Skriv utForskningsbokslut 2019


Länk till Forskningsbokslut

Forskningsbokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av vetenskapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forskningsutbildade medarbetare i olika professioner. Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i Regionen.

Sökta forskningsmedel har ökat markant senaste året vilket delvis är ett positivt tecken men samtidigt ökar behovet av ekonomiskt stöd. Totalt under 2019 inkom 102 ansökningar om forskningsmedel (samtliga bidragsformer/anslagsformer) med en totalsumma på 27,6 miljoner kr. För detta beviljades 81 ansökningar till ett totalbelopp på 7,4 miljoner kr. För 2019 avsattes ca 5,1 miljoner kr från Region Halland i ekonomiska resurser för sökbara forskningsmedel. Utöver detta har ca 320 000 kr i återredovisade medel delats ut för inledande forskningsprojekt och via externa gåvor kunde FoU-Halland även dela forskningsprojektstöd på 2 miljoner kr.

  Länk till Forskningsbokslut  

 

Registrera pågående forskningsprojekt i ResearchWeb


 

I januari 2020 uppdaterades Etikprövningslagen och vi fick även en ny nämnd för prövning av oredlighet i forskning inom den nya lagen  Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning trädde i kraft.

Både uppdateringen av etikprövningslagen och Lagen om ansvar för god forskningssed förtydligar forskningshuvudmannens ansvar att ha översyn över den forskning som pågår i dess verksamheter.

Arbetet med att uppdatera våra rutiner för forskningsprojekt är igång och vi uppmuntrar därför alla forskare att  registrera sina pågående forskningsprojekt i Region Hallands projektdatabas (ReseachWeb). Kontrollera gärna att de studier du arbetar med finns registrerade. Om det saknas studier, påminn ansvarig projektledare och forskare att de ska registrera alla sina forskningsstudier i projektdatabasen.

Projektdatabasen ger en bättre översyn över de forskningsprojekt som pågår och det ger kanske även forskarna möjlighet att hitta framtida samarbetspartners.

Är det första gången du går in i projektdatabasen behöver du skapa ett personkonto först och sen har du möjlighet att lägga in ditt projekt, söka medel och boka stödfora via samma tjänst.

Har du några frågor angående Research web kontakta objektspecialist Hanna Svensson .


Forskningsmedel från Vetenskapliga Rådet


 
Klicka på bilden för att komma till ansökan

I skuggan av covid-19


I samband med pågående pandemi där omvärlden har förändrats så ställer även myndigheter och regioner om sitt arbete.

Nationellt har man ställt om för att kunna svara upp på forskningsprojekt kopplade till covid-19. Etikprövningsmyndigheten och Biobank Sverige har en förturshantering för forskningsprojekt med anknytning till covid-19. Det har även identifierats flertalet nya finansieringsmöjligheter för dessa studier. Se mer information här.

Även arbetet på FoU Halland har ställt om för att stötta förvaltningarna med det som efterfrågas. En organisation har satts ihop för att erbjuda kunskapsstöd till medarbetare inom Region Halland avseende covid-19. Kunskapsstöd Region Halland består av medarbetare från FoU Halland med bred klinisk och vetenskaplig kompetens som erbjuder hjälp med vetenskapligt stöd, granska och värdera evidens samt medicinsk informationssökning. Kunskapsstöd tar emot frågor från alla medarbetare inom hälso- och sjukvård eller tandvård. Behöver du hjälp att hålla dig uppdaterad om Covid-19?  Skicka din frågeställning till  kunskapsstod@regionhalland.se  

Forskningschef Ann Ekberg Jansson och professor Fredrik Nyberg intervjuades i Dagens medicin angående en studie om KOL och covid-19. Flera diagnosregister har lagt till variabler för covid-19 i kvalitetsregisterna för att fånga samsjuklighet och symtombild på covid-19. Luftvägsregistret är en av de register som har lagt till en uppdatering av variabler kopplade till covid-19 som samlas in i och är tillgängliga för fler både uppföljning av vården och forskningsprojekt.

