Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen

Efter vårmånaderna mars, april och maj kommer ju med viss regelmässighet sommaren, och vi på Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande funktion går vidare med vår planering för vår seminariedag i Almedalen tisdagen den 5 juli. I förra brevet lovade jag återkomma med ämnena för de tre seminarierna och det gör jag nu:

Visby
  • Ekonomisk brottslighet i Sverige 2016 – Trender och gärningspersoner
  • Smutsiga manschetter - Hur förebygger vi finansmarknadsbrott?
  • Bitcoin - I anonymiteten gror kriminaliteten

Förutom arrangemanget av vår egen dag på temat brottsförebyggande kommer vi medverka som experter i andra seminarier arrangerade av olika samverkanspartners måndag, onsdag och torsdag. Ekobrottsmyndigheten deltar bland annat i Byggbranschen i Samverkans (BBIS) seminarium för sund konkurrens den 4 juli.

Innehållet i övrigt i detta brev avhandlar bl.a. följande ämnen:
Pågående lagstiftningsarbete rörande personalliggare, revision, penningtvätt, årsredovisning och uppgiftsskyldighet i samverkan mot organiserad brottslighet. En rapport om penningtvätt som EBM tagit fram tillsammans med Finansinspektionen. 

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Tidigare utskick i nyhetsbrevet

Program för Almedalsveckan

BBIS i Almedalen


Regeringens 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder, och drar resurser från den gemensamma välfärden. Regeringen har nu presenterat ett 10-punktsprogram med åtgärder.

 

EU-kommissionen bedömer att EU-länderna förlorar 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier och försiktiga bedömningar från OECD talar om ett globalt skatteundandragande inom företagsbeskattningen på 100-240 miljarder dollar om året. En viktig del i det internationella arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt är att stärka förutsättningarna för utvecklingsländer att bekämpa kapital- och skatteflykt, eftersom detta ofta drabbar fattiga länder särskilt hårt. Regeringens tio-punktsprogram omfattar både nationellt och internationellt arbete.

Tio åtgärdspunkter - hela programmet på regeringens webbplats


Penningtvätt: Upplägg med osanna fakturor

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Finansinspektionen tagit fram en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora brottsvinster i det finansiella systemet.

Rapporten bygger på en analys av riskerna med penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering inom ekonomisk brottslighet. Penningtvätt genom upplägg med osanna fakturor görs för att dölja de bokförings- och skattebrott som blir resultatet av obeskattade uttag ur företag. Metoden bygger på att tillgångar skiktas genom det finansiella systemet för att slutligen omvandlas till kontanter. Dessa kontanter används sedan ofta till att avlöna svart arbetskraft.

Brottsbekämpande myndigheter har i flera år pekat på en stark koppling mellan osanna fakturor och grov organiserad brottslighet.

Läs rapporten här


Hårdare krav på revisorer i ny lagrådsremiss

Regeringen har i en lagrådsremiss lagt fram förslag på hur EU:s revisionspaket ska implementeras i Sverige. Bland annat ingår det ett förslag om ett nytt sanktionssystem för revisorer, samt skärpta krav på banker och försäkringsbolag.

Revisorers oberoende gentemot bolag ska skyddas genom att företag tvingas byta revisionsbyrå med jämna mellanrum.

Revision

Finansiella bolag, exempelvis banker, får inte ha samma revisionsbyrå i mer än tio år. Men det finns också en rad övergångsbestämmelser som bland annat innebär att bankerna kan behålla sina revisionsbyråer i flera år framöver.

 

Några andra punkter i lagrådsremissen är att Finansinspektionen ska kunna ingripa om ett börsbolag eller finansiellt företag bryter mot revisionsreglerna och att revisorsnämnden får möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revision.

 

Sanktionsavgiften för revisorer som inte följer reglerna föreslås vara upp till 2 procent av byråns omsättning och upp till 1 miljon kronor för den enskilda revisorn.

 

Branschorganisationen FAR har framfört kritik mot förslagen i lagrådsremissen, och menar på att det kan göra att revisorerna blir överdrivet försiktiga. Ekobrottsmyndigheten efterlyste i sitt remissyttrande kortare rotationstider när det gäller byte av revisor och revisionsbolag. 

 

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 17 juni i år.

