Skriv utTack Anders!

Anders Holmén, en av de allra första FoU-profilerna, gick i pension den 7 juni. Anders var bland de första, tillsammans med överläkaren och docenten Benkt Högstedt, som började att bygga upp en infrastruktur för att främja det vetenskapliga tankesättet inom Hallands hälso- och sjukvård.

Efter bildandet av FoU-enheterna i Region Halland bidrog han tillsammans med sina FoU-kollegor till att forskning och utveckling kunde profilera sig inom den halländska hälso- och sjukvården på ett extra ordinärt sätt. 

Nu när Anders vänder blicken mot det fria pensionärslivet har vi på FoU all anledning att önska honom STORT LYCKA TILL i livet! Lev väl och njut av friheten i den halländska horisonten! Du fattas oss!

Från oss ALLA på FoU till dig Anders


Forskningsmedel


Utlysning av forskningsmedel från Sparbankstiftelsen utlyses den 10/8 med sista ansökningsdag den 15/9. Mer information kommer på intranätet.

Vid frågor kontakta Ulrika Bergsten eller Hanna Svensson  

Planeringsbidrag för nationella hälsoprojekt går att söka via VINNOVA, sista ansökningsdagarna 2/8, 7/9 och 5/10.

Passa på att sök för ditt forskningsprojekt via Vetenskapsrådet där det finns många olika anslag som nu är sökbara.

 

Grattis Emma, Ellen och Louise!


Under våren 2021 har vi haft tre medarbetare i Region Halland som har disputerat och vi säger grattis till Emma, Ellen och Louise!

 

Emma Sandgren disputerade 2021-03-18:

"Clinical aspects of device-detected arrhythmias."

 

Ellen Backman disputerade 2021-05-26:

"Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances: Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastromy and their families."

  

Louise Pettersson disputerade 2021-05-29:

"Measurable residual disease and clonal evolution in acute myeloid leukema with focus on NPM1-mutations."

 

 


Nyheter från Etikprövningsmyndigheten


Etikprövningsmyndigheten har skrivit kontrakt med Minso Solutions om ett nytt ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystemet kommer att tas i bruk under hösten och mer information om tidsplan och instruktioner kommer från EPM efter semestern.

 

EPM har även sett över stödmallarna för forsningspersonsinformation och samtyckesblankett. Bland annat har informationen om prover förtydligats och i samarbete med Biobank Sverige har en ny stödmall för samtycke till framtida forskning på lämnade prover tagits fram. Se de uppdaterade mallarna på EPMs hemsida.


Nya regler vid medicintekniska prövningar


Den 26 maj började den nya EU-förordningen för medicinteknik, MDR, att tillämpas fullt ut. Meningen med förordningen är att stärka patientsäkerheten för medicintekniska produkter och leda till förbättrad spårbarhet i hela leveranskedjan.

Sveriges nationella kompletterande lagar till MDR är dock inte helt färdigställda ännu, utan beräknas vara klara den 15 juli 2021.

Dessa lagar omfattar bland annat bestämmelser om ett samordnat tillståndsförfarande från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten samt även ytterligare reglering för prövningar som faller under MDR artikel 82, så kallat ”andra kliniska prövningar”. För mer information läs på Läkemedelsverkets hemsida.

 


Examination i forskningmetodik


Den 2 juni presenterade och försvarade Linda Persson, Maria Wilander och Karolina Öhman sina vetenskapliga arbeten vid en extra-examination i kursen Forskningsmetodik 30-hp. Det hela tilldrog sig på Stadshotellet i Varberg under Covid-anpassade omständigheter, med examinator via länk från Malmö och endast kursledning på plats.

 

En ny kurs i Forskningsmetodik 30-hp på avancerad nivå startar 31/8. Kursen som ges i samarbete mellan Lunds universitet och Region Halland, löper över tre terminer där alla kurstillfällen är i Halland.

Läs mer om våra olika kurser i Forskningsmetodik på vårdgivarwebben.  

 


GCP-utbildningar för chefer och för medarbetare

 

Under våren har FoU tillsammans med Forum Söder genomfört Läkemedelsverkets kvalitetssäkrade utbildning "Regelverk,forskningsetik och GoodClinical Practice (GCP)" för chefer i södra sjukvårdsregionen. Utvärderingarna har varit mycket positiva och efterfrågan på fler utbildningstillfällen är stor. Därför kommer det att erbjudas ytterligare två digitala tillfällen under hösten riktade till chefer i hela södra sjukvårdsregionen.

Mer information och anmälan finns här  

 

GCP-utbildning för medarbetare som vill arbeta med kliniska studier erbjuds fortsatt i samarbete med Gothia Forum i Västra sjukvårdsregionen.

Nästa utbildningstillfälle kommer att hållas digitalt för medarbetare i Region Halland och på Södra Älvsborgssjukhus den 5 oktober. Se fler utbildningstillfällen och anmälan här (anmälningssidan uppdateras efter semestern).  


Beslut om Bastjänstgöring för läkare i Halland


Den 1/6 kom beslutet om att införa Bastjänstgöring (BT) för läkare i Halland. BT är obligatorisk för alla som påbörjar sin Specialiseringstjänstgöring från och med 1/7. Rekryteringen påbörjas efter sommaren och de första BT-läkarna börjar sin tjänstgöring i Varberg efter årsskiftet.

