Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 1, mars 2020

 

 

 

Vi lever och verkar just nu i en helt exceptionell tid som ingen av oss kunnat föreställa oss eller förbereda oss fullt ut för. Arbetsbelastningen ökar och oron är stor både bland medarbetare, patienter och samhället runt omkring oss. Vi måste ha fokus på våra huvuduppdrag men vi får inte glömma att vi fortfarande kan ta hjälp av varandra för att kunna ge vården så nära patientens hem som möjligt. Vi kommer behöva samverka för att ta oss igenom den här situationen och i stunder som denna kan samverkan över vårdgränserna göra stor skillnad både för patienten, medarbetarna och för samhället i stort.

 

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 

 

 
 

Samverkande sjukvård är Årets Brobyggare!

Under Vårdarenan 2020, som i år fick hållas digitalt på grund av det rådande läget, delades priset Årets Brobyggare ut för andra året i rad. Och som vinnare presenterades Samverkande sjukvård!

Priset Årets Brobyggare är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete i vården till nytta för patienten. Bakom priset står Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, SRAT, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Läkarförbund och Dagens Medicin.

Riktig prisutdelning planeras ske vid senare tillfälle. Juryns motivering” För att med en mångfald av aktörer på lika villkor gjort mer med befintliga resurser och lyckats överbrygga organisatoriska mellanrum. Årets brobyggare har fört vården närmare invånarna med imponerande förutsättningslöst och förstående samarbete och personens bästa i fokus”.

Grattis till priset alla medarbetare i samverkande verksamheter! Tillsammans gör vi skillnad!

Nyhet om priset på Samverkande sjukvårds webb


1 523 samverkansuppdrag under 2019

2019 var ett händelserikt år för Samverkande sjukvård; Götaprisvinnare, uppstart av digitala vårdmöten i Lysekil och kampanj för IVPA-uppdragen är bara några exempel. Ibland är det bra att stanna upp och titta i backspegeln och reflektera över arbetet vi gör. Det gör vi med hjälp av en Verksamhetsberättelse varje år. Nu är Verksamhetsberättelsen för 2019 färdig och vi önskar dig trevlig läsning. Läs och känn stolthet över allting vi tillsammans åstadkommer!

 

Samverkande sjukvårds Verksamhetsberättelse för 2019   


I april går startskottet i Vänersborg

Under mars har medarbetare från hemsjukvården i Vänersborg, ambulansen i Trollhättan och Vänersborg, Vårdcentraler i Vänersborg, 1177 och MÄVA träffats och diskuterat hur samverkan mellan de olika vårdverksamheterna i Vänersborg kan bli ännu bättre. I slutet av dagen har deltagarna tillsammans byggt ordmoln av ord de förknippar med den förväntade effekten av ökad samverkan i Vänersborg.

 

1 april går startskottet för Samverkande sjukvård i Vänersborg. Tyvärr kommer sedvanlig presskonferens inte att kunna hållas men information kommer skickas ut till lokal media.

 


Ny rutin för EKG-registrering vid assistansuppdrag

Från 15 mars gäller en ny rutin då vårdgivare ber ambulansen om EKG-registrering vid assistansuppdrag. Den nya rutinen innebär att EKG-registrering vid assistansuppdrag endast utförs måndag till fredag kl 8-16. Detta för att ordinerande läkare på vårdcentral skall finnas tillgänglig för att diskutera och ta emot önskat EKG. Den nya rutinen innebär också att det är ambulanschef i beredskap, AiB, som har i uppdrag att rapportera över EKG-resultat till uppdragsgivare om denne är en privat vårdcentral, Närhälsans vårdcentraler har tillgång till resultatet via sitt journalsystem. Liksom tidigarekrävs en läkarordination för att kunna be ambulansen om EKG-registrering vid assistansuppdrag.

 

Rutin för EKG-registrering vid assistansuppdrag  

 


Utbildning för hot- och våldssituationer

Den 11 mars hölls Samverkande sjukvårds första coachmöte för året. Coachnätverket består av utvalda medarbetare från de olika verksamheterna som träffas fyra gånger per år och diskuterar samverkansfrågor. Vid mötet i mars hölls en kort utbildning om hur man kan förebygga hot- och våldssituationer i arbetet. Tanken är att deltagarna i coachnätverket sedan ska kunna uppdatera sina kollegor på hemmaplan.


Många vill höra om Samverkande sjukvård

I januari deltog Samverkande sjukvård under två dagar på MVTe, Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa, på Kistamässan. Det var Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet som bjöd in oss att dela monter med dem på mässan samt att föreläsa om utvecklingsarbetet vi gjort med larmappen för IVPA-uppdrag.

 

Samverkande sjukvård har även bokats för föreläsning på Vitalis som blir flyttad från maj till 23-25 juni. Kvalitetsmässan arrangerar en Vinnarkonferens i Stockholm som flyttas från maj till november. Under vinnarkonferensen får de fem pristagare som hyllades vid prisutdelningen på Kvalitetsmässan där Samverkande sjukvård vann Götapriset, möjlighet att berätta mer om sina respektive utvecklingsarbeten.

 


Patienterna trygga med samverkansuppdrag

"Syster xx - en ängel! Vi alla är så imponerade!" "Snabb service av professionell personal." "Stort tack!" Detta är några av kommentarerna i en patientenkät som delats ut till patienter som fått hembesök genom assistans- eller 1177-uppdrag. Medelåldern bland respondenterna var 85 år. Enkäten visar att patienterna som fick hjälp genom hembesök upplevde att de fick mycket gott bemötande, de kände sig trygga med besöket, de kände sig lyssnade på och de upplevde att de fick den vård de behövde. På frågan vad de skulle gjort om de inte fått hjälp genom hembesök svarade 43,5 procent att de skulle sökt vård på jourcentralen eller akuten.


IVPA-uppdragen i fokus

Under slutet av 2019 och början av 2020 gav sig Samverkande sjukvård ut på touren "Samverkanssnack" och besökte hemsjukvårdens arbetsplatsträffar i de kommuner som utför IVPA-uppdrag. I samband med besöken gratulerades varje hemsjukvårdsgrupp till Götapriset och fick ett stort diplom i form av en tavla. Men huvudsyftet med besökstouren var att prata om IVPA-uppdrag. Hur upplever man att uppdragen fungerar idag, hur skulle man vilja att det fungerade, vad är det som hindrar oss att nå det önskade målet och vilka aktiviteter behöver vi vidta för att nå dit? Detta workshoppade man om vid varje besök. Resultatet har sammanställt och skickats ut till alla hemsjukvårdsgrupper så att alla kan ta del av varandras tankar och idéer.

 

 
 

Nu är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du arbetar i en verksamhet med anknytning till Samverkande sjukvård. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här