Ett nyhetsbrev om samverkan mellan vårdgivare i Fyrbodal - nr 1, Juni 2019


Ledningsgrupp Vårdsamverkan

Ledningsgruppen leder arbetet i Vårdsamverkan, vars uppdrag är att utveckla former för samverkan mellan kommun och offentliga/privata vårdgivare. Syftet med samverkan är att tillsammans ge den enskilde bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Frågor till ledningsgruppen kan skickas in via verksamheternas representanter, vilka dessa är kan du läsa mer på hemsidan där du även hittar minnesanteckningar.


Handlingsplan psykisk hälsa

Arbetet med Handlingsplan psykisk hälsa (HPH) 2018 – 2020 har nu kommit halvvägs och genom de lokala handlingsplaner som kommer in till Vårdsamverkan Fyrbodal framgår att det är en rad olika aktiviteter som nu planeras och genomförs runt om i området. Handlingsplanen anger ju fem olika mål som rör både vuxna och barn och unga där man lokalt först undersökt hur behoven ser ut och därefter beslutat vilka åtgärder man avser genomföra under den tid som handlingsplanen gäller. Som ett stöd för det lokala arbetet har Närsjukvårdsgrupperna getts möjlighet att rekvirera extra medel hos Vårdsamverkan för aktiviteter inom HPH som genomförs i samverkan mellan kommun och region.

Brukarmedverkan

Ett av de mål som finns angivna i handlingsplanen handlar om att stärka brukarmedverkan där Sara Svensson och Lasse Alfredsson är koordinatorer i länet och nu bl. a arbetar med att planera för en regional konferens kring stärkt brukarinflytande den 7 november, inbjudan kommer.

Kontaktperson för Handlinsplan Psykisk hälsa på Vårdsamverkan Fyrbodal är Georg Fischer, hör gärna av dig om du har frågor!

georg.fischer@vgregion.se


In och utskrivningsprocess

Regionalt

Kommunforskning i Västsverige (KFI) har getts i uppdrag att följa hur det regionala implementeringsarbetet kring in- och utskrivningsprocessen fungerat. Syftet med studien är att över tid följa samverkan vid in- och utskrivning samt medverka till kunskap och lärande baserat på resultatet av implementeringen. Delstudie 1 är klar och den sammanfattande slutsatsen är att vårdcentraler, sjukhus och kommuner uppfattar att samverkan har förbättrats mellan de tre parterna men det återstår en del förbättringsområden.

Slutsatser från studier inför framtiden:

Information och utbildning har i stort fungerat, men behöver ske kontinuerligt
Den gemensamma förberedelsen på operativ nivå har varit begränsad
Det fortsatta arbetet med att samverka behöver utvecklas strukturellt
Förändring behöver ske i respektive organisation
Säkerställ att vårdplaneringen/avstämningsmötena blir till gagn för såväl patient som anhörig
Utskrivningsklar/avstämningsmöte behöver organiseras gemensamt och enskilt för att minska friktion/frustration/stress
SAMSA som kommunikativt verktyg för samverkan/koordinering behöver utvecklas

Delregionalt / Fyrbodal

I Fyrbodal kan vi känna igen oss i slutsatserna från följeforskningen som vi tar till oss i det fortsatta arbetet. Även om det sker förbättringar varje dag återstår en del saker i processen att förbättra och förändra. Det här förändringsarbetet involverar många människor över vårdgivargränser, många ska lära sig nya riktlinjer och nytt IT stöd som ska underlätta för oss men vi vet att det finns en del kvar att utveckla. Samtidigt kan vi inte lägga all skuld på ett IT stöd utan behöver tillsammans resonera oss till lösningar och se processen utifrån ett helhetsperspektiv. Alla behöver vara följsamma till den gemensamma riktlinjen för in och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Ledningsgruppen har gett arbetsgruppen i uppdrag att se över hur processen kan förenklas i den praktiska vardagen med in och utskrivning. Arbetet förväntas vara klart efter sommaren.

