Skriv ut


Barnhälsovård
Nyhetsbrev

maj 2021

 

Årsrapport Barnhälsovården i VGR 2020

Välkomna till en digital presentation den 2 juni 11.00-12.00

Inbjudan finns här

Ni kan redan nu titta på statistiken i den interaktiva årsrapporten för barnhälsovården.

Klicka här

Vi vill rikta ett varmt tack till alla BHV-sjuksköterskor som sammanställt det omfattande underlag som årsrapporten bygger på.

 

 

 
 
 

Höj din uppmärksamhet

Under längre sammanhängande ledigheter ökar risken för könsstympning av flickor. Inför sommaren är det viktigt att vara extra uppmärksam på de flickor som befinner sig i riskzonen.
Den situation som råder under pandemin, där många tvingas stanna hemma med anledning av Covid- 19, ökar också risken för utsatthet.

Det är mycket viktigt att vårdnadshavare vid något av de första besöken på BVC får information om vilka konsekvenser könsstympning kan få liksom att könsstympning är förbjudet enligt svensk lag. Barnhälsovårdens uppdrag är att stärka vårdnadshavare i att inte låta någon utföra övergreppet på flickan.

Vid indikation på att en flicka riskerar att utsättas, eller har utsatts för könsstympning efter att familjen kommit till Sverige, ska en anmälan till socialtjänsten göras.

Läs mer om barnhälsovårdens förebyggande uppdrag för att förhindra kvinnlig könsstympning på Rikshandboken .

Här hittar du bland annat information om hur du beställer Könsstympningspasset, en broschyr som kan lämnas till vårdnadshavare i samband samtal om kvinnlig könsstympning.

Vid misstanke om pågående eller planerat brott gör en polisanmälan.
Kontaktuppgifter finns på polisens hemsida  

 

Rutin för att erbjuda barnhälsovård till barn som är listade

För att aktivt arbeta för att stärka varje barns rätt till hälsa och till barnhälsovård vill vi uppmärksamma er på att ha fungerande rutiner för att erbjuda alla barn barnhälsovård och att uppmärksamma barn som uteblir från besök under en längre period. Det är viktigt i tider av social isolering.

 
 
 

Checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Rikshandboken har publicerat en checklista och tillhörande manual, som stöd vid ordination av rotavirusvaccin och BCG. Checklistan är ett stöd för att identifiera de barn där vaccinationen behöver skjutas upp eller ställas in.

Checklistan används vid något av de tidiga besöken och ska också skickas med då ett barn remitteras till annan enhet för BCG. Det finns också ett regionalt stöd för BCG-vaccination mot tuberkulos.

 

Folkhälsomyndigheten anger i sin senaste uppdatering av Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos , att ett tidigareläggande av BCG-vaccination förutsätter säkra rutiner för att identifiera barn som kan ha exponerats för immunhämmande mediciner inför vaccination, till exempel genom användandet av ett frågeformulär inför vaccination. Detsamma gäller för vaccin mot rotavirus.

Central barnhälsovård erbjuder två tillfällen för genomgång av checklista och manual, med möjlighet till frågor och dialog.


Den 2 juni och 31 augusti.

Klicka här  för mer information och anmälan.

 
 
 

Barn har blöja allt längre

Sedan 1970-talet har åldern då barn är torra nästan fördubblats, från vanligen i tvåårsåldern på 70-talet till dagens medeltal 3,5 år på dagen och 4 år på natten. Det finns stöd i forskning för att risken för urinvägsproblem och förstoppning kan öka när barn använder blöja länge. Det är en utveckling som inte ligger i linje med barnets bästa eller rekommendationer för barnhälsovård. Ni kan läsa mer om att sluta med blöja i Rikshandboken  

I BVC podden  Blöjfritt: Ja, man måste träna sitt barn svarar Therése Saksö som är barnläkare på bland annat varför svenska barn har blöja så länge. Vad säger forskningen, finns det en koppling till förstoppning?

Therése Saksö berättar också om en rapport som precis har kommit. Blöjfria barn – förskolans roll, en pilotstudie om förskolepersonalens syn på förskolans roll och förutsättnigar när det gäller barnens blöjavvänjning.

 

Pilotstudien visar att 90 % av förskolepersonalen anser att förskolan ska medverka i blöjavvänjning och motiverar detta med att förskolan ska tänka på barnets bästa, stödja barnens utveckling och även deras rätt till inflytande.

 

Blöjfria barn – förskolans roll

 

Sammanfattning av studien

 
 
 
 

Visitkort med information om telefonlinjen Välj att sluta

 

Inom kort kommer ni att få visitkort till ert BVC med information om telefonlinjen Välj att sluta. Välj att sluta är en nationell telefonlinje där våldsutövare, men också våldsutsatta, anhöriga, professionella och andra som har frågor om våld kan ringa.
Visitkorten kan användas i samtal med förälder, i väntrum, i reception och på toaletter både på vårdcentral och BVC. 

Ni kan läsa mer och se en film om verksamheten på Välj att sluta
När korten är slut beställer ni mer på Välj att sluta

 

 

 
 

Leva med barn-appen stängs 1 juni

Appen Leva med barn togs ur sortiment i maj 2020, men den har varit tillgänglig för användare under året som gått. Den kommer att tas bort helt 1 juni.

 
 
 

Information från BB-mottagningen SU/Östra

BB-mottagningen har ett nytt telefonnummer 031-343 42 77 för samtal vid önskemål om kopia på FV2. Samtalet besvaras av en kanslist.

Vid medicinska frågor är barnhälsovården fortsatt välkomna att ringa på 031-3435409.

 

Central Barnhälsovård 


centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se