Jönköping i siffror

 

20 AUGUSTI 2019

 

139 862 invånare vid halvårsskiftet

I dag presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över befolknings­utvecklingen för första halvåret 2019. Den visar att Jönköpings kommun har fått 640 nya invånare under årets sex första månader och den 30 juni bodde 139 862 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första halvåret uppgick till +306. Under årets sex första månader har det fötts 848 barn, vilket är 30 färre än under första halvåret 2018. Även antalet avlidna var färre under första halvåret 2019 än motsvarande period föregående år, 542 under 2019, jämfört med 641 under 2018.

Under första halvåret 2019 har 3 044 personer flyttat till kommunen samtidigt som
2 781 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 263 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2018 minskat med 179 personer och utflyttningen har minskat med 51 personer.

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-juni 2019. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  


 

Arbetslösheten i juli var 4,9 procent

I juli uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 4,9 procent av arbetskraften 16–64 år och arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,0 procent respektive 4,7 procent).

 

Arbetslösheten var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet.

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 1 person sedan juli förra året, från 3 427 till 3 426 personer.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är lägre i kommunen jämfört med både länet och riket. Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i juli 4,9 procent och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 14,9 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - juli 2019

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Områdesfakta 2019 publicerades under sommaren

I områdesfakta redovisas folkmängd, folkmängdsförändringar, bostäder, bilinnehav, sysselsättning och inkomster i kommunens 76 statistik- och planeringsområden samt för kommunen totalt.

 
Områdesfakta 2019

Statistik ur Områdesfakta visar bl.a. att Råslätt hade 213 registrerade bilar per 1000 invånare medan motsvarande siffra för Tenhults landsbygd var 513, medel för Kommunen totalt var 402 bilar. Vill du se mer intressant statistik så klicka på länken nedan

Länk till Områdesfakta 2019


 

Jönköpings kommuns befolkningsprognos

 

Jönköpings kommun tar årligen fram en befolkningsprognos för kommunen och dess delområden. Prognosen är ett viktigt planeringsunderlag inom kommunen, inte minst när det gäller behoven av barnomsorg, skola och äldreomsorg.

 

Befolkningsprognosen för Jönköpings kommun innebär att folkmängden under prognosperioden 2019–2022 ökar med 6 430 personer från 139 222 år 2018 till
145 650 år 2022. I en utblick till 2030 antas folkmängden i kommunen uppgå till
157 910 invånare.

I årets rapport om befolkningsprognosen kan du läsa mer om den demografiska utvecklingen i kommunen.

Länk till rapporten  

 

 

Rapport om Europaparlamentsvalet

I maj var det val till Europaparlamentet. Hur Jönköpingsborna röstade i valet sammanfattas i en rapport som vi har tagit fram.

Rapporten redovisar valdeltagande i Jönköping och i riket genom åren, partiernas andel av giltiga röster i Jönköpings kommun samt en översiktlig jämförelse av valresultatet i Jönköpings kommun med resultatet i riket och i andra större kommuner.

Valdeltagande i årets EU-val ökade både i Jönköpings kommun och i riket i stort och hamnade på 56,6 procent i kommunen och på 55,3 procent i riket. Högst valdeltagande i kommunen hade valdistrikt Bymarken med 73,9 procent. Lägst var valdeltagandet i valdistrikt Öxnehaga C, med 31 procent.

Länk till rapporten

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.


Avsluta din prenumeration