Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 4, december 2019

Och vinnaren är - Samverkande sjukvård!!!

Vid det här laget kan det knappast ha gått någon förbi att Samverkande sjukvård den 12 november på Kvalitetsmässans invigningsgala tilldelades det åtråvärda GötaPriset. GötaPriset är ett av Sveriges tyngsta kvalitetspris för offentligt finansierad verksamhet och vi är så otroligt stolta och glada över priset vi vunnit i konkurrens med närmare 400 bidrag.

 

En del av juryns motivering lyder "Genom att tänka nytt och innovativt har man fått bort stuprören. Istället ser man alla vårdresurser, oavsett organisationstillhörighet, som en samlad gemensam resurs som finns där för invånarens bästa." Och det är ju precis det här Samverknade sjukvård handlar om, att tänka bort stuprören.

 

Vill med detta önska dig en riktigt God Jul och hoppas att vi ses nästa år och fortsätter driva samverkan framåt tillsammans!

 

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 

 
 

Hyllas de som hyllas bör

Under hösten och vintern pågår Samverkande sjukvårds inspirationskamapnj "Samverkanssnack" där vi åker runt till hemsjukvården i alla kommuner som utför IVPA-uppdrag. Syftet är att diskutera IVPA-uppdragen, hur tycker medarbetarna att det fungerar? Är tillgängligheten för larm så hög den kan bli? Finns rätt förutsättningar för att åka på larm?

 

I samband med besöket delar vi ut Götaprisdiplom till hemsjukvården i kommunen för att de är med och driver Sveriges bästa utvecklingsprojekt 2019!

 

Vi träffar så många engagerade, stolta och fantastiska medarbetare under denna tour! Bilden till vänster är från besöket hos hemsjukvården på Orust.

 


Lysekil igång med digitala ronder

Den 20 november gick startskottet för pilotprojektet mellan hemsjukvården och Närhälsans vårdcentral i Lysekil som ger möjlighet för hemsjukvårdspatienter i Lysekil att träffa sin vårdcentralsläkare digitalt.

Att möta sin doktor digitalt blir allt vanligare. Via en smartphone eller dator kan man snabbt komma i kontakt med en läkare för sina besvär. Men för alla är ny teknik inte lika enkel och tillgänglig. Patienter inskrivna i hemsjukvård har inte alltid möjlighet att identifiera sig via mobilt bank-id eller tillgång till smartphone eller dator. Därför kan den stora nyttan av nya tekniska lösningar inom vården inte alltid nå denna patientgrupp. Dessa patienter har dessutom ett kontinuerligt vårdbehov och det viktigaste för dem är inte alltid att få träffa en läkare snabbt utan snarare att få träffa just sin läkare som känner till deras sjukdomshistoria och vårdplanering.

”Jag hoppas att vi genom att erbjuda digitala vårdmöten kan öka vår tillgänglighet”, säger Elin Hansson, vårdcentralchef på Närhälsan Lysekil vårdcentral.

Precis som tidigare kommer vårdcentralsläkaren att göra fysiska hembesök hos sina hemsjukvårdspatienter. Men vid vissa tillfällen när patienter behöver träffa sin läkare behöver besöket inte vara fysiskt – det kan till exempel handla om en uppföljning av medicinjustering eller en sårbehandling. Videosamtalet ger en visuell kontakt mellan läkare och patient vilket innebär en kvalitetshöjning av ett vanligt telefonsamtal.

”Genom digitala vårdmöten får patienten en mer personcentrerad vård där hen kan föra sin egen talan och ses som en viktig samarbetspartner i sin vård och behandling”, säger Anette Helander som är enhetschef för hemsjukvården i Lysekil.


SBAR-kampanj för säkrare överraportering

SBAR är en modell för att kommunicera strukturerat i vården. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Om vårdpersonal använder strukturen SBAR vid rapportering minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas, därmed minskar också risken för vårdskador.

Samverkande sjukvård har under hösten tagit fram utbildningsmaterial i SBAR som alla verksamheter kan använda vid utbildning och övning i SBAR. Utbildningsmaterialet består av en Powerpoint som kan anpassas utifrån behov i verksamheten. Vi har även tagit fram en film med beskrivande exempel för att tydliggöra skillnaden på överrapportering med eller utan SBAR. Samverkande sjukvård har även tagit fram SBAR-kort som vi delar ut i verksamheterna.

