Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet

Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?

I skrivande stund är det vårdagjämning och idag har det fallit snö i Stockholm. I årets första brev har vi fokus på fyra ämnen:

  • Regeringens nya brottsförebyggande program
  • Inriktningen på Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete under 2017
  • Nya regler för revision av företag
  • Olika brottsförebyggande åtgärder mot bedrägeribrott 
Vintergäck

I brevet har vi även branschspecifika artiklar om dels byggbranschen, dels trafikskoleverksamhet.

Vi har målsättningen att komma ut med ytterligare två nyhetsbrev innan sommaren tar vid, apropå årstiderna.

Vi ber om ursäkt för att feedbackfunktionen falerade i förra brevet p.g.a. teknikproblem men nu ska den fungera, så ge oss gärna återkoppling på vad ni läsare tyckte om detta brev!

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Tidigare utskick i nyhetsbrevet


Handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet 2017

Det brottsförebyggande arbetet på Ekobrottsmyndigheten planeras årligen i en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller cirka 25 aktiviteter på regional och nationell nivå, syftande på genomförande eller utveckling.

Under 2016 tog Ekobrottsmyndigheten fram ett teoretiskt ramverk för det brottsförebyggande arbetet vilket innebär att arbetet ska vara kunskapsbaserat och utgå från olika nivåer. Årets handlingsplan har därför delats in i de tre olika preventionsnivåerna, individual-, riskbaserad och allmänprevention.

Individualprevention riktar sig mot personer och företag som begått ekobrott. Denna nivå har under 2017 aktiviteter som i första hand berör så kallade målvakter.

Riskbaserad prevention riktar sig till grupper och branscher där risken är större för att ekobrott kommer att ske. Här kommer aktiviteter under året att genomföras gentemot särskilt prioriterade områden och stora infrastrukturprojekt, som byggande av väg och järnväg. Dessutom kommer flera aktiviteter ske som berör den jämställdhetsintegrering som Ekobrottsmyndigheten gjorde under 2016.

Allmänprevention riktar sig till allmänheten och kommer fortsatt att vara ett stort fokusområde. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att genom utbildning och samverkan öka kunskapen och förståelsen för ekobrottens struktur och brottsverktyg.

Kontaktinformation och regionala kontor


Nytt brottsförebyggande program från Regeringen

Regeringen lanserade den 21 mars ett nytt brottsförebyggande program. Programmet berör allt från individinriktade insatser till förebyggande åtgärder mot situationer eller platser där risken för brott är hög.

 

Programmet, som samlar regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika områden, ska också bidra till att öka kunskaperna om brottsförebyggande arbete och stimulera samverkan mellan fler aktörer.

 

Programmet är en del av en större satsning på brottsförebyggande arbete som hittills har inneburit en förstärkning av Brottsförebyggande rådets stödjande och samordnande roll, samtidigt som regeringen har gett länsstyrelserna en ny uppgift att stötta arbetet ute i landet. Totalt handlar det om resurstillskott på 40 miljoner kronor per år. Regeringen kommer också inom kort att tillsätta en nationell samordnare.

 

Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

 


Revisionsarbete

Hårdare krav med nya revisionsregler

Från årsskiftet ska många företag tillämpa bestämmelserna i EU:s revisionspaket, som formellt började gälla den 17 juni 2016. En av de största förändringarna är kravet på rotation av revisionsbyrå.

 

Det nya kravet på rotation av revisionsbyrå innebär att börsföretag som inte är finansiella företag måste upphandla revisionsuppdraget efter tio år. För finansiella eller noterade bolag som är av allmänt intresse och har en enskild person som revisor är tidsgränsen sju år. KPMG Sverige säger till Realtid.se att antalet upphandlingar inom revisionsområdet kommer att öka betydligt, och att det inte längre kan ske spontant. Däremot anses rotationen i grunden vara sund och leda till ett större oberoende.

 

En annan förändring är att revisionspaketet innehåller restriktioner mot att leverera vissa icke revisionstjänster till revisionskunder. Det innebär att revisionsbolag behöver ta ställning till hur de ska kunna fortsätta som rådgivare till tidigare revisionskunder. Realtid.se skriver att hela branschen måste vara mer selektiv i urvalet av revisionskunder och rådgivningskunder.

 

Bestämmelserna innebär också nya krav på revisorns rapportering till revisionsutskott och revisionsberättelsen. 

 

FAR: Så implementeras EU:s revisionspaket i Sverige


Flera ändringar i den nya revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för samtliga företag har från och med kalenderår 2016 en ny struktur. Revisorns uttalanden kommer till exempel först och flera avsnitt får utökade skrivningar. 

Den största förändringen är rapporteringen om för revisionen "Särskilt betydelsefulla områden" för företag av allmänt intresse. Det avsnittet innebär att revisionsberättelsen inte kommer att vara helt standardiserad, utan se olika ut för varje enskilt företag. Syftet med rapporteringen är att förbättra kommunikationsvärdet och öka transparensen om den utförda revisionen. 

