Skriv ut

 

Nyhetsbrev Barnhälsovård

mars 2021

Covid-19

Nu finns uppdaterade nationella och regionala rekommendationer om barnhälsovård och covid-19 på Central Barnhälsovård Västra Götaland under barnhälsovård och covid-19

 

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR -Sveriges kommuner och regioner tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Här finns information som vänder sig till både barn och vuxna. Utifrån arbetet med stödlistan har det tagits fram en broschyr med råd om hur personen själv kan ta hand om sin psykiska hälsa och må bättre. Det finns även tips på vart personen kan vända sig när livet känns svårt eller behöver någon att prata med.

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

 

Första året med pandemin - om barns mående och utsatthet

Pandemin har medfört samhällsförändringar som tveklöst har påverkat barns liv och inneburit nya påfrestningar i vardagen. Särskilt påtagligt har det varit för barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation. BRIS har haft markant fler samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld.

Några av rapportens slutsatser är att restriktioner har lett till färre skyddsfaktorer i barns liv, förstärkt redan dåligt mående och en ökad utsatthet för våld i hemmet. Du kan läsa mer i BRIS årsrapport 2021:01

 
 
 

Dokumentation - anmäla oro om barn till socialtjänsten

Regionhälsan och Närhälsan har tagit fram en rutin för dokumentation vid orosanmälan om barn. Rutinen syftar till att säkerställa ett enhetligt och korrekt tillvägagångssätt och dokumentation när medarbetare inom Regionhälsan och Närhälsan anmäler oro för barn enligt 14 kapitel 1 § socialtjänstlagen.
För privata vårdgivare, se över rutiner på er arbetsplats.

Det är verksamhetschef som ansvarar för att det finns rutiner som är kända av medarbetarna. Varje medarbetare ansvarar för att följa de rutiner som finns.

 

Det här är nytt:

Alla orosanmälningar ska diarieföras.

Orosanmälan ska INTE skrivas/skannas in och sparas i barnets journal.

Dokumentation i journalen är olika beroende på om vårdnadshavare är informerad eller inte.

 

KVÅ-kod GD008, Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov ska registreras när vårdnadshavare är informerad.

KVÅ-kod GD008, Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov ska INTE registreras när vårdnadshavare inte är informerad.

I rutinerna Dokumentation vid orosanmälan Regionhälsan och Dokumentation vid orosanmälan Närhälsan  står det tydligt hur du ska dokumentera både när vårdnadshavare är informerad och inte informerad.

 

 

 

Koll på soc - information om soc för barn och unga

 

Nu finns en ny Koll på soc, som är en sajt om socialtjänsten för barn och unga. Innehållet utgår ifrån barns behov av att känna till sina rättigheter och bli tryggare i mötet med socialtjänsten. Under våren kompletterar Socialstyrelsen med fler filmer och information på engelska och arabiska. Du hittar sajten här  

 

 
 
 

Rörelsenyckeln finns nu på flera språk

Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för dig som möter barn och unga i samtal om fysisk aktivitet. Nu finns informationsbladen för utdelning till barn, ungdomar och vårdnadshavare översatta till engelska, arabiska, persiska och somaliska.
www.vgregion.se/rorelsenyckeln finns pdf:er för utskrift.

 
 
 

Testa dricksvattnet från egen brunn varje år om småbarn ska dricka det

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vid varje år om småbarn ska dricka det. Analys av dricksvattnet bör ske på ackrediterat laboratorium eller dit kommunens miljöförvaltning hänvisar. Kommunen kan också ge råd om det är något särskilt att tänka på i specifika områden. Läs mer på Livsmedelsverket, Testa dricksvattnet från egen brunn  

 
 
 

Komjölksproteinfri bröstmjölksersättning vid misstänkt kolik - hydrolysat

Det har kommit en del frågor kring hydrolysat vid komjölksproteinfri kost som vi vill förtydliga.

Barnhälsovården startar enbart upp elimination av komjölksprotein vid spädbarnskolik, enligt Riktlinjer för spädbarnskolik Vid misstanke om överkänslighet eller allergi mot komjölksprotein ska alltid en remiss skickas direkt till barnmedicinsk mottagning enligt gällande riktlinje.

