SRHR-nytt

Västra Götalandsregionens nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

#1 Endometrios

 
 

Endometrios innebär att livmoderslemhinna växer utanför livmodern. Det finns flera symtom på endomtrios, det vanligaste är svåra smärtor vid mens. Även symtom som liknar urinvägsinfektion eller IBS är vanligt, liksom feber, illamående och svårigheter att bli gravid är vanligt. Ungefär var tionde person som har mens har sjukdomen.

 
 

Endometrios – en folksjukdom?


Vi i hälso- och sjukvården är inte världsbäst på att prata om sexuell hälsa och kanske är det därför endometrios länge varit en okänd sjukdom trots att många är drabbade. Eller beror det på tabu kring menstruation och normaliserande av smärta vid mens?

Enligt 1177.se så har ungefär var tionde menstruerande person endometrios. Samtidigt kan det ta 8-10 år för många att få en diagnos. Endometrios har många olika symtom, det vanligaste är mycket stark smärta vid menstruation. Symtomen går ofta, men inte alltid, att lindra med hormonella preventivmedel.

Det är viktigt att vi inom vården, framförallt primärvården uppmärksammar patienter tidigt. Tidig upptäckt bidrar till minskad belastning på sjukvården och bättre nyttjande av resurser men framförallt bidrar det till minskat lidande för den enskilda individen.

I detta nummer av SRHR-nytt får du tips om hur du och dina kollegor kan öka kunskapen om endometrios och på så sätt bidra till ett gott omhändertagande!

 

 

 

 

 

  

 

Karin Rasper, enhetschef

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

 

Vård och behandling av endometrios


SRHR-nytt ställer frågor till My Opperdoes, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och projektledare för den nyligen framtagna webbutbildningen om endometrios.

 

Hur många har endometrios?

Uppskattningsvis har cirka var tionde person med livmoder endometrios, vilket motsvarar cirka 250 000 individer i Sverige.

Vad är symtomen på endometrios?

Symtomen på endometrios är varierande och kan vara flera. Vanligt är att det debuterar med svår mensvärk. Mensvärken kan vara huggande, skärande och krampliknande. Den kan starta redan innan mens och hålla i sig i flera dagar. Andra symptom på endometrios är smärta i bäckenet och i nedre delen av buken, även smärta vid sex. Symtom såsom irriterad tarm (IBS), diarré, illamående och förstoppning samt smärta i samband med avföring. Symtom från urinvägarna som smärta, sveda och trängningar. Det är inte heller ovanligt med allmän sjukdomskänsla, feber, att vara kallsvettig och energilös. Infertilitet är också ett symtom på endometrios.

Hur fastställs diagnosen?

Det första och viktigaste ledet i att kunna ställa diagnos är att lyssna på patienten och att ta den på allvar. Arbetet underlättas genom att ha för vana att ta en noggrann smärtanamnes. Längre ner i SRHR-nytt hittar du bra frågor att använda som en guide vid smärtanamnes.

Ett viktigt led i att ställa diagnos är att göra en gynekologisk undersökning. Sällan visar den gynekologiska undersökning något, men är viktig för att kunna utesluta andra orsaker till patientens besvär samt för att kunna bedöma allvarlighetsgraden. De patienter med svåra besvär och som inte har effekt av primär behandling remitteras vidare för titthålsoperation.

Vilken behandling finns?

 Syftet med behandlingen är att minska patientens symtom på smärta, minska endometriosens utbredning och tillväxt, förhindra återfall och förbättra fertiliteten. Detta görs bl.a. genom att förhindra menstruationsblödning.

I första hand provas kombinerad behandling bestående av smärtlindring och hormonell behandling. Om patienten inte har effekt av detta ska den remitteras till gynekolog.

 

Annan behandling som kan vara aktuell och som många upplever har god effekt är fysisk aktivitet och TENS eller annan fysioterapeutisk behandling. Ett viktigt inslag i behandlingen är sexologisk behandling och/eller psykologisk behandling då symtom på endometrios kan påverka den sexuella hälsan negativt. Till exempel kan smärta innebära en risk för en ond cirkel där rädsla och undvikande beteende tar över. Det här kan i sin tur leda till ökad nedstämdhet, ångest och isolering.

 Hur tror du att framtiden ser ut inom endometriosbehandling? 

