Barnhälsovård
Nyhetsbrev

September 2020

Riktlinje vid oro för väntat barn

För att ett väntat barn inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region. Det finns en ny länsgemensam riktlinje för oro vid väntat barn. Arbetsmodellen tydliggör hur och när Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kan samverka och kommunicera för att säkra det väntade barnets hälsa och trygghet.
Riktlinjen presenterades på en webkonferens där flera föreläsare gav sina perspektiv på varför det är viktigt att samverka kring det ofödda barnet och exempel på samverkan.
De filmade föreläsningarna kommer att läggas här i slutet av september.

Riktlinje vid oro för väntat barn

SIP, samordnad individuell vårdplan

Både vuxna och barn som har behov av insatser enligt både SoL och HSL och som har behov av samordning ska erbjudas en Samordnad individuell vårdplan, SIP. Här hittar du den länsgemensamma riktlinjen för SIP i Västra Götaland med tillhörande blanketter, implementeringsmaterial och patient-/brukarinformation

 
 

Enkät till gravida och nyblivna mammor

Graviditetsenkäten som skulle lanseras i våras och som pausades på grund av corona är nu i startgroparna. Enkäten börjar skickas ut den 1 oktober 2020. Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Enkäten finns på 1177.se i tre olika delar och kan besvaras av kvinnor som: är i graviditetsvecka 25, fött barn för åtta veckor sedan, fött barn för ett år sedan.
Eftersom två av tre delenkäter går ut efter förlossning så är barnhälsovården en mycket viktig informationskanal. När du träffar den som nyss fött barn kring åtta veckor efter förlossning samt eventuellt vid ettårsbesöket, ta upp Graviditetsenkäten och fråga om personen har en inloggning och kontaktuppgifter på 1177.se. 

Du kan läsa mer här

 
 

Föreläsningsserie i fyra delar om alkohol, graviditet och små barns hälsa

Föreläsningsserien vänder sig till alla som i sin yrkesroll möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn men också alla intresserade av frågor kring barns hälsa, barnrättsfrågor och förebyggande arbetet. Föreläsningarna arrangeras av Junis, i samverkan med IOGT-NTO, CAN och Länsstyrelserna. Första föreläsningen sänds på webben 30 september.

Här hittar du anmälan och mer information

 
 

Svenska barn har fortsatt starkt vaccinationsskydd

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma årsrapport för 2019, visar att 97 procent av landets tvååringar har ett gott skydd mot svåra sjukdomar. Anslutningen till det nationella vaccinationsprogrammet för barn är fortsatt hög.

I september 2019 infördes vaccination mot rotavirusinfektion i barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen var nära 90 procent bland barnen som var de första som omfattades av vaccinationsprogrammet.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten

 
 
 

D-vitamin

Föräldrar får i dag mycket information och reklam om olika produkter, inklusive kosttillskott. Vi vill påminna om att tidigt informera om att D-vitamindroppar fås kostnadsfritt på BVC tills barnet fyllt två år. Det preparat som ni delar ut på BVC ska vara läkemedelsklassat (Aco eller Unimedic). Informera om att andra typer av droppar, t ex hälsokostpreparatet Holistic kan ha helt annorlunda dosering. Det kan innebära en risk för överdosering.

Det finns inga moderna studier eller omfattande biverkningsrapportering som visar att D-droppar skulle ge magknip. Om den ammande modern tar D-vitamin upp till 800 E ( 20 ug) ska barnet ta D-vitamin som vanligt. Vid behov av högre doser till mor får detta diskuteras individuellt.

Rikshandboken D-vitamin

 
 
 

Barnhälsovård, team- och förbättringsarbete för att främja barns hälsa, 15 hp

Nu finns en kurs i barnhälsovård på Blekinge tekniska högskola (BTH). Anmälan till kursen som går på distans har öppnat. Kursen vänder sig till barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, psykologer, allmänläkare och barnläkare, samt ST-läkare inom allmän- och barnmedicin som arbetar eller ska börja arbeta inom barnhälsovården. 

