Ett nyhetsbrev om samverkan mellan vårdgivare i Fyrbodal - nr 1, Januari 2020


Årets första nyhetsbrev för Vårdsamverkan!


Ledningsgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal


Vid möte i Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal den 2 december valdes Karin Hallberg, socialchef i Vänersborg, till vice ordförande att efterträda Lena Johansson. Björn Järbur, NU-sjukvårdens sjukhusdirektör är sedan tidigare vald att forsätta som ordförande även under 2020.

Under Ledningsgruppens möte togs också beslut om prioriterade områden för 2020:

- Ledningsgruppen Struktur, systematik, uppdrag och mål

- Tydliggöra uppdrag och mål

- Barn, unga, utbildningsfrågor

- Psykisk ohälsa, missbruk

- Stöd till NSV-grupperna från kansliet


Information från kansliet


Amira Donlagic avslutade sin tjänst som kanslichef på Vårdsamverkan i juni för annat arbete vid Regionens Hus Göteborg. I september tillsattes Dina Jonsson som t f enhetschef i avvaktan på att tjänsten tillsätts. Till följd av att rekryteringsprocessen dragit ut på tiden har kansliet haft lägre bemanning och inte haft möjlighet att närvara vid möten i Närsjukvårdsgrupperna som avsett. Istället för en strategidag genomföredes en dag för ordförande och vice ordförande i Närsjukvårdsgrupperna, som tillsammans med Ledningsgruppen medverkade i en workshop om det fortsatta arbetet inom Vårdsamverkan 2020. Workshopen gav upphov till ett antal förslag (enligt ovan) som lämnades vidare till Ledningsgruppen.

Under 2019 har Björn Järbur i egenskap av ordförande i Ledningsgruppen besökt flertalet kommuner i Fyrbodalsområdet för att diskutera frågor om samverkan, där också personal från kansliet medverkat. Några kommuner återstår och efter detta kommer resultatet av besöken att sammanställas.


Handlingsplan psykisk hälsa


Arbetet med Handlingsplan psykisk hälsa (HPH) 2018 – 2020 går nu in på sista året enligt den regionala handlingsplan som gäller mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. En ökande del av arbetet med planen har under året gällt medverkan i olika regionala utvecklingsarbeten, t ex SIP och stärkt brukarinflytande. Samtidigt finns stödet från kansliet till Närsjukvårdsgrupperna kvar på samma sätt som tidigare. Det lokala arbetet utgår från aktiviteter som anges i de lokala handlingsplaner som bestäms i repektive närsjukvårdsgrupp.  


Utbildning i SIP

Mobil närvård


Arbetet med utbildning i SIP har tagit ordentlig fart under hösten. Utbildningen sker lokalt i närområdet och innebär att personal från kommun och region tillsammans kunnat fylla på sina kunskaper. Satsningen på utbildning och information om SIP fortsätter också under 2020.

I Fyrbodalsområdet har närsjukvårdsdelen organiserats utifrån två delar där den ena delen finns i Mobila vårdteamet i Uddevalla. Den andra delen – Närsjukvårdsteam – utgår från NU-sjukvården och har övriga Fyrbodal och Lilla Edet som sitt upptagningsområde. Under hösten 2019 har arbetet med mobil närvård förts på strategisk nivå och under våren 2020 fortsätter utvecklingsarbetet i verksamheterna med mobil närvård inom vårt område.


In och utskrivningsprocess


Uppdraget för arbetsgruppen inom Vårdsmverkan Fyrbodal med in- och utskrivningsprocessen somatik är nu avslutat, men arbetet fortgår alltjämt lokalt mellan kommuner, primärvård och sjukhus. Arbetet syftar till att uppnå målet om en trygg och säker hemgång.

Inom psykiatriområdet finns en pågående process inom Vårdsamverkan genom en delregional arbetsgrupp, som fått ett förlängt uppdrag till juni 2020. Under hösten har gruppen genomfört två utbildningsdagar, en i Uddevalla och en i Trollhättan med sammanlagt 110 deltagre.

En annan arbetsgrupp jobbar med färgkoder för att underlätta triagering vid in- och utskrivningsprocessen. Det har genomförts en pilotomgång på två sjukhusavdelningar samt i två kommuner. Beslut tas i början av året om att fortsätta med ytterligare en pilot för att få ett bra underlag till utvärdering. Efter detta kommer Ledningsgruppen att ta beslut om ett planerat breddinförande.

Bemanning under storhelg 2019 med tillhörande förslag till förberedelse och arbetsuppgifter. 

Förbättringsområden som verksamheterna arbetar med i nuläget är bl.a. att förbättra informationsflödet i planeringsprocessen i SAMSA, fler vårdbergäran skall skrivas, fler SIP :ar skall genomföras. 


Avvikelsehantering


Inom länet pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram en gemensam avvikelseprocess och tillhörande IT-stöd för avvikelser i samverkan. Uppdraget är fastställt i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).

Den 31/8 2019 avslutades piloten av avvikelsehantering i samverkan. En enkät, som besvarades av kommuner och privata VC (svarsfrekvens 68%), visade att det varit enkelt att registrera och att hantera IT-stödet MedControl. De svarande var nöjda med den information man fått och lathundarna var behjälpliga. Det behöver tas erforderliga beslut innan MedControl kan tillgängliggöras till kommuner och hos privata vårdgivare. Arbetsgruppen för avvikelseprocessen  skriver rapport och överlämnar till Vårdsamverkan Västra Götaland.


Vi på kansliet ser fram emot ett gott nytt samverkansår 2020!