Logotyp

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb                                         SEPTEMBER 2017


Förebygg välfärdsbrott genom styrning och kontroll

 

Välkommen till detta nummer av nyhetsbrevet som bland annat handlar om:

  • Samverkan mot välfärdsbrott. Så ser Ekobrottsmyndigheten på sin framtida roll
  • Utländsk arbetskraft föreslås arbeta med svenska regler
  • Så kan de illegala trafikskolorna stoppas
  • Ökat konsumentskydd ger tryggare förvaltning av premiepensionen
  • Förebygg investeringsbedrägerier tillsammans och på egen hand

 

Vintergäck

                                                                                            Stefan Lundberg, ansvarig utgivare och BF-samordnare

Assistans på rätt sätt.  Under den gångna sommaren har rätten till samhällsfinansierad välfärd diskurerats flitigt. Inte minst riktade sig mediernas strålkastare mot de assistansbolag som plockat ut mer ersättning än vad de har haft rätt till. Kryphål i regelverket och bristande tillsyn har lockat till sig bedragare.

I utredningen "Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra och beivra"(SOU 2017:37) föreslås Ekobrottsmyndigheten få ett utökat uppdrag där vår myndighet ska hjälpa till att utreda och lagföra bidragsbrott.  Det är en grannlaga uppgift och vi anser att den kräver betydligt mer resurser än vad regeringens utredare uppskattat. Det är en orsak till varför vi avstyrker förslaget i denna del. Det finns bättre sätt att gå tillväga, anser EBM. Bland annat går det att vidta förebyggande åtgärder i samverkan med andra myndigheter.  EBM ser till exempel mycket positivt på förslag som gäller en ökad samordning av statens utbetalningar. Läs gärna vårt remissvar som lämnades in till justitiedepartementet den 31 augusti.  EBM:s yttrande. Även Försäkringskassan  avstyrker förslaget.

I juli deltog EBM som medarrangör till ”Rättsväsendets dag” i Almedalen. Här träffades olika intressenter i samhället som alla har intresse av brottsförebyggande arbete.  Missade du rapporteringen där och då finns seminarier i Almedalen 2017 tillgängliga på Åklagarmyndighetens webb.

Regeringen har under hösten lovat Polisen mer rersurser för den kommande treårsperioden.

Pengar i all ära. Utan en fungerande kontroll och tillsyn samt samverkan och stöd från civilsamhället är det svårt att förändra situationen i utsatta områden.  Det är rad åtgärder som tillsammans  ger  bäst resultat. Ekobrottsmyndigheten medverkar i brottsförebyggande aktiviteter i landets alla regioner och arbetar systematiskt och målmedvetet i samverkan med andra aktörer för att bidra till ett tryggare samhälle.

Tack för att ni läser vårt nyhetsbrev! Inom kort är ni tusen personer. Hjälp oss att sprida kunskap om brottsförebyggande och tipsa gärna andra om nyhetsbrevet. Använd gärna vår feed back-funktion längst ned i nyhetsbrevet så kan vi förbättra innehållet ytterligare.

 
 

AKTUELLT

Inhyrd utländsk arbetskraft får svenska villkor?

SKATT. Regeringen föreslår att utländsk arbetskraft ska beskattas utifrån var arbetet utförs och för vem och istället för som i dag den som betalar ut lönen. Det innebär att inhyrd utländsk arbetskraft kan komma att betala skatt i Sverige från dag ett. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schysst konkurrens, sa finansminister Magdalena Andersson, när förslaget presenterades i slutet av juni.

Ändringarna innebär att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av samma bestämmelser om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet som svenska företag. Den som inte är folkbokförd i Sverige eller har ett samordningsnmmer ska registrera sig hos Skatteveket

Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om ca 330 miljoner kronor per år.

Regeringens förslag


Se upp för manipulerad faktura

Investeringsbedrägeri - en global affär

BEDRÄGERI. Se upp för manipulerade fakturor! Under sommaren har Polisen uppmärksammat en ny form av fakturabedrägerier där uppgifterna på fakturor manipulerats.