Bastjänstgöring är den inledande delen av specialisttjänstgöring för legitimerade läkare och kommer huvudsakligen att innebära en sammanlagt 12-månaders tjänstgöring inom akut medicin, psykiatri och primärvård. Syftet med BT är en introduktion till det kliniska arbetet under handledning, samt till den svenska hälso- och sjukvårdens lagar och organisation, för alla legitimerade läkare oavsett utbildningsland. Bastjänstgöring är en del av en större reform av läkarutbildningen som innefattar att grundutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande och Allmäntjänstgöring på sikt kommer att fasas ut.

För mera information läs om BT på Vårdgivarwebben eller kontakta BT-studierektor Anna Maria Sankari Ho, FoU 

 

Återcertifiering av Vård- och Omsorgscollage


Under våren har Vård- och omsorgscollege Halland tittat tillbaka på vad de åstadkommit sedan 2016 och blickar nu fem år framåt i tiden. Vi har jobbat oss igenom återcertifieringen och går in i en fas med nya mål, aktiviteter och visioner.

Vid en återcertifiering beskriver regionalt college den utveckling som har skett de senaste fem åren och sätter nya mål fem år framåt. Detsamma gör lokala collegen. Den regionala styrgruppen och ett lokalt college har får besök av två certifierare från föreningen Vård- och omsorgscollege. Denna gång var det Halmstad-Laholm-Hylte som lokalt college fick digitaltbesök via Teams. 

Vi har dragit ner på antalet mål och fokuserar nu på några få regionala mål som är desamma i lokala college. 

Vi har utvecklat samverkan och fått fina resultat i arbetet med att kvalitetsäkra  kompetensförsörjningen.  

Halland är ett litet och stabilt college som omfattar fem kommuner. Ett exempel på vad samverkan har lett till är att antalet elever som avslutar sin utbildning med diplom har ökat med 42 procent för gymnasieutbildningen och med 18 procent för vuxenutbildningen. För att möta behovet av kompetens hos arbetsgivarna har samarbetet i VO-College Halland skapat olika projekt med bla lärlingsutbildning där peer learning ingår som handledningsmetod.

”Vårt samarbete är det som förenar och för oss framåt, utan det hade inget av våra gemensamma och kvalitetshöjande insatser varit möjliga. Det ska vi vara stolta över och inte se som självklart.

 


Undersköterska blir en skyddad yrkestitel


Nu är det beslutat att undersköterska bir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. På så vis vill riksdagen stärka kompetensen inom vård och omsorg.

Följande går att läsa riksdagens pressmeddelande:

Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får använda titeln till juni 2033. Sedan behöver hen ha beviljats ett bevis för att få fortsätta att kalla sig undersköterska. Under samma period ska också den som har studerat enligt äldre bestämmelser kunna ansöka om och få ett bevis.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.


Välkommen till Birgitta Magyar!


Jag är född och uppvuxen i Halmstad. Är gift med Göran och vi har 4 vuxna barn och 2 snart 3 barnbarn.

Min karriär på Länssjukhuset i Halmstad startade 1978 när jag som nyutexaminerad barnsköterska fick en tjänst på  öron-näsa halskliniken. Efter några år utbildade jag mig till arbetsterapeut på Göteborgs Universitet och återvände till Halmstad. Jag har arbetat som arbetsterapeut i Halmstad, Lund och Malmö främst med ortopedi och handkirurgi men även flera år med barnreumatologi och som barnhjälpmedelskonsulent.

Under våra år i Skåne startade jag upp, och drev en privat förskola på Alnarp tillsammans med en god vän, ”Sticklingarnas natur och miljöförskola”  Förskolan finns kvar än i dag men under ett annat namn. En jätterolig tid som jag minns tillbaka på med stor värme.

Den 1 februari i år fick jag förtroendet att påbörja min anställning på FoU. Här arbetar jag som samordnare inom Processen Utbildning för läkare och som administrativt stöd åt BT projektet.

 

Jag kommer närmast från en anställning i Halmstad kommun där jag arbetat som utvecklingsledare men inriktning mot hälso- och sjukvård och regional samverkan i 3 år. Innan dess var jag avdelningschef på Hjälpmedelscentrum.

Vill ni komma i kontakt med Birgitta når ni henne på tel/mail.

Varmt välkommen till FoU Birgitta!

 

 

Va med på Journal Club digitalt


Doktoranderna vid Hallands sjukhus driver en Journal Club på sjukhuset i Halmstad för doktorander och andra som är intresserade. Målet är att bli bättre på att tolka resultat samt att kunna genomskåda styrkor och svagheter i studier. Träffarna är på lunchen sista torsdagen i varje månad, med några undantag då det är en helgdag efter torsdagen.

Träffarna sker digitalt via Zoom mellan kl 12.15-13 följande datum:

26/8, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12

Vi turas om att välja artikel och den som väljer artikel skickar ut den i god tid innan journalclub tillfället. Man kan komma vid ett tillfälle eller varje gång, utifrån hur ens schema ser ut.

Alla intresserade oavsett klinik och yrke är välkomna! Maila Åsa Lindberg på medicinkliniken,  om du vill vara med i mailutskicken.

 

Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  maria.gustafsson@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-03-09Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här