Några andra förändringar är att avsnittet "Revisorns ansvar" i vissa delar kan ersättas med en hänvisning till bilaga, eller för aktiebolag med en hänvisning till Revisorsnämndens hemsida. Ett nytt avsnitt, kallat "Annan information än årsredovisningen", införs också.

Mer om den nya revisionsberättelsen på FARs webbplats


Slopandet av revisionsplikten granskas efter sju år

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades 2010, och omfattade drygt 70 procent av aktiebolagen. Men vad har reformen inneburit? 

Aktiebolag ökade kraftigt som företagsform efter reformen, men av alla nyregistrerade aktiebolag väljer 80-85 procent bort revision. Ekobrottsmyndigheten publicerade i juni 2016 en rapport där 325 inkomna anmälningar granskats. I närmare hälften av dessa förekom uppsåtlig ekonomisk brottslighet. 

Någon kontrollfunktion för de bolag som väljer bort revisor finns inte, skriver FAR Balans. Bolagsverket ska nu göra det möjligt att skicka in digitala årsredovisningar, men det blir troligen inte ett lagkrav.

Riksrevisionen granskar nu reformen och resultatet ska presenteras i en rapport i oktober.

Rapport: Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag


Rut och rot: Färre bolag och minskad efterfrågan

Fler startar företag - och aktiebolag är mest populärt

Flera företag har försvunnit inom rut- och rotbranscherna. En orsak kan vara lägre avdrag och att svartjobben har ökat igen.

För drygt ett år sedan sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Samtidigt halverades maxbeloppet för rutavdrag från 50 000 kronor per år till 25 000 kronor. Enligt en undersökning från Visma Spcs upplever mer än varannan småföretagare att svartarbetet inom rut- och rotbranscherna har ökat.

Inom byggbranschen frågar fler kunder än tidigare om de får betala svart, enligt Seriges Byggindustrier. Bilden bekräftas också av en undersökning från Måleriföretagen i Sverige.

Skatteverket har aviserat att rot- och rutavdrag är ett stort kontrollområde under 2017.

Nyföretagandet ökade under 2016 med drygt sex procent. Mest ökade nyregistreringen av aktiebolag, med hela 9,2 procent, visar statistik från Bolagsverket. 

Totalt registrerades 68 793 nya företag hos Bolagsverket under förra året, en ökning med drygt 4000 jämfört med 2015. Fler och fler nya företagare väljer också aktiebolag som bolagsform framför enskild näringsidkare eller handels- eller kommanditbolag.

I ett längre perspektiv ligger nyföretagandet under 2010-talet stabilt på högre nivåer än tidigare, skriver Realtid.se.


Fair Play Bygg - ett framgångsrikt samarbete

Fair Play Bygg bildades av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland i februari 2016. Syftet är att genom samarbete motverka osund konkurrens i byggbranschen. Flera tips om misstänkt ekonomisk brottslighet i byggbranschen har redan lett till utredningar hos olika myndigheter.

 

Fair Play Bygg är fristående med en representant från varje organisation, och tar emot tips via formulär, e-post eller telefon. Under 2016 har Fair Play tagit emot 106 tips, varav 42 har utretts närmare och överlämnats till rätt myndighet. Skatteverket har fått 37 och Ekobrottsmyndigheten (EBM) har fått 3. Övriga 2 är andra myndigheter. Av de tips som inkommit till EBM har än så länge ett lett till förundersökning.

- Arbetet har redan gett bra resultat och ger branschen större möjlighet att bekämpa företag som använder sig av illegal arbetskraft och fuskar med skatter och avgifter. Projektet kommer därför att fortsätta samt utvecklas, säger Hans Åkerlund vid Stockholms Byggmästareförening.

All inkommen information hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). De tips som skickas in innehåller ofta för lite information och faktiska handlingar för att kunna börja behandlas av i första hand Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Informationen kompletteras därför med nödvändiga uppgifter via olika källor och samtal med uppgiftslämnaren för att därefter lämnas vidare till berörd myndighet. Tips från företag för att försöka komma åt konkurrenter sållas bort.

Eftersom brott ofta uppdagas efter att entrepenaden är färdigställd är Fair Play ett bra instrument för att myndigheter ska kunna nås av information om oegentligheter i realtid.

Fair Play Byggs webbplats


Ett år med personalliggare i byggbranschen - nu börjar det sätta sig

Drygt ett år har gått sedan den nya lagen om personalliggare i byggbranschen infördes. Skatteverket är överlag nöjda med det första året, och nu väntar fördjupade kontroller och uppföljning.

 

Totalt registrerades 42.230 byggarbetsplatser i Skatteverkets system under 2016. Skatteverket har hunnit kontrollera en fjärdedel av dem och 450 företag har ålagts kontrollavgifter. Totalt utfärdades 7,3 miljoner i kontrollavgifter förra året. 