Framsteg som gjorts inom endometriosvården är att frågan lyfts på nationell nivå. Socialstyrelsen kom vid årsskiftet med nationella riktlinjer för vård vid endometrios och ett kompletterande stödmaterial som bidrar till ökad kunskap. Att endometrios uppmärksammas i ett tidigare skede och att vårdpersonal får ökad kunskap och fler verktyg för att kunna omhänderta patienterna initialt är kanske den främsta och viktigaste utmaningen. Många patienter har upplevt att de inte blivit tagna på allvar och att deras besvär normaliserats. Det har inneburit att det för vissa patienter tagit mellan 8-10 år innan de fått rätt hjälp och att de under tiden fått andra felaktiga diagnoser. Ett korrekt omhändertagande och behandling skulle innebära att lidandet för patienterna minskar.

Var kan patienter vända sig i Västra Götalandsregionen?

Patienten ska i första hand vända sig till sin vårdcentral alternativt till sin ungdomsmottagning och där få en tid till läkare för bedömning. Vid behov remitterar läkare vidare för bedömning av en gynekolog. Inom Västra Götalandsregionen finns en regional medicinsk riktlinje som beskriver vårdprocessen för patienter med endometrios. I VGR sker också satsningar på att förstärka det multidisciplinära endometriosteamet på SU, med kompetens och resurser. En webbutbildning har tagits fram för arbete med endometrios i primärvården.

 

 

 
 

Frågor att använda som guide vid smärtanamnes

- Använder patienten smärtstillande läkemedel?
- Använder patienten hormonella preventivmedel, vad ger det för effekt?
- Har patienten besvär från magen såsom diarréer, gaser och smärta eller har patienten irriterad tarm?
- Har patienten blivit behandlad för misstänkt urinvägsinfektion men där antibiotika inte fungerat?
- Hur är patientens menstruation?
- Smärta vid vaginalt samlag?
- Har patienten mensvärk?
- Hur ter sig smärtan i relation till menstruationscykeln?
- Vilken typ av smärta har patienten?
- Var sitter smärtan?
- När upplever patienten smärtan?
- Hur svår är smärtan?
- När debuterade patientens symtom?
- Hur många dagar i månaden har patienten ont?
- Har besvären ändrat karaktär (från cykliskt till allt mer kroniskt)?
- Hur påverkar smärtorna skola/arbete/fritid/relationer/sexuell hälsa?
- Finns ökad trötthet och/eller depression? 

 
 

Bildstöd endometrios och gynekologisk undersökning


För patienter som inte talar svenska finns bildstöd för endometrios och gynekologisk undersökning översatt till tio olika språk. Bildstödet kan användas för att förklara sjukdomen och undersökning och fungerar som komplement till tolk.

Bildstöd endometrios

Bildstöd gynekologisk undersökning 

 

Läs, lyssna, lär!


 

Sex på arbetstid - En podcast för dig som arbetar inom vården
#13 Endometrios

”Till och med förr i tiden så kunde man höra läkare som sa att ’gå hem och bli gravid så blir det nog bra med tiden’.”

Endometrios är idag klassad som en folksjukdom men fortfarande finns mycket okunskap kring sjukdomen. Sex på arbetstid är en podcast om SRHR för vårdpersonal. I avsnittet pratar vi om varför det är så många som går länge utan diagnos och behandling vid endometrios och vad som behöver göras för att begränsa lidandet. Med i programmet är Åsa Österlund, fysioterapeut och kbt-terapeut på Capio Lundby närsjukhus och Karin Sundfeldt, gynekolog, överläkare och professor och en del av Endometriosteamet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  www.srhr.se/podcast  

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios
Riktlinjerna omfattar bland annat insatser vid tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning och betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Kompletterande stödmaterial om endometrios
Bland annat broschyren "mycket mensvärk är inte ok". En broschyr som riktar sig till dig som arbetar i vården och ger information om endometrios.

Endometrios - utredning, vård och behandling
Regional medicinsk riktlinje Västra Götalandsregionen

 

text från Elin

 

Sex tips från Åsa Österlund och Karin Sundfelt till dig som är vårdgivare

1. Upprepade episoder med svår mensvärk som inte går över med vanliga värktabletter (paracetamol + NSAID) ska aldrig avfärdas som normalt!