Ekobrottsmyndighetens remissyttrande

Pressmeddelande på regeringens webbplats


Regeringsuppdrag om personalliggare i fler verksamheter

Fair Play Bygg ska rensa upp i byggnadsbranschen

Regeringen har nu gett Skatteverket (SKV) i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personalliggare kan utvidgas till bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Krav på personalliggare innebär förbättrade möjligheter till skattekontroll och har visat sig vara en effektiv metod för att förebygga svartarbete.

Uppdraget ska utföras i samverkan med bransch- och personalorganisationer samt andra berörda. SKV ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2017.

Pressmeddelande från Skatteverket

Uppdraget på regeringens webbplats

Fair Play Bygg är ett nytt samarbetsprojekt som startade i februari mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Det löper under tre år och syftet är att ta emot tips om oegentligheter som mutor och svart arbetskraft och utreda dem.

Den som misstänker brott kan nu enkelt tipsa utredarna inom projektet via en webbplats. Om man får in tips där misstankar kan styrkas kommer de att lämnas över till berörda myndigheter, exempelvis Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Migrationsverket eller Arbetsmiljöverket för vidare utredning.

Fair Play Byggs webbplats

Pressmeddelande från Sveriges Byggindustrier


Hovrättsdom: Uber är yrkesmässig trafik

En hovrättsdom innebär att det nu finns rättspraxis när det gäller förare som är anslutna till taxitjänsten Uber-Pop. Enligt hovrätten är det frågan om yrkesmässig trafik.

Den nya delningsekonomin och de frågeställningar som den medför vad gäller bland annat skattelagstiftningen har tidigare omnämnts i detta nyhetsbrev.

Uberpop

Det har funnits många oklarheter, bland annat gällande om de som anslutit sig till tjänsten Uber-pop skulle betraktas som yrkesmässiga taxichaufförer eller ej och hur de svenska skattereglerna skulle tillämpas.

26 förare har dömts i tingsrätterna i Stockholm och Göteborg och nästan samtliga fall har överklagats till hovrätten. Ytterligare ett 70-tal fall väntar på avgörande.

Svea hovrätt har grundligt analyserat hur taxitrafiklagen ska tillämpas och konstaterar i en dom från den 23 mars att det är frågan om yrkesmässig trafik när det gäller Uber-Pop. Föraren som stod åtalad dömdes i detta fall för olaga taxitrafik.

Pressmeddelande från Skatteverket om riskerna med delningsekonomin

Domen i Svea hovrätt


Fortsatt debatt om Bitcoin och blockchain-tekniken

Bitcoin och andra kryptovalutor får allt större plats även i finansvärlden. Flera internationella storbanker samarbetar nu kring blockchain, tekniken bakom Bitcoin, och svårigheten ligger i att förena teknologin med regler och lagstiftning.

 

Bitcoin har tidigare omnämnts i detta nyhetsbrev, och utgör också ämnet för ett av Ekobrottsmyndighetens seminarier i Almedalen.

Blockchain

Många aktörer på finansmarknaderna ser stor potential i teknologin, som möjliggör blixtsnabba, billiga och helt spårbara transaktioner i realtid. Blockhain förutspås bli väldigt användbart inom många olika typer av handel, och över 40 banker samarbetar i dagsläget för att utveckla gemensamma standarder för blockchain-tekniken.

 

Men det finns bekymmer. Det kan vara svårt att spåra vem som äger ett specifikt "konto" i bitcoin-nätverket. Det är relativt lätt för kriminella att dölja transaktioner och pengar som hamnar i fel händer kan försvinna spårlöst. Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, säger i en intervju med Realtid.se att tekniken kan vara oerhört skadlig i fel händer och att det behövs förståelse för riskerna.

DN: Bankerna står inför en digital revolution

Realtid: Blockchain oerhört skadligt i fel händer

Så fungerar Bitcoin


Bättre informationsutbyte för att bekämpa grov organiserad brottslighet

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Berörda myndigheter blir skyldiga att dela även sekretesskyddad information med varandra.

 

Lagen, som föreslås träda i kraft redan i augusti, är begränsad till att gälla endast när behovet av informationsutbyte är extra starkt, för att värna den personliga integriteten. Den myndighet som lämnar ut sekretesskyddade uppgifter ska också göra en intresseavvägning. 

 

Bakgrunden till lagförslaget är krav från de samverkande myndigheterna på att juridiskt underlätta informationsutbyte. Möjligheten att dela sekretesskyddad information finns redan, men olika svårigheter och osäkerhet i detta gör att myndigheterna delger varandra för lite information, säger inrikesminister Anders Ygeman. 

