Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev 4 september 2020

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:
Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003
eller
Anki Schutz
ann-katrin.schutz@vgregion.se
0721–912824

 

 

SIP ska genomföras på alla med behov och registreras i SAMSA.
Ny SIP-utbildare from 1 maj är Maria Glemfelt, kontaktuppgifter finns på Närvårdssamverkans hemsida.  

INFORMATION/BESLUT

- Avstämningsmöten sker 1 gång per vecka. Ojämna veckor covid-19 möten och jämna   

  veckor operativa möten med fokus på att skapa en trygg och säker hemgång.
- Avvikelser i samverkan ska registreras i IT-systemet MedControl. Under hösten kommer

  en delregional arbetsgrupp starta.
- MiniMaria beräknas starta 1 januari 2021, förberedelsearbete pågår.
- Under hösten kommer en arbetsgrupp för mobil närvård att starta, delregionalt.
- Spridningskonferens är inplanerad till 26 februari 2021, med fokus på FVM och Nära vård.

- En processledare för suicid ska anställas på 50%, från regionen. Kommunalförbundet

  anställer också en person på 50%, från kommunerna.

- En processledare för Nära vård ska anställas på 50%, från regionen. Kommunalförbundet

  anställer också en person på 50%, från kommunerna. 2

- Tvistedokumenten är reviderade och återfinns på Närvårdssamverkans hemsida.

- Mötestider för 2021 beslutades och de kommer att publiceras på hemsidan.

MÅL OCH MÄTETAL 2020 I PLAN OCH BUDGET.

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) får vara max 5 %.

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar får vara max 15% på årsbasis.

3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).

4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA får vara som lägst 145 st på årsbasis.  

En delårssammanställning har gjorts kring måluppfyllelsen och i dagsläget har vi uppnått målet i nr 2.                       

 

Tillsammans gör vi skillnad!