Den verkliga fakturan fångas upp någonstans under utskicket till kunder och manipuleras därefter genom att förses med annat konto- och OCR-nummer. Eftersom fakturornas layout i övrigt är densamma har en del kunder inte reagerat.

När du registrerar ett nytt kontonummer bör du kontrollera en extra gång att det går till rätt betalningsmottagare.

Polisens tips: fakturabedrägeri

 

KONTROLL. Hur ska du avgöra om en finansiell rådgivare som ringer och säljer sina tjänster har goda avsikter? Det finns både seriösa och oseriösa aktörer internationellt och det gäller att vara vaksam.

 

Undersök avsändaren. Finns bolaget på riktigt. Kolla Finansinspektionens register och  listor.  Vilka är riskerna? Varför skulle någon ringa dig med exklusiv information? Undersök källorna ordentligt. Fördelen med svenska bolag är att du befinner dig på hemmaplan och då kan det vara både enklare att lättara att få hjälp om du behöver framföra klagomål.

Som lockbete används ofta ett tillfälle att göra aktieaffärer i välkända bolag som Tesla och Geely.

Svenskar talar engelska och äger ofta både aktier och fonder, vilket gör oss till en lockande målgrupp för dessa bedragare som ofta förvaltar sina pengar i till exempel Kina, Hong Kong och Filippinerna.

 

Finansinspektionens varningslista

 

SAMVERKAN MOT BROTT

 
Privat övningskörning eller olaglig trafiksskola?

En övningsköra privat är tillåtet, men en handledare får ha högst femton elever. Det finns individer som övningskör med hundratals elever. I deras bilar förekommer det att förfalskade handledarbevis förvaras i handskfacket. Mer kontroll och tillsyn krävs i framtiden för att de svarta trafikskolorna ska stoppas, anser EBM.

Samverkan mot svarta trafikskolor – åklagare ser åtal för bokföringsbrott som en möjlig väg

SVARTA PENGAR. EBM har uppmärksammat att de svarta trafikskolorna har blivit ett allt större problem i många områden. Trafiksäkerheten minskar och skattemoralen urholkas. Snart väcks åtal mot en man Värmland som bedrivit omfattande svart trafikskoleverksamhet.

– ­ Ärendet som jag har på mitt bord kommer sannolikt att tas upp i Värmlands Tingsrätt senare i höst och gäller en man som bedrivit olaglig körskoleverksamhet. Jag gör bedömningen att han har utbildat dryga 1 000 förare under en femårsperiod och haft intäkter i storleksordningen 7 miljoner kronor. Det berättar Eva Grandestedt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Örebro.

– Som alltid är svart verksamhet svår att bevisa men vi har gjort omfattande beslag som vi har använt som utgångspunkt i våra beräkningar. Vi har även intervjuat en rad elever som har haft honom som lärare, säger hon.

Det finns starka incitament för körskoleelever att skaffa körkort billigt och få utbildning på modersmålet, men utvecklingen kan bidra till att seriösa trafikskolor som kör lagligt konkurreras ut, skattemoralen i samhället urholkas och trafiksäkerheten minskar.

Det finns brister i kontroll och tillsyn. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund finns till exempel fler än 6000 bilar med dubbelkommando. Hälften används av de lagliga trafikskolorna och som bilar för uppkörning. Men vad används övriga bilar till?

Transportstyrelsen behöver få behörighet för att plocka fram vissa statistik kring hur många elever en handledare har etc. Digitalt utbildningsmaterial skulle kunna göra handledare spårbara vilket i sin tur hindrar handledare att ha fler elever än vad hen har tillstånd till. Förarutbildningssystemet behöver ses över och det bör finnas en gräns för hur många teoriprov en elev får göra under en viss period för att klara körkortet. Trafikverket, Polisen, Transportsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kommer att samverka de kommande åren för att hitta lösningar för att skärpa såväl tillsyn som krav.

