Jönköping i siffror

 

11 NOVEMBER 2019

 

Över 140 000 invånare

Nu har Jönköpings kommun över 140 000 invånare! Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolknings­utvecklingen för de tre första kvartalen 2019. Den 30 september bodde det 140 797 personer i Jönköpings kommun. Det innebär att kommunen har fått 1 575 nya invånare under årets nio första månader.

 
 

Jönköpings kommun passerade 140 000 invånare i augusti i år. Det innebär att kommunen på sex år har fått 10 000 nya invånare, vilket är den snabbaste ökningstakten i kommunens historia. Går vi tillbaka 54 år var det 100 000 som bodde i det som i dag utgörs av Jönköpings kommun. Det tog därefter 24 år innan kommunen hade 110 000 invånare, vilket var 1989. Sedan tog det 16 år att öka med ytterligare 10 000 personer då kommunens invånarantal uppgick till 120 000 år 2005. Åtta år senare, 2013, hade kommunen 130 000 invånare.

Jönköpings roll som ett regioncentrum i kombination med en expansiv högskola samt ett starkt och diversifierat näringsliv är förklaringar till befolkningsutvecklingen. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer utvecklingen att fortsätta och 2025 beräknas Jönköpings kommun vara 150 000 invånare.

 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari–september 2019. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för årets nio första månader uppgick till +469. Detta då det har fötts 1 281 barn, vilket är 39 färre än under motsvarande period 2018. Även antalet avlidna var färre under årets nio första månader 2019 än motsvarande period föregående år, 812 under 2019, jämfört med 928 under 2018.

Under de tre första kvartalen 2019 har 5 748 personer flyttat till kommunen samtidigt som 4 714 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 1 034 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2018 minskat med 92 personer och utflyttningen har minskat med 35 personer.

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  


 

Arbetslösheten i september var 5,2 procent

I september uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,2 procent av arbetskraften 16–64 år och arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,3 procent respektive 5,2 procent).

 

Arbetslösheten var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet. I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 181 personer sedan september förra året, från 3 495 till 3 676 personer.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är lägre i kommunen jämfört med både länet och riket. Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i september 6 procent och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 16,1 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - september 2019

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Vem bor var?

I den nya rapporten Vem bor var? har vi gjort en kartläggning av boendesegregationen i Jönköpings kommun.

 

I Jönköpings kommun, liksom på de flesta andra platser, skiljer sig befolkningssammansättningen mellan olika bostadsområden, i termer av både socioekonomi och etnicitet. Det innebär att individer med olika utbildningsbakgrund, yrkestillhörighet, sysselsättningsstatus och/eller inkomstnivå tenderar att bo i olika områden i kommunen. Likaså tycks individer med olika etnisk bakgrund uppvisa skilda boendemönster.

En förklaring till detta är att tillgången till olika boendeformer skiljer sig mellan kommunens områden. Det finns nämligen ett starkt samband mellan områdets sysselsättningsgrad, genomsnittliga utbildningsnivå, andel med utländsk bakgrund och förekomst av hyresrätter.

 

Samband mellan (icke-)sysselsättning och utländsk bakgrund, (låg) utbildning, respektive hyresrätter, 72 bostadsområden i Jönköpings kommun

 

Oavsett orsak kan boendesegregation leda till en inte bara geografisk utan också social åtskillnad av olika grupper i samhället, samt ett ökat utanförskap bland socioekonomiskt svaga grupper. Hela kartläggningen presenteras i rapporten Vem bor var? (där även figuren ovan förklaras närmare).

Kortlänk: https://arcg.is/19nHW1


 

Dödsfall spelar en betydande roll för vakanser på bostadsmarknaden

 

Antalet friställda bostäder till följd av dödsfall i Jönköpings kommun uppskattas till 695 för år 2018. Eftersom denna siffra överstiger antalet nybyggda bostäder tycks dödsfall spela en betydande roll för tillgången till vakanser på bostadsmarknaden.

 

Huskvarna Centrum har totalt sett högst antal vakanser till följd av dödsfall. Flest friställda hyresrätter finns på Råslätt, medan Ekhagen står för flest bostadsrätter. Flertalet vakanser utgörs dock av specialbostäder, vilka innefattar äldreboenden.

Medan nybyggda bostäder ofta är relativt dyra, oavsett geografisk lokalisering, kan dödsfall skapa vakanser i billigare hyresrätter eller andra boendeformer. Det innebär att flyttkedjor som initieras av dödsfall har större sannolikhet att nå kapital- och resurssvaga hushåll. Dödsfall är dessutom mer jämnt fördelade över åren, samt över kommunens delområden, än nybyggnation.

Läs mer i rapporten som du hittar på vår webbsida.  

 

Antal dödsfall och uppskattade vakanser per boendeform, 2018.

 

 

Bostadsbyggandet under de tre första kvartalen 2019

 

Under de tre första kvartalen påbörjades byggandet av 596 bostäder i Jönköpings kommun.

 

Totalt 456 hyresrätter påbörjades och 220 av dessa var ombyggnation till studentbostäder i kvarteret Domstolen 1 i Centrum Öster (f.d. SAAB-fabriken). Byggandet av 24 bostadsrätter påbörjades och dessa var på fastigheterna Drättinge 1:36 och 1:37 i Kaxholmen. Antalet äganderätter som påbörjades var 116 och 25 av dessa var på Samset.

563 bostäder blev inflyttningsfärdiga under de tre första kvartalen, vilket är 162 färre än för motsvarande period föregående år.

Den sista september var 1 449 bostäder under byggnation.

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.