Föreningsbrev februari 2020


Förslag om nya bidragsregler ska upp till beslut

I slutet av februari ska kommunfullmäktige ta beslut om ett förslag till nya bidragsregler. Den största förändringen i förslaget till nytt regelverk är att det innehåller färre antal bidragsvarianter och mer tyngdpunkt på årliga stöd.

I dag har Umeå kommun cirka 30 olika varianter av bidragsstöd till föreningslivet. Det nya förslaget till regler innehåller elva olika stöd varav åtta är verksamhetsstöd och tre utvecklingsstöd. Genom att minska antalet bidrag vill kommunen underlätta för föreningslivet att hålla koll på varianterna av stöd, när dessa ska sökas samt vilka krav som finns för respektive bidrag.

För att skapa mer långsiktighet och flexibilitet i föreningslivet ligger tyngdpunkten på årliga stöd i stället för kortsiktiga, projektorganiserade bidrag. Detta ska ge bättre förutsättningar för föreningslivet att utveckla den verksamhet som bedrivs.

I förslaget har det även förtydligats vilka demokratikrav som kommunen ställer på föreningar för att få möjlighet att söka bidrag. Det har även tidigare funnits krav på att föreningar ska vara uppbyggda och bedriva sin verksamhet på ett demokratiskt sätt men detta har nu ytterligare förtydligats i enlighet med en statlig utredning kring bidragsgivning till föreningar.

Hur påverkar det er förening?
De nya bidragsreglerna börjar gälla från 2021 förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget. I samband med det eventuella beslutet kommer vi att informera om de nya stöden och hur det påverkar er förening.

Om utredningen
Utredningen som lett till förslaget om nytt regelverk har genomförts under 2017–2019. Inledningsvis togs ett förslag fram av en extern utredare bland annat baserat på intervjuer med föreningsföreträdare, politiker och tjänstepersoner. Därefter har alla föreningar fått möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Baserat på föreningarnas synpunkter har sedan ett omarbetat förslag tagits fram i dialog med politiker i berörda nämnder.

Nytt system
För närvarande pågår arbete med ett nytt system för bidrag och lokalbokning. Det nya systemet ska underlätta hantering och administration kring bidrag och bokningar för såväl föreningar som för konsulenterna på Föreningsbyrån. Förhoppningen är att det nya systemstödet är på plats runt årsskiftet 2020/2021.


Lägg in era evenemang för sportlovet på www.umea.se/handerpalovet

Har din förening öppna aktiviteter för barn och unga under sportlovet? I så fall kan ni synliggöra det genom att lägga upp era evenemang i lovkalendern.

Vi marknadsför kalendern via affischer, annonser i sociala medier och i Totalt Umeå. Vi brukar ha ett stort antal besök i vår lovkalender.  

Se hela utbudet på www.umea.se/handerpalovet  

Läs mer om hur du gör för att lägga upp ett evenemang i lovkalendern 

Har du frågor kontakta oss Bidragsgruppen på Föreningsbyrån fritid.bidrag@umea.se  


Sök bidrag och arrangera på påsklovet

Nu finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga under påsklov. Arrangemangen ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå och vara kostnadsfria. Många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar.

För att få bidrag till lovaktiviteter gäller följande:

- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå.
- Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet.
- Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
- Du/ni som arrangerar gör det på fritiden.
- Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera.

Ansökningar om bidrag till påsklovet ska vara föreningsbyrån tillhanda senast fredag 20 mars.

Ansökan görs via länken Projekt, Ansökan om bidrag Märk den med Påsklov 2020 samt projektets namn.

Vid frågor kontakta Eva Lindgren  eva.lindgren.2@umea.se  


Reviderade taxor

Under fritidsnämndens sammanträde i januari beslutades det att revidera vissa taxor. Matchtaxorna blir mer likvärdiga oavsett serie. Utgångspunkten är längden på bokningarna, det vill säga tiden från att anläggningen börjar nyttjas till att man lämnar. Taxan för A-hallen, A3 arena på Tegs idrottscentrum höjs för att skapa likvärdig hyra med liknande anläggningar.

