Nyhetsbrev från FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete maj 2020 

FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete har Social och omsorgsförvaltningen, Linköpings kommun som huvudman och är ett samarbete mellan  kommunerna Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Linköpings universitet.

FoU Centrums uppdrag är att stödja en kunskaps -, evidens- och lärandebaserad socialtjänst och vara en länk mellan forskning och praktik.

Sedan FoU Centrum etablerades år 2000, har cirka 200 projekt och uppdrag genomförts inom välfärdsområdet, både lokalt, regionalt och internationellt.

Mycket är som vanligt, fast annorlunda ändå

FoU Centrum är precis som alla verksamheter påverkade av Covid19. Vi arbetar med uppdrag och projekt men på lite andra sätt än tidigare. I det här nyhetsbrevet vill vi berätta om ett litet axplock av de aktiviteter som är på gång hos oss på FoU Centrum.

Vårt uppdrag att stötta er i olika frågor, både kopplade till Covid19 och till andra mer ordinarie FoU-frågor. Tveka inte att höra av er om ni tror att vi kan vara till hjälp: 
Mats Eriksson eller  Johanna Sohl.


Samarbete med ITU Köpenhamn och KTH Stockholm

FoU Centrum har sedan 2017 haft ett samarbetsavtal med ITU Köpenhamn och KTH i Stockholm och som nu avslutas. Samarbete med forskarna kommer i ett första steg förlängas ytterligare en tid och förhoppningen är att det resulterar i ett flerårigt samarbetsavtal.

Som en intressant möjlighet inom ramen för samarbetsavtalet, skisserar FoU Centrum tillsammans med ITU och forskarna på en preliminär plan med syftet att stödja "återuppbyggnadsarbetet" i kommunerna efter coronakrisen. Coronakrisen ställer socialtjänsten inför en rad svåra utmaningar på olika nivåer, utmaningar som också kan innebära ett viktigt lärande på kort och lång sikt. FoU Centrum och ITU skissar på en förstudie som syftar till att i dialog med kommunerna och baserat på lärdomar av coronaarbetet undersöka olika möjligheter hur vi kan arbeta tillsammans i framtiden, både i vardagen och i en krissituation. Förhoppningen är att resultaten från förstudien ska ligga till grund för och stimulera till fortsatta utvecklingsaktiviteter.

Mer underlag kring det eventuella projektet kommer att kommuniceras med kommunerna inom en snar framtid. Är ni redan nu nyfikna på projektet kan ni höra av er till Johanna Sohl.


FoU kompetenscenter föräldraskap och kognitiva svårigheter

I april startade två utbildningsdagar i ämnet "Föräldraskap och kognitiva svårigheter". En riktad till socialsekreterare inom barn och ungaområdet och en för familjebehandlare. I april börjar en utbildning i Individuellt Anpassat Vuxenstöd. En utbildning för boendestödjare som bygger på PYC-metodiken. Under hösten kommer FoU kompetenscenter ge fler utbildningar, så håll utkik efter dem i våra kanaler eller hör av er till oss för mer information. 

Inom ramen för avtalet som FoU har med IT-universitetet i Köpenhamn och KTH i Stockholm, har kompetenscentret tagit fram ett digitalt kompetensstöd för socialarbetare. Under våren kommer det digitala stödet även kunna ge stöd i personens egna hemmiljö, med hjälp av en ny app.

2019 fick alla kommuner i länet varsitt provexemplar av stödkort. Dessa stödkort är framtagna för att underlätta för socialsekreterare och för att anpassa utredningsprocessen, när de träffar föräldrar som har kognitiva svårigheter. Stödkorten testas nu i tre kommuner och det kommer bli spännande att följa resultatet, hur socialsekreterare upplever att stödkorten underlättat i mötet med föräldrarna.

Vill du veta mer om ovanstående? Kontakta Anna Nylén för mer information.


Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer. Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet för PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping och Region Uppsala Hälsa och Habilitering ingår.

6-8 oktober ges nästa grundutbildning i PYC. Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd, omfattar tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen. För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna. 

Läs mer om utbildningen här


Samarbetsavtal med avdelningen för Socialt arbete, Linköpings universitet

FoU Centrums uppdrag är att med utgångspunkt i aktuell och framtida samhällsutveckling, stödja samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet inom vård, omsorg och socialt arbete samt för att stärka förutsättningar för långsiktig kunskapsutveckling i socialtjänsten. Utifrån ovanstående har FoU Centrum samverkansavtal med forskningsmiljön Socialt arbete, Linköpings universitet.