 

Informationen som omfattas av den så kallade uppgiftsskyldigheten kan till exempel handla om vilka ekonomiska tillgångar, bidrag eller annat stöd från samhället en person har.

 

Ett senare regeringsbeslut ska fastställa vilka myndigheter som ska omfattas, men det handlar sannolikt om det tiotal myndigheter som redan ingår i det fördjupade samarbetet mot grov organiserad brottslighet.

Pressmeddelande på regeringens webbplats

Myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet


Het debatt om digital inlämning av årsredovisningar

Företagare varnar för bolagskapning via e-tjänster

Ett EU-direktiv innebär att noterade bolag senast 2020 ska lämna in årsredovisningar digitalt. Bolagsverket vill göra det obligatoriskt medan Företagarna och Svenskt Näringsliv sågar idén.

 

Bolagsverket har förespråkat helt digitaliserad hantering av årsredovisningar i tio år. Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket säger till Realtid.se att hanteringen av årsredovisningar är den största utmaningen för Bolagsverket, och att en digitalisering både skulle förenkla, minska risken för fel och förfalskade underskrifter samt motverka ekonomisk brottslighet.

 

Svenskt Näringsliv och Företagarna vill däremot inte att det ska vara ett lagkrav. Företagarna menar att det kan exkludera småföretagare som av olika anledningar inte har möjlighet att lämna in redovisningar digitalt, och Svenskt Näringsliv påpekar att det kan bli krångligt och kostsamt för vissa företag att anpassa sina system till ett sådant krav.

Bolagsverket: "En analog idiot-loop"

Bolagsverkets information om årsredovisningar

Med hjälp av en e-legitimation lyckades en man via Bolagsverkets e-tjänst registrera sig som styrelsesuppleant i bygg- och fastighetsbolaget Järntorget och göra sig själv till firmatecknare, utan att bedrägeriet kunde upptäckas. Nu vill Järntorgets ägare och vd varna andra.

 

Med hjälp av e-tjänsten och en e-legitimation kan man i teorin angripa vilket bolag som helst i Sverige, menar Järntorgets huvudägare Eje Schönning och vd Martin Arkad. Det är enkelt att ändra uppgifterna och när man godkänner det med e-legitimationen är det klart. Ett meddelande går då från Bolagsverket till tidigare registrerad e-post eller mobiltelefon, men då gäller det också att någon uppmärksammar detta.

 

Arkad och Schönning är mycket kritiska till sårbarheten i tjänsten hos en viktig myndighet som Bolagsverket, som i sin tur är medvetna om problemet men säger att de är bundna av Näringsdepartementets föreskrifter.

Byggindustrin: Bedragare satte sig i styrelsen


ID-missbruk vanligt i bedrägeribrott

Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterar i en rapport att bedrägeribrotten ökar och att identitetsmissbruk är vanligt. Detta samtidigt som näringslivet inte prioriterar kontroll och rättsväsendets arbete kan förbättras.

Rapporten visar bland annat att bedrägeribrotten ökar, att kortbedrägerier är vanligast och att falska identiteter ofta används för att genomföra brotten. Främst sker det via handel på internet, som också används för datorintrång och för att sälja stulna kortuppgifter.

Enligt Brå underlättar näringslivet för brottsligheten genom att ha eftersatt kontroll i sina system och fraktkedjor. Brå menar att näringslivet "har en stor förbättringspotential när det gäller att motverka bedrägeribrottsligheten". Samtidigt som Brå konstaterar att det framför allt krävs åtgärder från näringslivet nämner rapporten också att den offentliga sektorn behöver se över sina prioriteringar och bli bättre på att arbeta brottsförebyggande med högre kontrollnivåer.

Ett stort problem är de olika former av ID-handlingar som tillåts i Sverige och att det är lätt att ta fram andras personuppgifter. Brå föreslår att en och samma aktör bör få ansvar för all hantering av ID-handlingar och att krav ställs på personlig närvaro för att garantera en säker identifiering.

Ett myndighetsgemensamt samarbete som kallas för SMID (Samverkan mot ID-intrång), där Ekobrottsmyndigheten ingår, fokuserar bland annat på just de här frågorna.

Rapporten Bedrägeribrottsligheten i Sverige på Brås webbplats


Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat den ekonomiska brottsligheten i Sverige?

I nästa nyhetsbrev kommer en sammanfattning av den analys som Ekobrottsmyndigheten har gjort i syfte att få ett mått på om avskaffandet av revisionsplikten har påverkat den ekonomiska brottsligheten. Missa inte!


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se