och öppenvård.

Leksaker - Rengöring och desinfektion av leksaker som delas mellan barn inom vården

 

Äta växa och må bra

Matkassen

 

Äta, växa och må bra har nu blivit översatt till turkiska och finns på språken engelska, arabiska, albanska, polska, turkiska, tigrinja, somaliska, persiska och dari.
Du hittar mer information här
 

Webbadressen för Matkassen har ändrats till vgregion.se/matkassen.
Du kan läsa mer här
 


 

Sammanställningen av bröstmjölksersättningar och tillskottsnäringar på Rikshandboken

 

Sammanställningen av bröstmjölksersättningar och tillskottsnäringar på Rikshandboken har uppdaterats. Tabellen är tänkt att användas av medarbetare inom barnhälsovården för att få en bättre överblick och samtidigt ge neutral information. Den omfattar både vanlig bröstmjölksersättning, men även för de för tidigt födda. Sen tidigare finns en sammanställning över mjölkproteinfria ersättningar eller andra specialprodukter.

Rikshandboken

 
 
 

Information till medarbetare i Göteborg och Södra Bohuslän

Remisskriterier till logopedverksamheter i Göteborg och Södra Bohuslän

Syftet med remisskriterierna är att underlätta för er som remitterar barn, men de ska även hjälpa logoped att bedöma remiss och hur remissen ska prioriteras. Nyhet är att när ni skickar remiss så ska delar av Barnhälsovårdsjournalen bifogas remiss.  Läs mer här

 
 
 

Information till medarbetare i Södra Älvsborg

Barnmat del 1 och del 2

Materialet Barnmat del 1 och Barnmat del 2 är nu reviderat. Materialet finns tillgänglig på Central barnhälsovårds hemsida under fliken ”Riktlinjer/ ”Mat och levnadsvanor” och undermappen ”Lokala riktlinjer Södra Älvsborg”. Läs mer här .

 

Central Barnhälsovård 
centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se