Länk till kurssidan på BTH och anmälan

 
 

Barn och ungas röster om corona

Rapporten lyfter barn och ungas röster om corona. Barnen är 4-18 år. En större andel barn i studien kommer från bättre socioekonomiska förhållanden än genomsnittet. Det gör att slutsatserna inte kan antas gälla alla barn och unga i Sverige. Undersökningen tog upp om barn och unga påverkats av coronapandemin, om barn så unga som 4–6 år kunde ge meningsfulla svar om pandemin och hur barns och ungdomars informationsbehov såg ut. Även om förskolan och grundskolan har hållit öppet så har barn påverkats tydligt av pandemin. Oro för sjukdom och död var mycket vanligt hos alla åldrar. En rubbad fritid och mindre tid med kompisar, inställda aktiviteter, kalas och annat som barn och unga sett fram emot nämndes ofta. Enkätsvaren visade övertygande att barn 4–6 år förmår att uttrycka sina tankar och känslor på ett mycket bra sätt om något så abstrakt som en pandemi, bara de ges tillfälle och får rätt sorts frågor.

Barn och ungas röster om corona

 
 

Covid-19 och barn på förskola

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer gällande barn som går på förskola.

Läs mer på CBHVs webb

 
 
 

Enkät nuläge barnhälsovården i VGR

CBHV i VGR följer vilka konsekvenser covid-19 har för barnavårdscentralernas möjlighet att erbjuda barnhälsovårdsprogrammet och därmed tillgängligheten till en jämlik barnhälsovård för barn och familjer. Syftet är att följa trender men även att kunna vara ett stöd för verksamheterna på kort och lång sikt.

Barnhälsovårdsenheterna i VGR har vid tre tillfällen besvarat en enkät. Andel svar under vårens två tillfällen var 50 procent, i höst 25 procent. Utifrån de som svarat är tendensen att en majoritet av enheterna har kunnat följa hela programmet, andra har varit tvungna att prioritera under kortare eller längre period framför allt pga. personalsituation. I början av pandemin hade vissa enheter en ökad andel familjer som tackade nej till besök. Glädjande nog har även de BVC som inte haft möjlighet att följa hela programmet ändå kunnat erbjuda barnvaccinationsprogrammet i sin helhet. Även teambasöken med läkare har prioriterats i de tidiga åldrarna, vid 4 veckor, 6 och 12 månader.

CBHV kommer att fortsätta följa utvecklingen och hoppas att så många som möjligt kan besvara kommande enkäter.

 
 
 

Nya medarbetare inom central barnhälsovård Västra Götaland

Karin Berg mödrabarnhälsovårdspsykolog i Södra Älvsborg

Lars Gelander barnhälsovårdsöverläkare i Södra Älvsborg

Vilka är ni, vad har ni gjort tidigare och vilka förväntningar har ni på era nya arbeten, klicka på länkarna nedan så får ni svar på frågorna.

Karin Berg           Lars Gelander                                                                     

 
 
 

Information till medarbetare i Göteborg och Södra Bohuslän

 

Ojämlik tillgång till förskola i Sverige

Forskningsprojektet ’Ojämlik tillgång till förskola i Sverige’ söker föräldrar i Göteborg. Projektets syfte är att undersöka olika faktorer som hindrar eller bidrar till att föräldrar som är födda utanför Sverige inte vill, kan eller har tillgång till förskoletjänster i Sverige. Projektet vänder sig bara till föräldrar som har tillstånd att vara i Sverige. Studien är en pilotstudie och är finansierad av FORTE. Information har gått ut via mail till chefer. Här finns ytterligare  information och annonsmaterial.  


 

Ny chef för Psykologenheten för mödra-barnhälsovård i Göteborg

Nyheter från Centrum för fysisk aktivitet till BVC i Göteborg

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Göteborg har fått en ny chef som heter Anna Thom Olin.
Annas kontaktuppgifter är: anna.thom.olin@vgregion.se  
mobil 0722-006351

Klicka här för mer information

FaR – mottagning unga 2020 höst 

FaR – mottagning dietist 2020 höst


 

Remiss till logoped- vilken remissblankett ska användas?

I förra nyhetsbrevet fick ni information om remisskriterier från BHV till logoped i Göteborg och Södra Bohuslän. Nu har det har kommit frågor om vilken typ av remiss som ska användas vid remittering till logoped. Ni ska använda remiss konsultation, som finns i journalsystemen.
Klicka här för mer information

 

Central Barnhälsovård 
centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se