2. Läs på! Lär känna symptom som är kopplade till endometrios så att du inte riskerar att missa den här diagnosen. Socialstyrelsen har mycket bra och uppdaterad information både till dig som vårdgivare och till patienter.

3. Bemötandet är jätteviktigt! Träna på att lyssna och på att möta patienten med respekt. Avfärda aldrig någons upplevelse av smärta!

4. Vid svår dysmenorré och misstanke om endometrios ska medicinsk hormonell behandling med preventivmedel (kombinerade p-piller eller gestagen), om möjligt, användas i första hand. I många fall kan det fungera så bra att inga kirurgiska ingrepp behöver göras.

 

5. Hjälp patienten att förstå sin egen kropp och vad som händer med kroppen när den gör ont. Undersök tillsammans med patienten vad patienten själv har möjlighet att påverka för att öka funktionen i vardagen.

 

6. Remittera vidare! Ta reda på vilka fysioterapeuter, psykologer, gynekologer och sexologer som har kunskap om endometrios i ditt sjukhusområde och hjälp patienten vidare.

 
 

 

Mensvärken från helvetet 

En personlig faktabok om folksjukdomen få känner till 200 000 svenska kvinnor har endometrios. En del vet inte ens om det, för andra är varje mens ett helvete med svåra smärtor. Trots det är det få som känner till sjukdomen, och det kan ta lång tid att få en diagnos och rätt vård.

Tv-profilen och modejournalisten Hulda Andersson fick sin diagnos för drygt tio år sedan. Här berättar hon personligt om en av våra dolda kvinnosjukdomar. Boken bygger på intervjuer med både specialister och kvinnor som lever med endometrios, och innehåller fakta, råd, uppmuntran och svar på alla frågor man kan ha om sjukdomen. Du hittar boken i nätbokhandeln.

 
 

Aktuellt

 

Provtagningsmall för STI och Frågor inför STI-provtagning


 
Provtagningsmall STI

 

Uppdaterad version för 2019 hittar du här

 

I denna tredje gröna version av provtagningsmallen anges två angelägenhetsgrader för provtagning: medel och hög. Angelägenhetsgraden medel bör leda till en utförligare anamnes: Går det till exempel att få fram fler uppgifter om patientens och dess partners ”riskbeteende”?

 

En viktig ändring är att rekommendationen nu är att alltid ta prov för gonorré vid klamydiaprovtagning, dett på grund av att gonorré ökar. Sidan ”Frågor inför STI-provtagning” har kompletterats med utrymme för namn, personnummer och mobilnummer för att med större säkerhet kunna användas och att fyllas i före besöket. Den som kommer för smittspårning bör också bedömas enligt mallen. Den som kan ha en STI kan ha fler.

 

Vid sexuella övergrepp räcker inte mallen till utan det krävs mer omfattande åtgärder och provtagning, se Regional medicinsk riktlinje; Handläggning vid akuta sexuella övergrepp. Barn och vuxen  

 

 

Beställ en kondomlåda till din verksamhet


Många verksamheter arbetar med kondomsamtal och i olika sammanhang efterfrågas möjligheten att kunna göra en beställning där olika former, färger, material, funktioner på kondomer ingår. Nu finns den möjligheten med "kondomlådan" där ett brett utbud av olika kondomer ingår.

 

Verksamheter i VGR beställer Kondomlådan i marknadsplatsen där den heter Kondomlåda 1 VGR med beställningsnummer 3088-1. Pris 1195 kr. 

 

 
 

Utbildning

 

Endometrios i primärvården - webbutbildning

 
 

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15% av personer födda med livmoder i fertil ålder. Det tar cirka 8-10 år för patienter med endometrios att få adekvat behandling och diagnos vilket innebär ett onödigt långt lidande med risk för att utveckla ett kroniskt smärttillstånd och kroniska skador.

 

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa har i samarbete med gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit fram en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

Syftet med utbildningen är att du som vårdpersonal inom primärvården får en fördjupad kunskap om endometrios och fler verktyg för att möjliggöra ett gott bemötande och omhändertagande. Det innebär att patienterna får adekvat vård och behandling snabbare, vilket på sikt leder till minskat lidande. 

 

Utbildningen ger deltagaren en fördjupad kunskap om vad endometrios är, hur den upptäcks tidigt, behandlingsalternativ, när en patient ska remitteras till annan vårdnivå och vilka behandlingsalternativ som finns samt metoder för utredning. Utbildningen tar också upp vikten av ett professionellt bemötande. 

