Skriv ut

 
 
 
 
 

En guldkantad julhälsning till näringslivet i Tingsryds kommun

 
 
 
 
 

Inför julen 2019 kan vi glädja näringslivet i Tingsryds kommun med att ni företag har presterat rekordbra, bättre än någonsin faktiskt!

Företagen i Tingsryds kommun plockar hem guldmedaljen i Kronoberg när kreditupplysningsföretaget Syna idag släpper sin tillväxtranking för 2019. Synas ranking baseras helt på hårda fakta där skillnaden mellan de två senaste årsredovisningarna jämförs. Här ligger företagen i Tingsryd i topp i länet efter att lönsamhet, ökning av antal anställda och ökning av omsättning har analyserats.

Extra glädjande är att rankingen tittar på andelen företag, inte summerade volymer. Det innebär att topp-rankingen innebär en bred framgång för många företag i kommunen, inte bara ett fåtal stora som påverkar resultatet. Bakom siffrorna döljer sig ett stort antal tillverkande företag, men det finns också en bred palett av branscher där besöksnäring, sågverk/hyvlerier, transport, utbildning, installation, entreprenad, handel med flera är representerade.

 

Mer information om Bästa tillväxt 2019 finns här:

Bästa tillväxt 2019 – en snabbguide

Bästa tillväxt 2019 – alla kommunernas placeringar

Här är kommunerna där näringslivet växer bäst!

 

Som ansvarig för Tingsryds kommuns utvecklingsavdelning vill jag rikta ett stort tack för samarbetet under året och samtidigt ta sikte in på 2020. För er som är nyfikna på vad som skett under året i och ska ske framöver i Tingsryds kommuns näringslivsarbete och har tid och lust att läsa på så följer en genomgång nedan. Oavsett om du stannar här eller läser vidare så vill jag passa på att önska dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

 

Henrik Paulsson
Utvecklingschef i Tingsryds kommun

 
 

 
 

Näringslivsgalan

 
 

Välkommen till årets Näringslivsgala den 31 januari 2020. 

 

Anmäl dig här.  

 
 

Klicka på videon ovanför för att se filmen.

 
 
 
 

Starta året med lite framtidsspaning!

 
 
 
 

 

Har du tre minuter över?

Linnéuniversitetet vill gärna ta reda på vilka behov och utmaningar ditt företag står inför och hur Linnéuniversitetet kan vara en resurs i ditt arbete!

Vi kan till exempel hjälpa till med forskning, projekt, uppdragsutbildning, examensarbete med mera.

Enkäten är öppen och dina svar är anonyma.  Tryck HÄR för att komma till enkäten.  

Vi sammanställer svaren och presenterar dessa för utvecklingschefen i din kommun.

Är du intresserad av svaren som vi samlar in och själv har deltagit i enkäten, maila till: annchristin.bayard@lnu.se eller pia.palm@lnu.se

 
 
 

 
 

Tingsryds kommuns näringslivsstrategi – det här händer

 
 

 

 

Under 2018 antog Tingsryds kommun en ny näringslivsstrategi med långsiktiga mål och prioriteringar för att tillgodose näringslivets intressen.

 

Som en bakgrund så har Tingsryd kommun under de senaste åren fallit i svenskt näringslivs ranking gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner.  Mellan 2012 och 2018 har företagarnas sammanfattade omdöme om företagsklimatet i Tingsryds kommun fallit från 3,41 ner till 2,71, på en skala från 1 till 6.  2019 års mätning presenterades under maj månad och för första gången på sex år så steg nu det sammanfattande omdömet till 2,82. Det är fortfarande ett lågt betyg men ett trendbrott åt rätt håll.

Under 2018 skedde ett stort antal skiften på chefsposter i Tingsryds kommun, men också på många andra nyckelposter kopplat till näringslivet. Här har det under perioder även varit vakanser men sedan en tid tillbaka är vi fulltaliga med en betydligt lägre personalomsättning. Ett fokuserat arbete mot att hämta ikapp de luckor som varit pågår. Från det läget kan vi nu börja utveckla kommunen. Då vi haft dessa förutsättningar är det inte helt överraskande att resultatet är fortsatt lågt i årets mätning som genomfördes under inledningen av 2019.