Vid start av mjölkproteinfri ersättning (hydrolysat) på BVC följer du flödesschema för BHV.
För att familjen snabbt ska kunna starta upp med hydrolysat så ges en provburk gratis från BVC. Provburkar köps in via Marknadsplatsen. Rekommendationen är att BVC köper in upphandlade hydrolysat och sen ber att få tillbaka motsvarande mängd av familjen vid senare förskrivning. VGR har ett brett sortiment av upphandlade nutritionsprodukter inklusive hydrolysat. Allmänläkare med BHV-uppdrag har rätt att förskriva dessa.

Lathund komjölksproteinfri kost vid spädbarnskolik

Vi vet att en del BVC-mottagningar har fått gratisburkar av hydrolysat skickade till sig från nutritionsföretagen. Vi vill påminna om att det finns ett avtal mellan företag och SKR kring besök på mottagningar/enheter Överenskommelse om Samverkansregler SKR  
Hänvisa företag som hör av sig till dietist i central barnhälsovård. 

På Rikshandboken kan du läsa mer:
Näringsinnehåll i bröstmjölksersättning och tillskottsnäring 
Bröstmjölksersättning vid misstänkt eller etablerad allergi 
Bröstmjölk-modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Du är alltid välkommen att kontakta dietisterna inom central barnhälsovård om du har frågor om ersättningar eller andra frågor gällande barnets nutrition.

Tina Dahlberg: tina.dahlberg@vgregion.se
Julia Backlund: julia.backlund@vgregion.se
Maria Briggert Bengtsson: maria.kb.bengtsson@vgregion.se
Lena Ljungkrona-Falk: lena.ljungkrona-falk@vgregion.se

 

 
 

Vaccinationsteamet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Vaccinationsteamet består av specialister i barnmedicin och infektionsmedicin med särskilt intresse för vaccinationer och erfarenheter från barnallergologi, barninfektion och barnhälsovård. Teamet har remissgenomgång och mottagning tre till fyra gånger per termin.

Vaccinationsteamet tar sig an frågeställningar kring misstänkta vaccinationsreaktioner och frågor inför ställningstagande till vaccination i de fall där det finns oklarheter, som inte kan hanteras i primärvården eller vid barnmedicinska öppenvårdsmottagningar. Frågorna kan också gälla vaccinationsplanering för barn med komplicerande sjukdomar eller syndrom. Vi prioriterar frågor och handläggning kring vaccinationer som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet av barn.

I remissen skall tydligt framgå att det gäller en frågeställning avseende vaccinationer. Dessutom bör det av remissen eller i en bilaga till remissen framgå följande:

Alla vaccinationer barnet har fått tidigare, när och av vem (exempelvis kopia av barnhälsovårdsjournalen).

 

Noggrann beskrivning av en eventuell reaktion i samband med vaccination inklusive tidsaspekt, när och var vaccinationen givits och av vem.

 

Resultat av eventuell utredning och provtagning.

Tidigare och aktuella sjukdomar

 

Aktuella läkemedel

 

Känd allergi eller överkänslighet

 

Ärftlighet: särskilt avseende immunbristsjukdomar och allergi

 

Vaccinationsteamet för barn vid DSBUS - remissrutiner

 

Remissen skall ställas till:

Remissportalen, Specialistmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Infektionsmottagningen barn.

 
 

Rutin vårdkedja från SU/Östra till BVC för kvinnor med konstaterad covid-19

Vid konstaterad covid-19-smitta i samband med förlossningen kommer BB-mottagningen fortsättningsvis endast att kontakta BVC när det finns språkproblem/tolkbehov eller andra omständigheter kring familjen som föranleder kontakt för säker överlämning till BVC. Vid utskrivning från förlossningsvården informeras kvinnan om smittsamhet och anhörigkarantän och att hon ska uppge att hon har konstaterad covid-19 när hon kontaktar BVC.  

BB-mottagningen kommer som tidigare att följa barn även efter första levnadsveckan, när behov finns, tex vid ikterus eller tveksam viktuppgång.

 

BVC kan fortsättningsvis ringa till BB-mottagningen vid frågor som gäller covid-19-smitta i familj med nyfödd till:

Vårdenhetschef Margareta Risenfors
072-231 48 03

Sektionsledare
076-127 47 41 

Övriga frågor
031-343 54 09

 

Glad Påsk
önskar Central Barnhälsovård  

centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se