Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev 5 juni 2020

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:
Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003
eller
Anki Schutz
ann-katrin.schutz@vgregion.se
0721–912824

 

 

SIP ska genomföras på alla med ett behov och registreras i SAMSA.
Ny SIP-utbildare from 1 maj är Maria Glemfelt, kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

INFORMATION/BESLUT

- Avstämningsmöten sker 1 gång per vecka. Ojämna veckor covid-19 möten och jämna    veckor operativa möten med fokus på att skapa en trygg och säker hemgång.
- Avvikelser i samverkan ska registreras i IT-systemet MedControl. Under hösten kommer en delregional arbetsgrupp starta.
- MiniMaria beräknas starta 1 januari 2021, förberedelsearbete pågår.
- Tidig upptäckt, tidiga insatser är numer permanent verksamhet i Mark och Svenljunga.
- Under hela in- och utskrivningsprocessen dokumentera i SAMSA.
- Ny länsgemensam riktlinje; Oro för väntat barn, uppdrag för implementering och uppdateringar av lokala rutiner har uppdragsgrupp Barn och unga fått.
- Under hösten kommer en arbetsgrupp för mobil närvård att starta, delregionalt.
- Rutiner för rehablitering efter covid-19 finns på hemsidan.

MÅL OCH MÄTETAL 2020 I PLAN OCH BUDGET.

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) får vara max 5 %.

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar får vara max 15% på årsbasis.

3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).

4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA får vara som lägst 145 st på årsbasis.  

En delårssammanställning har gjorts kring måluppfyllelsen och i dagsläget har vi uppnått målet i nr 2.                       

Tack för goda samverkansinsatser under våren.

Trevlig sommar önskar vi på Närvårdskontoret