Skriv ut

Nyhetsbrev 1 2017 EU/Internationella relationer

"Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samerkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamhet och intressen genom internationella samarbeten, nätverk och projekt"


EUROPAVECKAN V.19 2017

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län.

Varför anordnas Europaveckan?

Syftet med Europaveckan är att lyfta EU och internationella frågor i regionen samt att visa på vad regionen och kommuner gör internationellt. Europaveckan är tänkt att inspirera, kommunicera och öka kunskapen om EU och internationella frågor genom att erbjuda föreläsningar/seminarier, öppet hus och workshops runt om i länet som belyser olika områden. Schemat publiceras i början av april och länken till programsidan kommer att bifogas i nästa nyhetsbrev.

Foto: European Commission

Handelsavtal mellan EU och Kanada

Handelsavtalet kommer att ta bort de flesta tullar mellan länderna och detta ska leda till ökad handel. Det som fortfarande kommer vara tullbelagt är offentliga tjänster, audiovisuella- och transporttjänster, samt för ett fåtal jordbruksprodukter.

CETA kommer gynna företag, arbetstagare och konsumenter. EU kommer dessutom kunna exportera 92 % av sina jordbruksvaror utan att betala tull, viktigt att poängtera är att EU:s krav på importerade varor inte kommer att sänkas på grund av detta.


Europaforum

Projektet CHANGE

Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa. Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner? Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar om till exempel nya villkor för EU-finansiering, behov av samverkan för att klara kompetensförsörjning samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030. Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.

Datum: Fredag 12 maj 2017

Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping

För mer information Klicka här  

CHANGE är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till länets kommuner och deras samverkansaktörer. genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra förhållningssätt hos medarbetare som i sitt arbete på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män, syftar projektet till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidra till det övergripande målet.

 

Projektet stärker också denna förmåga genom forskning som bidrar till ett lärande kring vilka metoder som fungerar som erfarenhetsutbyte och delande av innovativa lösningar, vilket förväntas bidra till utveckling av de berörda verksamheterna.


Besök från Vänort Väst-Virumaa i Estland

Jönköpings kommun har en vänort i Väst-Virumaa i Estland som har kommit med ett förslag på samverkan mellan tre nordiska kommuner, Jönköping, Väst-Virumaa och Kymenlaakso i Finland. Det här projektet omfattar generell migrationspolicy med fokus på utbildning och utvecklingsområde. Syftet med den här samverkan är att lära av varandra och skapa nya nätverksmöjligheter.

 

En grupp människor från Väst-Virumaa kommer till Jönköping i början av maj och kommer att vara med på flera studiebesök samt andra aktiviteter där de får lära sig om vad Jönköping kommun arbetar med. Några aktiviteter inkluderar studiebesök på Östra Vätterbranterna samt Visingsborgs slottsruin.


Detta har hänt

Barn och utbildningsförvaltningen i Habo har ansökt om ett kompetensutvecklingsprojekt inom programmet Erasmus+ skola. Projektet har för mål att utveckla digitalisering och internationalisering inom förskolan och skolan. Förvaltningen har ansökt om pengar till kurser inom dessa områden.

 

I detta första steg kommer kompetensutvecklingen att rikta sig till rektorer och ett flertal pedagoger för varje förskole- och skolenhet. Därefter kan förvaltningen och även skolorna själva utveckla idéer för vidare projekt finansierade av Erasmus+, Nordplus eller Den Globala Skolan.  Resultat från ansökan Erasmus+ skola kommer någon gång i maj.  


Utlysningar

Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Atlas partnerskap

Vem kan söka?

Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt inom skolområdet.

 

Varför ett strategiskt partnerskap?

Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden. 

 

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen. Fokus ligger även på att utveckla ledarskap och att stärka lärares kompetens för att därigenom utveckla organisationen och öka kvaliteten i undervisningen liksom att säkerställa en god kvalitet inom förskolan.

Sista ansökningsdag: 29 mars 2017 klockan 12:00

Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här  

Vem kan söka?

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

Vad man kan göra

Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten och ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen kring olika ämnen.

Skolutveckling genom internationella kontakter
Syftet med Atlas partnerskap är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet. Med hjälp av internationella kontakter kan du och dina kollegor förverkliga skolans mål.

Sista ansökningsdag 2017: 1 mars klockan 12:00.

 

Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här  


Kommunala Partnerskap

EU-programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?
Kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns utpekade.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Ansökningstider:
15 februari till 15 mars och 15 september till 15 oktober

Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här  

Vem kan söka?
Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. - En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

För vad kan vi söka?

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
  • Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Sista ansökningsdag: 13 mars 2017

Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här  

 

 


Vi strävar efter att inspirera allmänheten till att engagera sig i EU/internationella frågor

 

Det släpps tre nyhetsbrev vid tre tidpunkter varje halvår med fokus på att lyfta kunskap om det EU/internationella arbetet från de fyra kommunerna; Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och Habo.

 


Ansvarig:

Chantal Coté

Internationell strateg

chantal.cote@jonkoping.se 

Jönköpings kommuns hemsida
Facebook - Internationella relationer Jönköping