Vi ser även fler forskningsprojekt med koppling till covid-19 där Region Halland har en aktiv roll och både initierar och bidrar in i forskningsprojekt på olika sätt så att utvecklingen går framåt.  


Lunchföreläsningar hösten 2020 - blir digitala


Under rådande omständigheter får man tänka om och tänka nytt. Våra uppskattade FoU -lunchföreläsningar går inte att genomföra som normalt. Istället väljer vi att spela in föreläsningarna och kommer under hösten att lägga ut en föreläsning varje månad på Vårdgivarwebben.

 

Vi hoppas att under våren 2021 åter kunna presentera våra FoU-lunchföreläsningar i "normal" utformning.

 

 

 

 


Seminarieserie för klinisk forskning - via länk


Under våren och hösten 2020 erbjuder FoU de medarbetare som är intresserade av forskning att komma och lyssna på Gothia Forums seminarier via länk.

TUESDAY 9 JUNE KL. 13:00-14:30

External funding and management of research data
Speakers: Jenna Anderson, Louise de Verdier from Gothia Forum and Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service)
The Grants Office at Gothia Forum will talk about external funding and how you can get help writing your grant application. Together with Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service), we will review funders’ requirements for the management of research data, including requirements regarding data management plans. This is a seminar for those who handle research data and want to know more about how research data should be managed before, during, and after the project. This seminar will be held in English.

Läs mer och anmäl dig här  

Höstens seminarier kommer att publiceras på Gothia Forum den 12 juni och där finns möjlighet att anmäla sig till respektive seminarie.

 

Ansökan - Nationella forskarskolan i allmänmedicin


Här kommer information inför antagning av en ny grupp doktorander till Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Krav för antagning

Du bör vara antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet medicinsk vetenskap, gärna med ämnesinriktningen Allmänmedicin, och ha ett allmänmedicinskt inriktat forskningsprogram. I första hand antas forskarstuderande som ännu ej passerat mittseminariet (halvtidsseminariet). I andra hand de forskarstuderande som passerat mittseminariet och i tredje hand de studerande som står i begrepp att antas som forskarstuderande.

Innehåll i ansökan

1. Ett brev (ca en A4 sida) med motivering varför du vill gå forskarskolan
2. Ett kortfattat CV (2 sidor)
3. Kopia av intyg om antagning för utbildning på forskarnivå
4. Individuell studieplan (doktorandplan)Projektplan (högst 8 sidor)

Ansökningstid

Ansökan ska vara kursadministrationen för forskarskolan tillhanda senast den 31 augusti 2020. Ansökan skickas per e-post till maria.bostrom@umu.se

Bedömning av din ansökan

Alla ansökningar bedöms och prioriteras av forskarskolans Ledningsgrupp som därefter fattar beslut om vilka sökande som ska antas.

www.forskarskolanallmanmedicin.se


Välkommen till vår nya projektledare för BT Anna Maria Ho!


Jag är uppvuxen i finska Lappland med några år i Saudi Arabien och i Sverige under tonåren. Jag skrattar högt och låter som Muminmamma när jag pratar enligt mina barn.

Jag utbildade mig till civilekonom vid Åbo Akademi innan läkarstudier i Uppsala. Nu jobbar jag som barnläkare på Barnkliniken när jag inte är projektledare för BT-utbildningen.

Jag har allt sedan studietiden i Uppsala varit engagerad i utbildningsfrågor. Engagemanget fortsatte som Barnklinikens studierektor och sen övergripande ST-studierektor på HSH. En fråga som jag har arbetat med genom åren är att skapa en bättre struktur och sätt att utvärdera och kvalitetssäkra ST-utbildningen.