I mycket av det arbete som satts igång så finns delar som ännu inte visat konkreta resultat, men som är nödvändiga att genomföra.  Här följer några av de viktigaste arbeten som pågår:

Kommunkompassen. Med hjälp av Sveriges kommuner och landsting, SKL, så har Tingsryd genomfört kommunkompassen 2019. Detta ger oss en nulägesbild med förbättringsförslag från en erfaren extern part som kan användas av tjänstepersoner och inte minst politiken som ett underlag för framtida prioriteringar.

Insiktsmätning. De låga omdömena kring attityder och service vid myndighetsutövning tar vi på fullaste allvar. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som utförs av SKL. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Tingsryds kommun är nu med i mätningen som pågår löpande under 2019.

Införanden av nya processer och system. Kommunledningsförvaltningen har under inledningen av 2019 infört ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Samma sak sker just nu hos miljö- och byggnadsförvaltningen och etablering av en övergripande e-tjänsteplattform har påbörjats. Dessa införanden tar tid och kraft men ger Tingsryds kommun helt andra förutsättningar att börja leverera digitala tjänster till medborgare och företag från 2020 och framåt.

Kartläggningsarbeten handlar om att skaffa sig rätt bild av de grundförutsättningar som finns. Ett viktigt exempel är alla detaljplaner som finns i stor mängd, där många är gamla. Att analysera och sammanställa en översikt av de värden som finns i de befintliga planerna, ger goda förutsättningar framåt att arbeta med en utvecklad strategisk detaljplanering och en offensivare mark- och exploateringsverksamhet.

Planverksamheten har 2019 stärkts med extra resurser. Efterfrågan på nya planer från företagen är stor för tillfället och det senaste året har även ett flertal planer som tillåter bostadsbyggande antagits och fler är på gång. Samråd pågår just nu för att möjliggöra ett större antal lägenheter i kvarteret Örnen och ett planprogram för Mårslycke tas fram som ett första steg för att ta tillvara och utveckla detta attraktiva område på bästa sätt.

Företagsbesök. Tingsryds kommun har väldigt många företag, cirka 1800 och det är en stor utmaning att nå ut till alla dessa företag. Vi genomför ett hundratal besök varje år på plats hos företagen. Vi arbetar just nu med tydlig plan för 2020 års besök. Viktigt är att vi planerar med rätt bemanning från vår sida men också att vi når ut till er företag som är inne i intensiva förändringsprocesser. Ju mer förändring, ju större är behovet oftast av kontakter med kommunen. Och vet ni att mycket är på gång, ta aktiv kontakt med våra näringslivsutvecklare Eddie Hansson och Rose-Marie Svensson!

Företagsträffar. Under 2019 har vi arbetat med tydliga teman för varje företagsträff för att företagarna ska kunna bedöma om träffen är intressant för just deras företag. Vi är också noga med att det finns närvarande tjänstepersoner med specialistkompetens i det aktuella ämnet och att det finns tydlig närvaro även från politiken. Under 2020 kommer vi hålla träffarna ute hos er företag.

Nyföretagande är något som vi ska främja vilket vi gör genom engagemang i UF-företagande på skoltid och genom satsningen UngDrive låta fem ungdomar varje år få extra vägledning och inspiration för nyföretagande under sommaren. För att också kunna erbjuda stöd till nyföretagande för vuxna så har Tingsryds kommun beslutat att delfinansiera ett NyföretagarCentrum i Tingsryd som är tänkt att bildas under 2020. Kontakta Eddie Hansson om du vill veta mer och kanske vara med och bidra till nyföretagarcentrums verksamhet.