Det är inte ovanligt att personer som bedriver körskoleverksamhet uppbär olika bidrag/försörjningsstöd samtidigt som de varken redovisar sin verksamhet eller betalar skatt.

Åklagaren Eva Grandestedt riktar in sig på bokföringsbrottet i första hand.

– Att bedriva körskola utan nödvändiga tillstånd kan enligt lagen om brott mot trafikskolor ge böter, men ett grovt bokföringsbrott kan ge flera års fängelse. I det här fallet gör omfattningen, antalet elever liksom den tid som verksamheten har kunnat fortgå, det till ett grovt bokföringsbrott, säger Eva Grandestedt.

 


Körkort är en osäker ID-handling

ID-HANDLING. Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL), har i dagarna påpekat att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert.

 

– Man borde begränsa antalet id-handlingar för Sverige. Körkortet borde vara ett förarintyg och sedan kan man ha ett pass, ett nationellt ID-kort och ett ID-kort för folkbokförda som inte är medborgare i Sverige. De tre ID-handlingarna borde vara tillräckligt menar vi på NFC, säger Helene Andersson, gruppchef för dokumentanalysgruppen på NFC.

 

På NFC får man ofta se förfalskade körkort som är så välgjorda att det krävs experter för att avgöra att det rör sig om en oäkta legitimation. Och det sker allt oftare. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har antalet anmäla bedrägeribrott i Sverige tredubblats under en tioårsperiod. Inte sällan är det falska id-handlingar vid identitetsstöld som används

 

 NFC: Körkort är inte en säker ID-handling

 

Samverkansgruppen mot identitetsintrång (SMID) är ett privat/offentligt samarbete med ett 20-tal ledande aktörer myndigheter, branschorganisationer och företag. Ekobrottsmyndigheten och övriga  gruppmedlemmar arbetar föra att  samordna insatser för att höja id-säkerheten. Ett aktivt arbete pågår för att på sikt begränsa antalet giltiga ID-handlingar i Sverige.

 

Arbeta för att bevara värdet i det orangea kuvertet

KONSUMENTSKYDD. Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten samt branschföreträdare bör samverka mer för att öka konsumentskyddet för pensionsspararna.
Den bedömningen gör Pensionsmyndigheten i sitt svar på regeringsuppdraget "Ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionen."

Ett råd för att för premiepensionsfrågor med deltagande från branschen inrättas.  Hösten 2017 kommer arbetet med att identifiera och bjuda in deltagare påbörjas.

 

 

Nationellt uppdrag tas på allvar landet runt

Regeringens nationella och brottsförebyggande samordnare har ännu inte utsetts. Däremot finns nya samordnare på plats på länsnivå. Workshop och andra aktiviteter har initierats på regional och lokal nivå .

Enligt riksdagen innehåller det nya programmet för många samordningsfunktioner. Det riskerar att styra bort uppmärksamheten från genomförandet av konkreta åtgärder och konsumera resurser som hade kunnat användas bättre. Därför tycker riksdagen inte att regeringen ska inrätta en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor. Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma med en redovisning av vilka konkreta brottsförebyggande åtgärder som regeringen avser att vidta och när man avser att vidta dessa åtgärder.

Så nu pågår arbetet för fullt runt om i landet. I Västra Götaland har exempelvis fyra stycken kommundialoger genomförts för att lyssna på kommunernas utmaningar och behov.

- Västra Götaland är stort, 49 kommuner och närmare 1,7 miljoner invånare från glesbygd till storstad, och behoven runtom i länet ser delvis olika ut. Kunskapen från kommundialogerna blir en del i ett större underlag när uppdragets genomförande nu tar form, skriver Anders Persson och Camilla Tjernberg som är samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Västra Götaland.

Den 6 september genomfördes en uppstartskonferens med framförallt kommun och polis som målgrupp där bl.a. det nationella brottsförebyggande programmet presenterades av Morgan Johansson. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) berättade om sitt förstärkta uppdrag på det brottsförebyggande området. Länsstyrelsen berättade också om sitt uppdrag.

 

  Riksdagen om Tillsammans mot Brott  

 


Kom igång med det förebyggande arbetet!

Ekobrottsmyndigheten följer en årlig handlingsplan för sitt brottsförebyggande arbete. Årets plan innehåller cirka 25 aktiviteter på regional och nationell nivå.  Vi arbetar aktivt med samverkan och kunskapsspridning. Tillhör du ett företagsnätverk och vill arbeta förebyggande så ta gärna kontakt med det närmaste kontoret i din region!

 

EBM jobbar med följande:

 

Individualprevention riktar sig mot personer och företag som begått ekobrott. 2017 pågår aktiviteter som i första hand berör så kallade målvakter.

 

Riskbaserad prevention riktar sig till grupper och branscher där risken är större för ekonomisk brottslighet. Här pågår bland annat aktiviteter gentemot särskilt prioriterade områden och stora infrastrukturprojekt, som byggande av väg och järnväg.

 

Allmänprevention riktar sig till allmänheten och kommer fortsatt att vara ett stort fokusområde. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att genom utbildning och samverkan öka kunskapen och förståelsen för ekobrottens struktur och brottsverktyg. Vill du också arbeta tillsammans med Ekobrottsmyndigheten?

 

Hör av dig!

 

Kontakta Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggare i din region

 

 

 

TRENDER & REGELVERK

 

Registret för verkliga huvudmän har öppnat

REGISTER. 800 000 företag och föreningar ska anmäla sina verkliga huvudmän senast 2018. Registret kommer att underlätta för banker, finanspolisen m fl, att kontrollera vem som står bakom ett företag eller förening. Det försvårar även för  dem som använder företag som brottsverktyg för att begå brott. Med registret på plats blir det till exempel svårare för dessa gärningsmän att använda sig av målvaktsbolag. Registret kommer att underlätta genomlysningen av företag och  har därmed en brottsförebyggande effekt.

Registret för verkliga huvudmän är en konsekvens av det nya penningtvättsdirektivet som EU fattade beslut om år 2015.

Alla som äger mer än 25 procent av ett bolag räknas som verklig huvudman. Om två närstående, till exempel makar, äger ett företag tillsammans räcker det att ha 15 procent vardera.

Däremot behover inte till exempel dödsbon och enskilda näringsidkare registrera sig. Amälan är möjlig sedan den 1 september.

Bolagsverket: här anmäler du verklig huvudman

 

Den 1 augusti trädde den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft.

I praktiken betyder den uppdaterade lagen bland annat att du som kund får svara på frågor inte bara på banken, vid finansiell rådgivning eller hos revisorn, utan i en rad andra sammanhang. Know Your Customer gäller nu även i handeln. Att köpa dyra kapitalvaror för att tvätta svarta pengar vita blir därmed svårare i hela EU.

 


Tyck till om nyhetsbrevet!

Tipsa och dela!

 

 Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant?

Kommer det lagom ofta? Ser det tillräckligt bra ut? Vi vill veta vad du tycker.  Ge oss två minuter och du hjälper oss att vidareutveckla nyhetsbrevet.

  Tyck till om nyhetsbrevet här!  

 

 

 

 

 

Ju fler vi är tillsammans... Tipsa gärna andra läsare som kan ha nytta och glädje av Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev. 

 

Bli NY prenumerant här och läs tidigare nummer

 

Har du ett tips om brottsförebyggande arbete? Mejla till kommunikation@ekobrottsmyndigheten.se Märk tipset med BF i ämnesraden.

 
 

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se

 

Nyhetsbrevet produceras av Ekobrottsmyndigheten. Ansvarig utgivare: Stefan Lundberg.  Produktion: Ellen Karlberg, redaktör (vik)