Min nya roll som Projektansvarig för BT parallellt med att jag fortsätter som övergripande ST-studierektor är en spännande fortsättning i linje med mitt tidigare arbete. I och med att den svenska läkarutbildningen från 2021 görs om till en 6-årig utbildning som direkt leder till legitimation kommer AT så småningom att försvinna och Bastjänstöring som är en gemensam grund för och en del av Specialisttjänstgöring  kommer att träda i kraft istället. Mitt uppdrag innefattar att genom omvärldsbevakning, i nära samarbete med en arbetsgrupp, följa Socialstyrelsens nya Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring och skapa goda förutsättningar och en struktur för denna övergång så att vi kan säkra adekvat tillgång till specialistläkare i Halland.

Varmt välkommen Anna Maria!


Välkommen till vår nya FoU-handledare Carina Thorstensson!


Carina utbildad fysioterapeut sedan slutet av 80-talet med ett stort intresse för hälsa, både sin egen och andras. Carinas kliniska gärning utövades på Spenshults Reumatikersjukhus utanför Oskarström på den tid då Spenshult var landets specialistklinik inom reumatologi.

Hon blev den första doktoranden på Spenshults FoU (som startades 1999) och disputerade vid Lunds universitet 2005 med avhandlingen Exercise and Functional Performance in Middle-aged Patients with Knee Osteoarthritis. Hon är nu docent i fysioterapi vid Sahlgrenska akademin, Göteborg. Carinas forskning bidrog till att hon intresserade sig för hur patienter med artros i knän och höfter bäst kunde tas om hand i vården.

Efter disputationen omsatte hon sina och andras forskningsresultat i en evidensbaserad patientutbildning, den så kallade artrosskolan. Artrosskolan har nu systerprojekt i Danmark och Norge, och Carina har även utbildat kollegor bland annat på Cypern och i Indien i konceptet.

För att utvärdera effekten av artrosskolan startades ett pilotprojekt i fyra regioner, med stöd och inspiration från höftprotesregistret. Carina agerade projektledare och efter tre år startades det Nationella Kvalitetsregistret för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, BOA-registret med Carina som registeransvarig. Med hjälp av kvalitetsregistret kunde varje vårdcentral få återkoppling på sina resultat av artrosskolan i realtid, vilket blev startskottet för att introducera förbättringsarbeten för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i primärvården.

Närmast kommer Carina från ett uppdrag att öka brukarinflytande vid psykisk ohälsa i Halland. Den psykiska ohälsan är en folksjukdom, precis som artros, vilket gör att potentialen är stor. Under 2020 arbetar hon halvtid som projektledare för arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för patient- brukar- och närståendemedverkan på systemnivå vid psykisk ohälsa. Att analysera, kritiskt granska och söka ny kunskap är egenskaper hos Carina som gör att hon trivs i forskningssammanhang. Hon brinner också för implementering och förbättringsarbeten.

Varmt välkommen Carina!


Informationssökning på distans


Du kan få hjälp och stöd i informationssökning, referenshantering, åtkomst av vetenskapliga artiklar eller andra frågor som rör medicinska bibliotekets tjänster på distans. Vi kopplar upp oss via Teams och går tillsammans igenom din frågeställning.

Välkommen med din frågeställning och förslag på datum till sjukhusbiblioteken@regionhalland.se


Sparbanksstiftelsen - utlysning


Externa medel från Sparbanksstiftelsen i Varberg utlyses den 1/6 med utökad ansökningstid, tom 15/9.

Ansökan görs i ResearchWeb. 

Till hösten kommer vi att introducera en utlysning av ”startbidrag”. Mer info kommer.

För mer information kontakta:

Ulrika Bergsten eller Hanna Svensson på FoU Halland


Administration av forskningskonto


Till dig som har forskningskonto, tänk på att:

Behöver ni hjälp av FoU för att rekvirera forskningsmedel, få ekonomisk redovisning eller ha hjälp att betala fakturor kopplat till dina forskningsmedel? 

Inför sommarledigheten behöver FoU Halland som ansvarar för administrationen kring forskningskontona ha dina uppgifter om detta senast 10/6!

Vid frågor kontakta Hanna Svensson


Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  Anders.Holmen@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-06-01Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här