Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 2, juni 2020

 

Sommaren står för dörren, en sommar med nya utmaningar och en ganska stor portion ovisshet över vad som väntar oss. Vi har den här våren fått se prov på hur ny teknik och nya arbetssätt implementerats i ett tempo vi inte tidigare upplevt. Vi får tänka nytt och flexibelt och det som genomsyrar alla verksamheter just nu är ett enormt lösningsfokus - tillsamman ska vi klara det här!

 

Det är glädjande när vi tittar på statistiken över samverkansuppdragen för årets första kvartal. Samverkansuppdragen har inte minskat, tvärtom visar statistiken att vi tar hjälp av varandra och hittar lösningar på de situationer som uppstår för att kunna ge en så nära och god vård som möjligt.

 

Önskar er en riktigt fin och avkopplande sommar som förhoppnningsvis kan bjuda på både återhämtning och upplevelser, även om det får ske i närområdet och med social distans.

 

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 

 

 
 

Digitalt ersätter fysiskt

Användandet av digitala mötesformer har ökat markant under våren. För att hålla social distansering, undvika folksamlingar och undvika resor har även Samverkande sjukvård anpassat vårens aktiviteter till digitalt format. Coachnätverket i mars för medarbetare från verksamheterna hölls digitalt och så även utbildningen i behandlingsriktlinjer i mitten av maj. Under utbildningen i behandlingsriktlinjer kunde deltagarna ställa frågor till utbildare Johan Andersson genom chattfunktionen under utbildningen. Även under hösten kommer möten och utbildningar fortsätta hållas digitalt.


377 samverkansuppdrag jan - mars 2020

Totalt 377 samverkansuppdrag utfördes inom ramarna för Samverkande sjukvård under januari - mars i år, vilket är en ökning med 22 uppdrag jämfört med samma period 2019. Vi ser att MÄVA-direkt uppdragen minskar något. IVPA-uppdragen ökade markant under samma period, och assistansuppdragen hade också en viss ökning. 

 

Samverkansuppdrag 1 januari - 31 mars 2020


Uppdrag förenklad utskrivning

Samverkande sjukvård har fått i uppdrag av samverkansmöte Covid-19 i Fyrbodal att implementera och kommunicera arbetssättet förenklad utskrivning från sjukhus. Detta innebär att inga avstämningsmöten via Skype görs när patienten är kvar på sjukhuset. Istället kontaktar fast vårdkontakt och biståndshandläggare patienten direkt eller anhöriga via telefon. Endast för patienter med komplexa behov genomförs SIP-möten via Skype på sjukhus.

 

För att göra informationen enkel, tydlig och tillgänglig har Samverkande sjukvård byggt upp en webbsida om förenklad utskrivning under Vårdsamverkan Fyrbodals webbplats. På webbsidan finns information om förenklad utskrivning, bland annat i form av en animerad film, en patientinformation att skriva ut och många exempel från verksmaheterna på hur vi kan lyckas med förenklad utskrivning.

 

Länk till sidan om förenklad utskrivning  

 


Reducerad ambulanskapacitet dagtid under sommaren

Covid-19 påverkar alla delar av sjukvården. För ambulansens del innebär det att tre dagbilar vakanssätts från och med 6 juli. På grund av rådande läge behöver NU-sjukvården bemanna 14 IVA-platser, mer än en fördubbling mot tidigare somrar då intensivvårdsavdelningen i NU-sjukvården planerats för att bemanna sex IVA-platser.  

Inom ambulansverksamheten finns många medarbetare med bakgrund från anestesi och intensivvård. Många av de medarbetarna behövs för att bemanna intensivvårdsavdelningen.

Detta får en direkt påverkan på ambulansverksamhetens möjligheter att bemanna ordinarie ambulansuppdrag, samtidigt som medarbetarna ska ha sommarsemester.

NU-sjukvården har beslutat att vakanssätta tre dagambulanser, en som utgår från stationen i Trollhättan, en som utgår från stationen i Uddevalla och en som utgår från stationen i Munkedal.

En omfattande riskanalys kopplad till ambulansneddragningar är genomförd sedan tidigare. Den förordar neddragning av dagambulanser framför neddragningar nattetid. På dagtid finns tillgång till vårdcentraler, specialistmottagningar och kommunal vård som kan avlasta med bedömningar av patienter.

Beslutet om att vakanssätta tre dagambulanser kommer löpande omprövas genom sommaren.

Det är framför allt tillgängligheten vid mindre akuta uppdrag som kommer påverkas. Patienter som kan vänta, kan komma att få vänta längre än annars.

 
 

Nu är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se