Skriv ut

 

Nyhetsbrev 2 2017 EU/Internationella relationer

"Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samerkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamhet och intressen genom internationella samarbeten, nätverk och projekt"

Gilla oss på Facebook


Representanter från 5 kommuner i regionen besöker Tyskland

Den 2-5 april anordnades en studieresa till Tyskland för att besöka städerna Göttingen, Limburg, Bad Ems samt Fulda. Kommunalråd, kommunchefer samt några tjänstemän från Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Aneby deltog i resan.

 

Syftet med resan var att diskutera med borgmästare och ansvariga tjänstemän i dessa städer och få reda på hur stadsutvecklingen påverkats av att tågstationer med höghastighetståg finns i städerna och vilka effekter det har haft på näringsliv, bostadsutveckling och transporter. De tyska värdarna var mycket generösa med sin kunskap och erfarenheter och detta utgör en bra grund för det fortsatta arbetet kring utvecklingen av en framtida station för höghastighetståg i regionen.


Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. 

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA DU KÄNNER.

Det finns material att låna hos Chantal Coté på stadskontoret i Jönköping om man är intresserad. Materialet består av två roll ups och 17 kuber på 40x40x40 cm som representerar de 17 globala målen.

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de 17 globala målen klicka här.

Foto: European Commission

Tyck till om programmet Erasmus+

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för EU:s politik och lagstiftning, så kallade offentliga samråd. Nu kan du tycka till om programmet Erasmus+ mål, genomslag och effektivitet.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. Just nu pågår ett offentligt samråd i syfte att samla in synpunkter från allmänheten och andra aktörer om programmet Erasmus+ mål, genomslag och effektivitet. EU-kommissionen vill också ta reda på om programmet är anpassat till Europas utmaningar och möjligheter inom områdena utbildning, ungdom och idrott.

När utvärderingen är klar lägger EU-kommissionen fram en rapport för Europaparlamentet och Europeiska rådet, som också kommer att grunda sig på andra studier och informationskällor. I rapporten ingår en sammanfattning av resultaten från utvärderingen.

Vem kan delta i samrådet?
Allmänheten och andra intressenter

Så gör du
Du deltar genom att besvara en webbenkät på EU-kommissionens webbplats. Där hittar du också mer information om halvtidsutvärderingen

Samråd om halvtidsutvärderingen av programmet Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Deadline
Sista dagen att besvara enkäten är den 31 maj 2017.


Kommande händelser

Europaforum med Marcus Oscarsson som moderator

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå.

Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner?

Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 kommer dessa frågor lyftas genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.

Europaforums moderator är Marcus Oscarsson, TV4, utsågs till Sveriges bästa politiska TV-kommentator 2016 i en omröstning av nyhetstjänsten Omni. En fullspäckad fredag med flera olika seminarier under dagen med talare som Magnus Granström, forskningschef vid Jönköpings Universitet, Joacim Rosenlund, forskare vid Linnéuniversitetet, Sotiris Delis (M), Riksdagsledamot (Jönköpings län) och ledamot riksdagens utrikesutskott, Anna Hedh (S), ledamot Europaparlamentet m.m.

Anmäl dig till Europaforum 2017
Anmäl dig som student till Europaforum 2017

Denna länk används av studenter vid Jönköping University, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola som är intresserade av eller studerar frågor kopplade till EU.

Regionala projektet CHANGE - Konferens om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

Tillväxtverket - informationsträff i Alvesta

För att öka de nyanlända elevernas möjligheter till en likvärdig utbildning erbjuds pedagoger en dag med föreläsningar som syftar till att ge djupare och bredare kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, detta arbetssätt gynnar alla elever i skolan.

Målgrupp: konferensen vänder sig till lärare/pedagoger, utvecklingsledare, förskolechefer, rektorer i grundskola och gymnasiet.

Tid och plats: Tisdagen den 15 augusti kl.09.30-16.00 på Jönköping University. Lunch och fika ingår.

Avgift: 300 kr per deltagare och är bindande efter sista anmälningsdatum.

Anmäl dig senast den 18 juni via Länsstyrelsens webbplats här. Deltagarantalet är begränsat till 400 och först til kvarn gäller.

Den 24 maj 2017 bjuder tillväxtverket in dig som arbetar med näringslivs- och samhällsutveckling i Skåne, Blekinge, Småland och Öarna till en träff för att möjliggöra för fler att använda kraften i digitalisering för att öka regionens attraktionskraft.

Tillväxtverket kommer att berätta om sin verksamhet inom området och dela med sig av deras kunskap om företags behov och egna erfarenheter från olika insatser. Du har möjlighet att ställa frågor till specialister och testa dina projektidéer på erfarna handläggare.

Digitaliseringen stärker företags konkurrenskraft. Den skapar nya affärsmöjligheter, nya sätt att jobba med kunder och nya sätt att organisera verksamheten.

Tid och plats: 24 maj 09:30-16:00 i Alvesta

För att komma till hemsidan: Klicka här  

Det franska presidentvalet 7 maj – så blev resultatet!