Inom ramen för samarbetsavtalet kommer olika aktiviteter, bl.a inom utbildning och kompetensutveckling, kunskapsöversikter, utvärderingar och uppföljningar och FoU-projekt, att genomföras. En första aktivitet inom samarbetsavtalet är att forskare vid Socialt arbete kommer att handleda medarbetare på FoU Centrum, i arbetet med en kunskapsöversikt om socialt behandlingsarbete för ungdomar placerade på HVB-hem. Kunskapsöversikten kommer att användas i utvärderingen av det länsgemesamma HVB-hemmet, Fyrbylund. Mer information om FoU Centrums uppdrag kring Fyrbylund ser du nedan. 

Kontaktperson hos FoU Centrum för avtalet med avdelningen för Socialt arbete är Johanna Sohl.

 

Gemensamt HVB i länet- Fyrbylund

Länets tretton kommuner har tillsammans med region Östergötland ingått ett samarbetsavtal, där målsättningen är att driva ett gemensamt HVB-hem för barn och unga med sammansatta behov i åldern 13-17 år.

FoU Centrum har tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatriska forskningsenheten i Region Östergötland, fått i uppdrag att följa verksamheten i ett långsiktigt perspektiv, med syfte att utveckla såväl verksamheten som kvalitets- och resultatuppföljning av densamma. 

Vill du veta mer om utvärderingen, hör av dig till Bo Davidsson eller Johanna Sohl.


 

I Evikomps lärplattform finns nu ett spår med enklare introduktionsmaterial. Materialet är särskilt aktuellt under den rådande situationen kring Convid-19 men kan även användas vid exempelvis rekrytering av vikarier till sommaren. Deltagare som gör detta spår får utöver grundläggande fakta om lagstiftning, dokumentation och måltider ta del av Vårdhygien Stockholms webbutbilning om Basala Hygienrutiner och Svenskt Demenscentrums 

webbutbildning Demens ABC. Det finns även en lektion med en utbildning i förflyttningsteknik. Filmerna visar när två medarbetare själva genomgår en förflyttningsutbildning. Materialet är pedagogiskt instruerande. Praktisk övning av förflyttningsmomenten behöver fortfarande ske i någon form för att vara del av en traditionell förflyttningsutbildning. Vill du veta mer kontakta Gunilla Starräng eller Malin Robertsson Bly.


På gång

AI och socialt arbete

 

FoU Centrum är medsökande i ett projekt som Helsingborgs stad står som huvudsökande för.

Målet med projektet är att genom artificiell intelligens och mönsterigenkänning, utveckla en självlärande algoritm som kan användas som beslutsstöd inom socialt arbete. För bättre matchning mellan individ och behandlingsinsats. Det algoritmen ska ta lärdom av är de hundratals individskattningar som görs genom diverse skattningsmodeller, í landets kommunala socialtjänster.

 

Projektet kommer ligga i gränslandet mellan matematik, juridik och socialt arbete och det kommer handla om att komplettera befintlig forskning inom missbruksvården med datadriven, kvantitativ forskning i form av artificiell intelligens och med utgångspunkt i avancerad mönsterigenkänning.

 

Vill du veta mer om projektet eller vill er kommun vara delaktig? Kontakta  Johanna Sohl för mer information.


Verktyg för att mäta kompexitet

FoU Centrum är medsökande i ett projekt, som syftar till att pröva och utveckla ett verktyg för att förstå och mäta komplexitet på individ, grupp och organisatorisk nivå. Verktyget är utvecklat i samarbete mellan Social services i Amsterdam och Fundación Avedis Donabedian i Barcelona (som FoU Centrum har samarbete med) och ska inom projektets ram prövas i olika kontexter. Möjliga kontexter för att pröva verktyget kan vara Nära vård och socialt behandlingsarbete för barn och unga. Beslut om projektet beviljas medel kommer i november 2020. Vill ni veta mer och/eller är intresserad av att delta, kontakta Mats Eriksson eller  Johanna Sohl.


Du får detta nyhetsbrev för att du är kontaktperson för din kommun gentemot FoU Centrum eller för att du tidigare har haft kontakt med oss på FoU Centrum. Vi hanterar din personliga data utifrån GDPR. Om du inte längre vill få våra utskick, klicka på avregistreringslänken nedan eller kontakta oss för att ändra eller ta bort dina uppgifter.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här