Utbildningen riktar sig framför allt till anställda inom primärvård. Det kan vara yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  Genom utbildningens olika moduler kan deltagaren välja kunskapsnivå.

Du som VGR anställd loggar in på  Lärplattformen VGR med ditt VGR-id och ditt lösenord.

Du som inte är VGR anställd kommer åt utbildningen via lärplattformens öppna sidor  Lärplattformen öppen sida.  

 

Tema hbtq - Vill du veta mer om queer?


Queera perspektiv på arbete inom hälso- och sjukvård

Erika Alm är doktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap. Alm har forskat och undervisat om normer kring kön, genus, sexualitet och identitet, i över femton år, och då särskilt hur normerna präglar medicinares och juristers syn på vad som uppfattas som avvikande köns- och genusuttryck. Bland annat har Alm studerat situationer där konflikter mellan expertkunskap och lekmannaperspektiv uppstår, framförallt spänningarna mellan sjuk- och hälsovårdens fackkunskap och patienters egna erfarenheter.

Datum och tid: Torsdagen 11/4 13-16
Plats: Conference Quality Hotel Panorama, eklandagatan 51-53, Göteborg

Anmälan via regionkalendern
Sista anmälningsdag 9 april!

Läs mer om tema hbtq här

 

Forum för sexuell hälsa


 

Torsdagen 9 maj 13-16 bjuder KSH och Kunskapsstöd för psykisk hälsa in till forum med tema psykiatri och sexuell hälsa. 

Plats är lokal järneken, kvinnokliniken, östra sjukhuset Göteborg

 

 

Vi har bjudit in Cecilia Fredlund som kommer prata om förekomsten av att ha sex som självskada bland svenska ungdomar, bakomliggande riskfaktorer och funktionen av beteendet samt hur det kan ta sig uttryck. Hon kommer även beröra områden som sexuellt våld generellt, unga som säljer sex, posttraumatisk stress samt varför vi inom psykiatrin och vården generellt behöver vara medvetna som dessa ämnesområden.

 

Anmälan senast 29 april via regionkalendern

 

Mer information och program hittar du här

 

 

Forum med tema psykiatri och sexuell hälsa

 

 

Catch-up hbtq

Catch-up sexit


Har ni nyanställt eller har en medarbetare kommit tillbaka från tjänstledighet eller sjukskrivning och missat er verksamhets hbtq-diplomering? Då behöver hen gå en catch-up utbildning.

Datum: 3/5, 29/5 klockan 9-16
Plats: Gullbergsvass konferens, Göteborg

Anmälan via regionkalendern

Inför catch-up-utbildningen ska deltagaren genomföra tre förberedande uppgifter. För att bli godkänd krävs att deltagaren genomfört alla tre förberedande moment och närvarar hela utbildningsdagen. 

De förberedande uppgifterna hittar du här

Läs mer om catch-up utbildningen 

Sexit catch-up är en heldags grundutbildning i Sexit för dig som arbetar i en verksamhet som fått utbildning i sexit. Utbildningen är kostnadsfri och hålls under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Utbildningsdagen är mellan 9-16 och det är viktigt att du som anmäler dig deltar under hela dagen.

Datum: Onsdag 12 juni 2019, kl. 09:00-16:00. 
Plats: Världskulturmuseet, Göteborg

Anmälan via regionkalendern

Läs mer om sexit här

 

Utbildningar i andrologi 2019 - Save the date


Den 3/4 ges den fullbokade föreläsningen Från pojke till man med Jan-Erik Damber, läkare och professor i urologi. En föreläsning om den förväntade pubertetsutvecklingen från pojke till ung man framför allt ur ett hormonellt perspektiv. 

 

Här nedanför hittar du övriga planerade utbildningar i andrologi under 2019. Anmälan är ännu inte öppen men boka datumen.

Praktisk andrologi 13/9 En en heldag i praktisk andrologi med fokus på undersökning av penis och pung och vanliga frågeställningar. 

Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning 20/11 Utbildningsdagen anordnades i januari och blev då snabbt fullbokad. Därför ger vi åter den här utbildningsdagen i lust och njutningsorienterad kondområdgivning.