Information om nya bidragsregler 2021

Från och med 2021 börjar de nya bidragsreglerna gälla. Den största förändringen i det nya regelverket är att det innehåller färre antal bidragsvarianter och har mer tyngdpunkt på årliga stöd. Vissa av de nya bidragen kommer föreningar att behöva ansökan om redan i höst för utbetalning under 2021.

De nya reglerna innehåller elva olika stöd varav åtta är verksamhetsstöd och tre utvecklingsstöd. De flesta verksamhetsstöden kommer berörda föreningar att kunna ansöka om en gång om år, för vissa kommer ansökan att vara öppen två gånger om år. För utvecklingsstöden, det vill säga det som tidigare var tillfälliga projektstöd, kommer ansökan att vara öppen fem gånger under året. 

Så påverkar det er förening

Vissa bidrag kommer att kännas bekanta, andra helt nya. Därför bör varje förening sätta sig ned och gå igenom de nya bidragsstöden för att se vilket/vilka stöd som är aktuella för er. De nya bidragsreglerna börjar gälla 2021 men för vissa bidrag kommer ansökan att öppna redan i år.  

 

Sista ansökningsdag 15 september 2020:

- Kulturverksamhet, verksamhetsstöd

- Festivaler och kulturevenemang, verksamhetsstöd

 

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020:

- Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd

- Stöd till anläggningar, verksamhetsstöd

- Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd

- Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd

 

Beslut kommer att delges i slutet av 2020 eller början av 2021. Utbetalning sker under 2021.

 

Den nya bidragsstrukturen

Samtliga stöd är uppdelade på fyra olika områden:

Idrott, fritid och folkhälsa
Inom området ingår verksamhetsstöden: Aktivitetsstöd ungdom och Fritidsverksamhet för prioriterade grupper. Här ingår även utvecklingsstödet Folkhälsa och anläggningar.

Lokaler och anläggningar
Inom området ingår verksamhetsstöden: Stöd till lokalhyra och Stöd till anläggningar. Inom detta område ingår samma utvecklingsstöd som inom området Idrott, fritid och folkhälsa.

Rättigheter och samhällsnytta
Inom området ingår verksamhetsstöden: Social och förebyggande verksamhet och Verksamhet för rättighetsfrågor. Här ingår även utvecklingsstödet Rättigheter och samhällsnytta.

Kulturverksamhet och arrangemang
Inom området ingår verksamhetsstöden: Kulturverksamhet och Festivaler och kulturarrangemang. Här ingår även utvecklingsstödet Kulturverksamhet och arrangemang.

Utökade demokratikrav

I de nya bidragsreglerna har det även förtydligats vilka demokratikrav som kommunen ställer på föreningar för att få möjlighet att söka bidrag. Det har sedan tidigare funnits krav på att föreningar ska vara uppbyggda och bedriva sin verksamhet på ett demokratiskt sätt men detta har nu ytterligare förtydligats i enlighet med en statlig utredning kring bidragsgivning till föreningar.

 

Bakgrund till nya regler

I dag har Umeå kommun cirka 30 olika varianter av bidragsstöd till föreningslivet. Genom att minska antalet bidrag vill kommunen underlätta för föreningslivet att hålla koll på varianterna av stöd, när dessa ska sökas samt vilka krav som finns för respektive bidrag.

För att skapa mer långsiktighet och flexibilitet i föreningslivet ligger tyngdpunkten på årliga stöd i stället för kortsiktiga, projektorganiserade bidrag. Detta ska ge bättre förutsättningar för föreningslivet att utveckla den verksamhet som bedrivs.

Om utredningen

Utredningen som lett till förslaget om nytt regelverk har genomförts under 2017–2019. Inledningsvis togs ett förslag fram av en extern utredare bland annat baserat på intervjuer med föreningsföreträdare, politiker och tjänstepersoner. Därefter har alla föreningar fått möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Baserat på föreningarnas synpunkter har sedan ett omarbetat förslag tagits fram i dialog med politiker i berörda nämnder.

Parallellt projekt; nytt boknings- och bidragssystem

För närvarande pågår arbete med ett nytt system som ska hantera bidrag och lokalbokning. Det nya systemet ska underlätta administrationen kring bidragsansökningar och bokningar i kommunens lokaler för såväl föreningar som för konsulenterna på Föreningsbyrån. Förhoppningen är att det nya systemstödet är på plats runt årsskiftet 2020/2021. Mer information om detta kommer i ett senare skede.

Mer information

Föreningsbyrån kommer att kalla till informationsträffar med start under våren. Redan nu kan du läsa mer om de nya reglerna och stöden. Webbsidorna är under uppbyggnad och uppdateras eftersom.

Läs om de nya bidragsreglerna på Umeå kommuns webbplats

Du kan alltid kontakta Bidragsgruppen på Föreningsbyrån vid frågor fritid.bidrag@umea.se