Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

11 MAJ 2021

 

142 630 invånare i Jönköpings kommun

 

I dag presenterade SCB statistik över befolknings­utvecklingen för första kvartalet 2021. Den visar att Jönköpings kommun har ökat med 203 personer under årets tre första månader och att det den 31 mars bodde 142 630 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första kvartalet uppgick till +76. Under årets tre första månader har det fötts 408 barn, vilket är 29 fler än under första kvartalet 2020. Antalet avlidna var fler under första kvartalet 2021 än motsvarande period föregående år, 332 under 2021, jämfört med 292 under 2020.

Under första kvartalet 2021 har 1 472 personer flyttat till kommunen samtidigt som 1 387 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 85 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2020 minskat med 122 per­soner och utflyttningen har ökat med 72 personer.

Under perioden var det en relativt stor justeringspost (+42 personer). Den visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2021, men som har rapporterats efter den 1 februari.

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

57 397 personbilar i trafik

 

I slutet av 2020 fanns det 57 397 registrerade personbilar i trafik i Jönköpings kommun. Det innebär ett genomsnitt för kommunen på 403 bilar per 1 000 invånare.

 

Bland kommunens delområden var antalet bilar per 1 000 invånare högst i Månsarp med 512 bilar. Därefter följde Barnarps landsbygd, Stensholm-Jöransberg, Jutaholm och Järstorp. Områden med hög biltäthet återfinns i kommunens mer yttre delar.

Lägst biltäthet finns på Råslätt med 211 bilar per 1 000 invånare. Därefter följer Centrum Väster, Munksjö­staden och Centrum Öster som alla har under 300 regist­rerade bilar per 1 000 invånare. Geografiskt ligger flera av de områden som har en låg biltäthet i kommunens centrala delar eller där det finns en välutvecklad kollek­tivtrafik.

De delområden som ligger runt kommunens genomsnitt på 403 registrerade bilar per 1 000 invånare är Gräshagen, Norrahammars landsbygd, Järsnäs och Ekhagen. Dessa områden har alla mellan 398 och 406 re­gistrerade bilar per 1 000 invånare.

 

 

Arbetslösheten i mars var 6,4 procent

 

I mars uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 6,4 procent av arbetskraften 16–64 år. Senast vi hade så hög arbetslöshet i mars månad var 2014.  Det är även en ökning jämfört med mars 2020 då den uppgick till 5,8 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 494 personer sedan mars förra året, från 4 190 till 4 684 personer.

Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (6,6 procent respektive 6,2 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i mars 7,1 procent (6,7 procent i mars 2020) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 16,9 procent (16 procent i mars 2020).

Arbetslösheten i mars var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 7,1 procent och i riket 8,4 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - mars 2021

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

296 påbörjade bostäder under första kvartalet i år

 

Under årets tre första månader påbörjades byggandet av 296 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med samma period föregående år.

 

Totalt 238 hyresrätter påbörjades och 144 av dessa var vid Sörsjön/Åsasjön, Norrahammar. Av de påbörjade bostäderna under första kvartalet var 80 procent hyresrätter, 12 procent bostadsrätter och 8 procent äganderätter.

317 bostäder blev inflyttningsfärdiga under första kvartalet, vilket är något färre än för motsvarande period föregående år då antalet var 355.

Den sista mars var 1 265 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.