Jönköping i siffror

 

20 FEBRUARI 2020

 

Över 141 000 invånare i Jönköpings kommun

 

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) sin statistik över befolkningsutvecklingen för 2019. Den visar att Jönköpings kommun hade en ökning under året med 1 859 nya invånare. Vid årsskiftet bodde 141 081 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till +544. Under året har det fötts
1 644 barn, vilket är 44 färre än under 2018. Även antalet avlidna var färre under 2019 än året, 1 100 under 2019, jämfört med 1 253 under 2018. Under 2019 har 7 169 personer flyttat till kommunen samtidigt som 5 927 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 1 242 personer. Inflyttningen har i jämförelse med året innan minskat med 130 personer, medan utflyttningen har minskat med 74 personer.

 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). Justeringar redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Befolkningen i jämförelse med riket

Sverige har över 10,3 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping som är landets tionde största kommun. Kommunen har en yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,3 år, medan den i riket är 41,3 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda i ett annat land än Sverige är 18,4 procent. För riket är motsvarande uppgift 19,6 procent.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  


 

Jönköpings kommuns roll i länet

 

Med 39 procent av länets befolkning och 42 procent av länets sysselsättning har Jönköpings kommun en storleksmässig särställning i Jönköpings län.

 

Med flest och mest varierade arbetstillfällen är kommunen en betydelsefull lokal arbetsmarknad även för övriga länet, särskilt kranskommunerna, vilket avspeglas i en positiv nettoinpendling. Jönköpings kommun tar likaså emot flyttare från hela länet medan pendling och flyttning mellan övriga tolv kommuner är betydligt mer geografiskt begränsad.

 

Figur. Riktad inpendling per kommun. Cirkeldiagrammet visar andelen av kommunens inpendlare som är bosatta i respektive kommun.

 

Medan övriga länet i hög grad är specialiserat inom tillverkning har Jönköpings kommun en överrepresentation i kunskapsintensiva branscher, som finans och försäkring, information och kommuni­kation, kvalificerade företagstjänster, samt logistik. I Jönköping finns dessutom flertalet statliga jobb, rättsliga instanser, samt högskolan. Kommunen fyller därmed rollen som länets mest diversifierade och kunskapsintensiva plats, vilket återspeglas i att arbetskraftens utbildningsnivå är som högst i Jönköping.

Mot bakgrund av den statistik och information som presenteras i den nyligen utgivna rapporten om kommunens roll i länet tycks Jönköping utgöra länets centrum, gällande bland annat kunskapsintensiva verksamheter, handel, logistik, juridik och kultur.

Hela rapporten finns att läsa här  

 

 

Bostadsbyggandet under 2019

 

Under året som gått påbörjades byggandet av 799 bostäder i Jönköpings kommun.

 

Totalt 627 hyresrätter påbörjades och 220 av dessa var ombyggnation till studentbostäder i kvarteret Domstolen 1 i Centrum Öster (f.d. SAAB-fabriken). Av de påbörjade lägenheterna var 78 procent hyresrätter, 3 procent bostadsrätter och 19 procent äganderätter.

Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter under året uppgick till 867. Av dessa var 45 procent hyresrätter, 39 procent bostadsrätter och 16 procent äganderätter.

Den 1 januari 2020 pågick byggandet av 1 336 bostäder – 57 procent hyresrätter, 34 procent bostadsrätter och resterande 9 procent äganderätter.

 

Påbörjade lägenheter 2000-2019 efter upplåtelseform

 

Källa: Tekniska kontoret, mark och exploatering

 

 

Rapport om hushållen i Jönköpings kommun 2018

 

År 2018 fanns det 63 037 hushåll i Jönköpings kommun, vilket innebär att det bodde i genomsnitt 2,21 personer per hushåll.

 

Rapporten redovisar hushållen i Jönköpings kommun utifrån den senaste tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB). Fokus är på hushållens sammansättning, hushållsstorlek och boendeformer. Vidare jämförs Jönköpings kommun med förändringar över tid, riket, Jönköpings län och några utvalda kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten.

 

 

Arbetslösheten i januari var 5,7 procent

 

I januari uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,7 procent av arbetskraften 16–64 år och arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (5,8 procent respektive 5,6 procent).

 

Arbetslösheten var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet.

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 454 personer sedan januari förra året, från 3 669 till 4 123 personer.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är lägre i kommunen jämfört med både länet och riket. Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i januari 6,7 procent och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 15,9 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - januari 2020

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.