Följande höjningar beslutades:

 -Matchtaxan för förbundsseriematcher (riks- och distriktsförbund) på seniornivå fastställs till timtaxa plus 40 %. Undantaget från detta är elitmatcher med särskild överenskommelse. För idrotter med tävlingssäsong på sommaren börjar taxan gälla omedelbart medan det för idrotter med tävlingssäsong på vintern börjar gälla från 1 juli 2020.

- Matchtaxan för träningsmatcher och DM-matcher på seniornivå fastställs till timtaxa plus 20 %. För idrotter med tävlingssäsong på sommaren börjar taxan gälla omedelbart medan det för idrotter med tävlingssäsong på vintern börjar gälla från 1 juli 2020. 

- Taxan för A-hallen i A3 Arena höjs i 3 steg. Från 1 juli 2020 höjs taxan med 14 kr/timme utöver index. Från 1 juli 2021 höjs taxan med 14 kr/timme utöver index och från 1 juli 2022 höjs taxan med 14 kr/timme utöver index.

- Förbund och övriga ideella paraplyorganisationer betalar en taxa som är 50 % högre än lokala ideella föreningar.

Vid frågor kontakta Lokalbokningen på Föreningsbyrån bokning.fritid@umea.se 


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Uppdatera era uppgifter i föreningsregistret

Har ni haft årsmöte? Glöm inte att ändra kontaktuppgifter i föreningsregistret. Alla föreningar ska logga in varje år för att ändra eller godkänna uppgifterna om föreningen.

Vi på Föreningsbyrån behöver ett register med aktuella uppgifter för att bidragsbesked, fakturor och information ska skickas till rätt person. Det är också viktigt att vi har rätt kontonummer för föreningar som får bidrag från kommunen. Föreningar som inte uppdaterat sina uppgifter på två år raderas ur registret. Vi kommer inte heller att betala ut några bidrag förrän föreningen uppdaterat sina uppgifter i registret.

Läs mer om föreningsregistret

Kontakta Bidragsgruppen på Föreningsbyrån vid frågor fritid.bokning@umea.se  

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

25 februari

Aktivitetsbidrag till allmänna ungdomsföreningar 
Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar

1 mars
Stöd till pensionärsföreningar 
Stöd till politiska ungdomsförbund

20 mars
Lovsatsning: påsklov

31 mars
Lokalstöd ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Funktionshinderföreningar verksamhetsstöd
Etniska föreningar verksamhetsstöd

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

5 maj
Lovsatsning: sommarlov

15 augusti-15 oktober
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

5 oktober
Lovsatsning: höstlov

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

30 november
Lovsatsning: jullov

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Projektstöd Utsatta EU-medborgare
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Extratjänst – när du vill anställa inom ideell sektor

Via Arbetsförmedlingen kan er förening nu anställa med stöd av Extratjänst. Det innebär att er förening kan få ekonomisk ersättning om ni anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. Stödet kallas för extratjänst. Målet med extratjänst är att det ska på sikt öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning.

Läs mer och ansök om Extratjänst via Arbetsförmedlingens hemsida


Föreningsbyrån söker lotterikontrollanter

På uppdrag av Spelinspektionen hanterar och kontrollerar Umeå kommun de lokala föreningarnas lotterier. Till vår hjälp har vi arvoderade kontrollanter som tillsammans med föreningarnas lotteriföreståndare ser till att lotterierna sköts regelmässigt. Just nu har vi behov av nya kontrollanter. Är du en ordningsam person med föreningsvana och intresserad av uppdraget?

Hör av dig till Bidragsgruppen på Föreningsbyrån så berättar vi mer fritid.bidrag@umea.se  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook