Föreningsnytt från Hylte kommun

Innehåll:

Föreningsdriven kiosk vid Skärshults badplats

Uppdatering av Arbets- och näringslivskontorets bidragsnormer
- Lokal och anläggningsbidrag
- Investeringsbidrag till Idrottsföreningar

Nya bidragsnormer för bidrag till Studieförbund

Presentation av Kulturutvecklare Ola Persson

Hylte kommuns föreningsregister
Föreningsbidrag


Inbjudan till föreningar, föreningsdriven kiosk

 

Hylte kommun erbjuder en eller flera föreningar att driva kiosk vid Skärshults badplats under perioden 15 juni-15 augusti 2017.

Huvudbyggnaden eller huset vid badplatsen kan nyttjas.

När avtal är skrivet ansvarar föreningen själv för verksamheten, d.v.s.

 • Personal/arbetsmiljö
 • Försäkringar
 • Öppettider
 • Tillstånd mm.

Kontakta Fritids och folkhälsochef Josef Önnhed vid intresse eller mer information.
Telefon: 0345-180 42
E-post: josef.onnhed@hylte.se 


Uppdatering av Arbets- och näringslivskontorets bidragsnormer

 

Arbets- och näringslivsnämnden beslutade vid senaste sammanträdet att revidera bidragsnormerna för Lokal- och anläggningsbidrag samt för Investeringsbidrag till Idrottsföreningar.
Kortfattad beskrivning av ändringar följer nedan. E-tjänster och blanketter kommer att uppdateras snarast.


Ändringar Lokal- och anläggningsbidrag
Bidragets maxbelopp för förhyrda lokaler ökades till 15 000 kr samt maxbeloppet per medlem ökades till 200 kr. Ansökan avser föregående år. Verifikation på betalda kostnader, kopior på kvitton och fakturor, samt i de fall ett hyreskontrakt finns skall detta bifogas ansökan.

Förtydliganden gällande den egna lokalens läge samt förtydligande gällande bidrag till elljusspår lades till.

 

Ändringar Investeringsbidrag
Investeringsbidraget har tidigare bara omfattat investeringar för idrottsföreningar avseende skötsel och drift av egna anläggningar. Bidraget omfattar nu nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en varaktighet på minst fem år samt gäller för samtliga idrottsföreningar.

 


Nya bidragsnormer till Studieförbund

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna som själva väljer om och när de vill delta. Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund och inom folkhögskolor.

Folkbildningen bärs av idéer - om politik, religion, kultur och samhälle. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden deras olika profiler.

Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt. 

Kommunala bidrag utgår till de studieförbund som ingår i Folkbildningsrådet (ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Sensus, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), samt till SISU Idrottsutbildarna. Dessa villkor och fördelningskriterier gäller de 10 studieförbund som ingår i Folkbildningsrådet.

Kriterier för stöd
Ekonomiskt stöd kan beviljas till studieförbund som är verksamma i Hylte kommun och som ingår i Folkbildningsrådet. Endast verksamhet som bedrivs inom Hylte kommun och som riktar sig mot medlemmar i kommunen kan ligga till grund för bidrag.

 

Syfte med bidraget
Syftet med att ge kommunala bidrag till studieförbunden i Hylte ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen. Dessa fyra syften är:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Fördelningsmodell
Fördelningen baseras på volymmått. Vid beräkning av dessa mått gäller samma villkor som Folkbildningsrådet fastställt för statsbidrag till studieförbund.

Kriterierna för fördelningen mellan studieförbunden inom Folkbildningsrådet är följande:

Organisationsbidrag 10 procent
Tillgänglighetsbidrag 8 procent
Verksamhetsbidrag/studiecirkel 62 procent
Verksamhetsbidrag/annan folkbildningsverksamhet 5 procent
Verksamhetsbidrag/kulturprogram 15 procent


Presentation av Ola Persson, ny kulturutvecklare

 

Hej allesammans,

Efter många år i Malmö så bestämde jag mig förra sommaren för att äntligen flytta upp till Unnaryd för att komma närmre mina vänner, naturen och den fantastiska landsbygdskultur som jag upplever finns runtomkring i kommunen.

Tidigare har jag arbetat på STPLN i Malmö som är en mötesplats, ett makers-space och en inkubator för kreativa projekt. Som projektledare koordinerade jag verksamhetens externa samarbeten kring scenkonst, konstutställningar, föreläsningar och workshops. I mina arbetsuppgifter ingick också coachning av arrangörer, idéutveckling, teknisk rådgivning och klassisk produktionsledning.

Föreningslivet ligger mig varmt om hjärtat och under många år har jag varit aktiv i Sjönevadsfesten som är en community arts festival arrangerad av Drivvedkompaniets kulturförening. Som musiker är jag verksam i Driftwood Company ifrån Unnaryd som bl.a. gjorde soundtracket till SVT dokumentären "The Windwagon Project” och spelar också bluegrass med det Malmöbaserade bandet The Original Five.

Att arbeta för att ge andra tillgång till berikande kultur är något som jag ser som ett stort ansvar och ett väldigt belönande arbete att få utföra och ser framemot att få lära känna alla er som är den drivande kraften bakom kulturen i Hylte kommun.

Om ni har några frågor eller funderingar, tips eller tankar så tveka inte att höra av er. Jag gillar både kaffe och nya idéer.

Vi ses! 

Med vänlig hälsning

Ola Persson

Kulturutvecklare

Hylte kommun
Telefon: 0731 48 94 70
E-post: ola.persson@hylte.se


Hylte kommuns föreningsregister

Vi uppmanar er föreningar att årligen uppdatera era uppgifter till föreningsregistret. 
Anmälan kan nu göras via E-tjänst eller som tidigare på en blankett. E-tjänsten och blanketten hittar ni under Självservice & blanketter.

Anmälan till föreningsregistret är valfritt för föreningar som inte söker bidrag. För föreningar som ansöker om bidrag är anmälan till föreningsregistret ett av kraven för att få bidraget beviljat.

Föreningar/organisationer som ej uppdaterar sina uppgifter kommer att tas bort från registret. Detta pga. att vi vill att registret ska vara uppdaterat med aktuella uppgifter.

Kommunens föreningsregister hittar ni på www.hylte.se/forening. Där kan man söka efter kontaktuppgifter till föreningar som är verksamma i Hylte kommun, och som anmält sej till registret.


Föreningsbidrag

 

Ansökan om bidrag ska lämnas in till arbets- och näringslivskontoret senast följande datum:
Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer - 30 september
Bidrag till Pensionärsföreningar
- 15 mars
Bidrag till samlingslokaler - 31 mars
Investeringsbidrag till idrottsföreningar - 30 september
Kulturbidrag - 30 september
Ledarutbildningsbidrag - senast 3 månader efter utbildning
Lokal- och anläggningsbidrag - 30 april
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) - 28 februari (29 feb skottår) och 31 augusti
Startbidrag - löpande under året

 

Bidrag utbetalas enligt kommunens bidragsnormer, antagna av kommunfullmäktige. Bidragsnormerna finns att ladda ner från www.hylte.se/kulturfritid/fritidochforening/foreningsbidrag.

 

För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets- och näringslivsnämnden:

 • Föreningsregister (Anmälan via E-tjänst eller blankett)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport
 • Revisionsberättelse
 • Alkohol- och drogpolicy

Föreningar som ej lämnat in dessa kommer inte att få sitt bidrag utbetalt, innan dokumenten är inlämnade till Arbets- och näringslivskontoret.

 

Ansökan/Anmälan

Ansökan/Anmälan görs via E-tjänst eller på blankett som finns att hämta från Självservice & blanketter.

 


Hylte kommun i sociala medier/kanaler:
Webbadress: www.hylte.se
Facebook: www.facebook.com/hylte
Twitter: www.twitter.com/hyltekommun 

 

Med vänliga hälsningar
Nancy Bertilsson
Kultur- och fritidshandläggare
Arbets- och näringslivskontoret
Hylte Kommun
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Telefon: 0345 -180 10
Kontaktcenter: 0345- 180 00
www.hylte.se/kulturfritid
www.hylte.se/bokning
www.hylte.se/forening


Du får detta nyhetsbrev eftersom du tillhör en förening i Hylte Kommun, som har registrerat sej i föreningsregistret, eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev "Föreningsnytt".
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här