Utbildningsmaterialet samt instruktioner om hur det är tänkt att användas har nyligen skickats ut till verksamheterna och materialet finns även på Samverkande sjukvårds webbsida:
Samverkande sjukvårds sida om SBAR

Mer information om SBAR:
Information om SBAR på SKL:s webbsida
Information om SBAR på Vårdhandbokens webbsida


Uppstartsarbetet i Vänersborg igång

I början av december träffades den nybildade arbetsgruppen för uppstart av Samverkande sjukvård i Vänersborg för första gången. I arbetsgruppen är hemsjukvården, hemtjänsten, ambulansen, de fyra vårdcentralerna, 1177 och MÄVA representerade. Både chefer och medarbetare är med i arbetsgruppen.

 

Under slutet av året och början av nästa år besöker Samverkande sjukvård arbetsplatsträffar för samtliga hemsjukvårdsgrupper i Vänersborg samt arbetsplatsträffar för ambulans och vårdcentral.

 

I mars kommer gemensamma utbildnings- och faciliteringsdagar att hållas för alla medarbetare inom hemjsukvård och ambulans samt för representanter från vårdcentraler, MÄVA och 1177. Under utbildnings- och faciliteringsdagarna får medarbetarna chans att lära känna varandra över verksamhetsgränserna och tillsammans diskutera hur samverkan i Vänersborg kan ske på bästa sätt. Datum för uppstart av Samverkande sjukvård i Vänersborg är 1 april.

 


Coachnätverket fick lära om SMS-livräddare

Utsedda medarbetare från samverkande verksamheter ingår i ett coachnätverk som träffas och pratar samverkansfrågor fyra gånger om året. Vid årets sista nätverksträff i slutet av november fick coachnätverket besök av Solveig Aune, regionutvecklare Koncernstab hälso- och sjukvård som också är projektledare för SMS-livräddare i Västra Götalandsregionen.

 

Sjuksköterskor inom ambulansen och kommunens sjuksköterskor vid IVPA-uppdrag möter emellanåt SMS-livräddare på sina uppdrag och därför är det viktigt att känna till den verksamheten.


Närsjukvårdsteamet ny uppdragsgivare

Närsjukvårdsteam är en regional satsning och ett led i att stärka den nära vården. Närsjukvårdsteamen utgår från sjukhusen och inom NU-sjukvården är Närsjukvårdsteamet organiserat under MÄVA, eftersom det ofta är dessa sköra äldre patienter som är i behov av vård från teamet. Teamet är igång måndag till fredag under dagtid.

Merparten av de patienter som är inskrivna i Närsjukvårdsteamet är eller blir hemsjukvårdspatienter. Men det finns undantag. Om Närsjukvårdsteamet har patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården kan Närsjukvårdsteamet be sjuksköterska i hemsjukvård eller sjuksköterska i ambulans om assistansuppdrag. Det kan t ex gälla att koppla bort ett dropp, inhalation av läkemedel eller bedömning av allmäntillstånd.

Till skillnad mot övriga assistansuppdrag kan Närsjukvårdsteamet be om flera assistansuppdrag i följd, t ex under en helg.

Mer om uppdrag från Närsjukvårdsteamet

Mer om Närsjukvårdsteam Fyrbodal  


Konsten att hålla liv i samverkan

Två gånger om året träffas chefer för verksamheter inom Samverkande sjukvård och utbyter erfarenheter och lär sig mer om varandras verksamheter. På höstens möte diskuterade vi hur vi kan arbeta för att hålla liv i samverkan lokalt.

 

Det är en sak att starta upp med ett nytt arbetssätt, har implemeteringsarbetet varit väl fungerande är alla taggade och entusiastiska för det nya arbetssättet. Men ganska snart tenderar vi att ramla tillbaka i gamla hjulspår och göra som "vi alltid gjort" igen. Man glömmer möjligheten att be en kollega i en annan verksamhet om hjälp för att lösa situationer som uppstår.

 

Hur gör man då för att hålla liv i samverkan mellan vårdverksamheter?  Anette Helander, enhetschef för hemsjukvården i Lysekil, Elin Hansson, vårdcentralschef för Närhälsan Lysekils vårdcentral och Tomas Hallgren, avdelningschef för ambulansen Bohus Väst, gav ett fint exempel på hur man arbetar med regelbunda träffar mellan verksamheterna i Lysekil för att hålla liv i och fortsätta utveckla samverkan dem emellan.

 

 

 
 

Nu är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se