Valet i Frankrike den 7 maj är ett av många viktiga val under 2017. Det franska presidentvalet gör 2017 till ett ödesår för Frankrike och hela Europa. Hur påverkas Sverige och EU av det nya franska politiska landskapet?

 

Det här händelserika området ska Ingmarie Froman, svensk journalist, föreläsa om i kommunhuset i Habo kl 13:30 och i Jönköpings Läns Museum kl. 17:00 under Europadagen, 9 maj. På tapeten tas det upp det franska valresultatet, EU-opinionen i Frankrike och kommer EU-politiken förändras av franska valet. Ingmarie Froman har arbetat som utrikeskorrespondent i Bryssel och Paris och är även författare till boken Islam, brudar och paljetter(2006).

 

Föreläsningen sker under Europaveckan som äger rum från den 8-14 maj 2017 och sker för andra året i rad i Jönköpings län. Mer information om Europaveckan och kommuners engagemang finns på Region Jönköpings läns hemsida här


Detta har hänt

Lärare från Attarpskolan i Bankeryd på studiebesök i USA

Förra året fick Attarpskolan besök av lärarstudenter från State College, USA. Det resulterade i ett intresse av att fortsätta ett samarbete med syfte att lära sig mer av varandra. Lärarna insåg snabbt att det inte skulle gå utan ekonomiskt bidrag och därmed skickade in en ansökan till Atlas konferenser som står för att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn för att stödja kompetensutveckling inom olika områden.

Ansökan blev godkänd och därmed fick två lärare möjligheten att delta i en konferens för lärare och forskare inom utbildningsväsendet i Philadelphia USA. Det besöket kombinerades med ett studiebesök på State College som lärarstudenterna praktiserade vid.

Jönköpings kommun i Nederländerna

Den 22–23 mars deltog representanter för Jönköpings kommun som talare på konferensen Rural Summit i Eindhoven, Nederländerna för att presentera kommunens bredbandssatsning på landsbygden.

Det var Brabant Kempen-regionen i Nederländerna som anordnade konferensen med syfte att belysa framtida utmaningar för landsbygden och de möjligheter som finns med utbyggt bredband.

Jönköpings kommun, som var representerade av stadsdirektör Carl-Johan Korsås och utredningschef Andreas Zeidlitz, informerade om kommunens landsbygdsprogram, bredbandssatsningar i såväl Sverige som i Jönköping samt om kommande planer på höghastighetsjärnväg.

Kommunen var inbjuden till konferensen tack vare att vi 2016 blev utnämnda som en av världens 21 smartaste kommuner av Intelligent Community Forum (ICF).

Stanislawa från Polen besöker Jönköping, Vaggeryd och Habo

Stanislawa Gurbowicz arbetar som skolinspektör och besökte Jönköping, Vaggeryd och Habo med hjälp av bidrag från European Social Fund - Polska operativa programmet PO WER 2014-2020. Under flera intensiva dagar besökte Stanislawa rektorer, chef för utbildningsförvaltningen i både Jönköping och Habo och Skolverket i Stockholm.

Syftet med Stanislawas studiebesök var att jämföra det svenska och polska skolsystemet genom att jämföra olika pedagogiska arbetssätt, särskilt fokus låg på hantering av klagomål, förslag och ansökningar.

 

 


Utlysningar

Småland och Öarna - Omställning av kompetens

Kommande utlysning från Småland och Öarna

 

Svenska ESF-rådet avsätter 25 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).  I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.  Projektet kan pågå som längst 26 månader. 

 

Vem kan söka?

Fokuseras på kompetensutveckling för anställda. Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat sektor.

 

Vad ska det leda till?

Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen stärks och möter den ökande efterfrågan på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden. På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.

Sista ansökningsdag: 15 juni 2017 klockan 16:00. Ansökningar skickas in via Projektrummet.

För att komma direkt till hemsidan: klicka här  

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska gå till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen.

Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål:

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.
  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Fokus ligger på transporter, men även stödja användningen av förnybar energi.
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Insatserna ska fokusera på att samordna processer som är kopplade till investeringar för ökad tillgång till bredband.

Utlysningen planeras att vara öppen: 2 maj - 8 september 2017

Klicka här för mer information

 


Information från Brysselkontoret

Brysselkontorets omvärldsbevakning bygger på ett urval av EU-frågor som har EU-relevans utifrån våra läns situationer. I den senaste omvärldsbevakningen identifierades tre strategiska frågor.

 

1. Transportmöjligheter i sydöstra Sverige och TEN-T finansiering

2. Arbetskraftsförsörjning

3. Ökat detagande i EU-finansierade program.

 

Bevakningsfrågorna vid 2017 års ingång är cirkulär ekonomi, bioekonomi och hälsa.


Vi strävar efter att inspirera allmänheten till att engagera sig i EU/internationella frågor

 

Det släpps tre nyhetsbrev vid tre tidpunkter varje halvår med fokus på att lyfta kunskap om det EU/internationella arbetet från de fyra kommunerna; Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och Habo.

 


Ansvarig:

Chantal Coté

Internationell strateg

chantal.cote@jonkoping.se 

Jönköpings kommuns hemsida
Facebook - Internationella relationer Jönköping