Marknadsdialog. I september genomfördes en marknadsdialog med inriktning på markentreprenader. Detta är en konkret steg för Tingsryd kommun att komma i en bättre dialog med våra underleverantörer och även utveckla vår egen beställarkompetens och förståelse för företagen ser på våra krav. Ytterst handlar det om att nå en sund konkurrens och största möjliga medborgarnytta.

Utbildning - kompetensförsörjning. Inom dessa områden sker en mängd olika aktiviteter. I april anordnades en mycket välbesökt företagsträff på temat kompetensförsörjning där bland annat avdelningen för arbete och lärande i Tingsryds kommun visade upp sin bredd inom SFI, svenska för invandrare, vuxenutbildning, uppdragsutbildningar som tas fram i dialog med företagen. Gymnasieskolan står inför en omstöpning med nya rektorn Åsa Wyndhamn som har fokus på att utveckla skolans erbjudande i samverkan med näringslivet.

Centrumutveckling i dialog med samhället. Attraktiva centrumkärnor lyfts som ett prioriterat område i näringslivsstrategin. Det nya torget i Ryd är invigt och Rydkampen har varit en viktig referens i arbetet med utformning och innehåll där. I Tingsryd pågår ett arbete med centrum och en referensgrupp med kommun, handel, fastighetsägare och företagare är samlade för att göra en gemensam resa med att utveckla platsen mot den gemensamma visionen.

Besöksnäringen är en prioriterad näring i näringslivsstrategin. Antalet gästnätter fortsätter att öka och under sommaren står nu Tingsryd kommun för 1/3 av gästnätterna i länet. Under 2019 infördes Info points på olika platser i kommunen och informationen till besökarna ska fortsätta att utvecklas både digitalt och i tryckt form. Varumärket Åsnen har utvecklats enormt i projektform under flera år och nu är det dags ta över den verksamheten i förvaltning och skapa en löpande destinationsutveckling. De tre Åsnen-kommunerna är med på banan och tillsammans med besöksföretagen finns möjlighet att växla upp arbetet ytterligare framöver. Andra viktiga utvecklingsprojekt är ett projekt som syftar till bevarandet av Fiskestadssjön (Tingsryds kommun är huvudman) och utveckling av utvandrarleden (Upptäck Utvandrarleden i Småland Ekonomisk förening är huvudman).

Näringslivchefsnätverket i Kronoberg - Business Region Kronoberg. I ett samarbete mellan kommunerna i Kronoberg och med finansiering från Region Kronoberg så är Tingsryds kommun delaktig för att gemensamt marknadsföra vår region för framtida etableringar. Samarbetet med Regionen och de övriga kommunerna i Kronoberg ökar kunskapen och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och regionen. Kommunernas näringslivsfunktioner har de lokala kontakterna och kan förmedla regionala satsningar, såsom i fallet med Kompetens Kronoberg där företagen erbjuds kompetensutveckling för befintlig personal.

Business Region Kronoberg har numer en egen hemsida: https://businessregionkronoberg.se/ Hänvisa gärna dit om ni har någon kontakt som är intresserade av att etablera sig i vår starka region.

Tillväxtverket satsar på Tingsryd – Tingsryd kommun deltar under första halvåret 2020 i ett projekt som syftar till att skapa en stärkt regional och lokal attraktionskraft där samverkan mellan industrin och besöksnäringen kan hjälpa till att stärka platsens attraktivitet, ge besöksnäringsföretagen intäkter och bidra till industrins kompetensförsörjning. Region Kronoberg och Vi Företagare i Tingsryd är med på tåget.

Detta är några exempel på de arbeten som pågår som vi hoppas också ska märkas ute hos er i företagen under 2020.

Tveka inte att kontakta oss för en direkt dialog om din situation och upplevelse som företagare i Tingsryds kommun. Vi vill aktivt verka för en kultur där vi talar med varandra om utmaningar och problem, inte om varandra.

 

För dig som läste ända hit, återigen, God jul och ett Gott nytt år!

 

Henrik Paulsson

 

 

 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se
0477-441 00

 

 
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här