Det finns utarbetade strukturer i Vårdsamverkan, som arbetar med processen mer om dessa kan du läsa här
Uppföljning av indikatorer / statistik uppdateras regelbundet av SAMSA förvaltning och dessa hittar du här
Kontaktperson inom Vårdsamverkan Fyrbodal Dina Jonsson, hör gärna av dig om du har frågor.

dina.jonsson@vgregion.se

Sommarsamverkan via Skype

Det är många tecken i naturen på att sommaren är här men ett annat sommartecken är att våra chefer från sjukhus, VC och kommuner samverkar varje tisdag mellan V.26-33.
Syftet med detta  är att på ett smidigt sätt i dialog mellan NU-sjukvården, vårdcentralerna och kommunerna, lösa uppkomna problem under sommaren.

SIP, Samordnad Individuell Plan

Ett annat pågående arbete gäller Samordnad Individuell Plan (SIP) där det under våren bildats en arbetsgrupp i länet för att bl. a uppdatera riktlinje, informationsmaterial och mallar samt att förenkla användningen av SIP i SAMSA. Till detta hör också att förnya utbildningsmaterialet för SIP och att ta fram en gemensam struktur för utbildning. Mer om detta efter sommaren. Georg Fischer, utvecklingsledare Vårdsamverkan, deltar i det arbete och planerar för att föra ut utbildningen i Fyrbodal.


Mobil närvård


Två slutrapporter tillgängliga om mobil närvård!

Slutrapport från följeutvärdering

Följeutvärderingen syftar till att löpande följa, observera och sammanställa olika resultat under utvecklingsarbetets gång för att belysa vad som fungerar, vad som inte fungerar samt vilka förändringar som kan behöva göras för att nå resultat. Rapporten visar uppmuntrande resultat, både för närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen och hemsjukvårdsteam som utgår från vårdcentraler i samarbete med den kommunala hälso-och sjukvården leder till bättre kvalitet i vården, nöjda patienter, bättre arbetsmiljö och minskad resursåtgång. Rapporten i sin helhet hittar ni här

Slutrapport från breddinförandet

Målsättningen har sedan start varit en god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser, där den äldre ska få en individanpassad, trygg och samordnad nära vård som präglas av helhetssyn. Nu kan du läsa rapporten som bland annat innehåller aktiviteter och leveranser som har gjorts från 2015 till hösten 2018. Du kan även ta del av erfarenheter som projektet lärt sig under arbetets gång och förslag till fortsatt arbete och förvaltning av mobil närvård. Rapporten i sin helhet hittar ni här

I Fyrbodal har närsjukvårdsdelen organiserats utifrån två delar där den ena delen finns i Mobila vårdteamet i Uddevalla. Den andra delen Närsjukvårdsteam utgår från NU-sjukvården har resten av Fyrbodal och Lilla Edet som sitt upptagningsområde.

Mer om mobil närvård och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.


Förändringar på kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal

 

Vårdsamverkan i Fyrbodal har funnits i 20 år och många har bidragit till befintlig struktur och utveckling. Vi står mitt i demografisk utveckling och stora utmaningar där vi tillsammans behöver fortsätta koordinera, samverka, samarbeta och föra samverkan vidare så att de vi är till för får den bästa vården, omsorg och socialtjänst de har rätt till!

Samverkan är en "färskvara" som behöver värnas om genom att vi alltid utgår ifrån de vi är till för och i våra möten som professioner bemöter varandra med respekt och ödmjukhet för det arbete som utförs.

 

Med detta önskar jag tacka för mina år inom Vårdsamverkan och känner mig stolt över att tillsammans med er bidragit till att utveckla Vårdsamverkan Fyrbodal! Önskar er avkopplande semester och skön sommar!

Amira Donlagic, kanslichef.

 

 


Vårdsamverkans kansli önskar er