 

- Under första halvåret upptäckte vi många fel och brister i samband med kontrollbesöken, men nu börjar lagstiftningen sätta sig, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, till Sveriges Byggindustrier.

 

De vanligaste felen är att anställda inte registrerats i personalliggaren och att den inte kan presenteras för skatteverkets kontrollanter. Under 2017 satsas det ytterligare på information till övriga beställare i näringslivet, skärpta krav på avanmälan och fördjupade kontroller av företagens skatteredovisning.

 

Det ska bli lättare att se status på sina olika byggarbetsplatser i Skatteverkets e-tjänst, vilket därmed gör det enklare att också avanmäla arbetsplatserna. Nu inleds också fördjupade kontroller med revision av företagens skatteredovisning, för att se vad som eventuellt döljer sig bakom brister rörande personalliggaren.

 

Skatteverket: Många byggarbetsplatser slarvar med personalliggare


FakturaBankkort

Skärpta straff för bluffakturor och nya verktyg för polisen

Kortbedrägerier ökar - men förebyggande arbete fungerar

Regeringen har fattat beslut om att skärpa straffet för fakturabedrägerier, och införa den nya brottsrubriceringen Grovt fordringsbedrägeri, med ett maxstraff om sex års fängelse.

 

Under det senaste året uppskattas privatpersoner och företag ha betalat bluffakturor till ett totalt värde av cirka en miljard kronor. Uppskattningsvis har var åttonde privatperson och vart femte företag drabbats, enligt den utredning som presenterades hösten 2015. 

 

Förutom den nya brottsrubriceringen ger regeringen nu också polisen möjlighet att komma åt bedragarna tidigt, genom att själva uppsåtet att skicka ut bluffakturor krimnaliseras.

 

Målsättningen är att lagändringarna ska gälla från halvårsskiftet 2017, skriver Svenska Dagbladet.

 

Mer om lagändringen på regeringens webbplats

 

Utredningen Åtgärder mot fakturabedrägerier

Antalet anmälda bedrägeribrott under 2016 slog rekord. Främst är det handel på nätet med stulna kontokortsuppgifter som har ökat. Men förebyggande insatser under året verkar stävja en del av brottsligheten.

Totalt ökade antalet anmälda datorbedrägerier med 39 procent under 2016. Över 77 000 brott anmäldes där svenska kunders kortuppgifter stulits och använts för köp på internet.

Få av dessa brott klaras upp. Stölden och handeln genomförs ofta utomlands och ofta handlar det om några tusenlappar per anmälan. Nationellt bedrägericenter (NBC), en enhet inom Polisen, förklarar i Svenska Dagbladet att svensk polis inte kan utreda alla dessa brott.

NBC har fokuserat på förebyggande arbete, bland annat riktade insatser mot företag där kriminella misstänks ha kommit över kortuppgifter. Under hösten har det synts en nedgång i antalet anmälningar. Förra året inleddes också samarbete med flera svenska banker för bättre säkerhetslösningar.

Polisen: Skydda dig mot kortbedrägeri


Även Swish-betalningar ska redovisas rätt

Swish blir en allt mer populär betalningsmetod även hos stora butikskedjor och andra kommersiella aktörer. Men det ställer också krav på att företagare håller koll så att redovisningen blir korrekt.

Swish slog först igenom mellan privatpersoner, sedan på loppmarknader, kaféer och dylikt och nu även i stora butikskedjor och hos festivalarrangörer. Det är enkelt att betala med några knapptryckningar på telefonen och både säljare och köpare får bekräftelse direkt.

Men det uppstår ofta frågor kring hur betalningarna ska redovisas, och det har tidigare konstaterats att det förekommer ett stort antal transaktioner som inte redovisas korrekt. Bokföringsnämnden rekommenderar att företagare som tar emot Swish-betalningar har ett eget bankkonto för firman, för att på det sättet underlätta att hålla ordning på transaktionerna.

Enligt lagen om kassaregister måste företag registrera på vilket sätt en transaktion kommit in, men i många kassasystem finns ännu inte möjligheten att registrera en transaktion via Swish. En uppdatering av lagen är på gång och den nya lagen om kassaregister väntas vara klar nästa år.


Bilinteriör

Svarta trafikskolor hotar stjälpa hela branschen

Problemet med illegala trafikskolor växer. Branschen pressas hårt av oschysst konkurrens och flera seriösa företagare får det allt svårare att driva sin verksamhet.

 

Nästan hälften av alla som kör upp i Sverige gör det nu som privatister. I Södertälje är siffran hela 90 procent, skriver Länstidningen Södertälje. Sveriges trafikskolors riksförbund (STR) menar att en av orsakerna är just svarta trafikskolor. De illegala aktörerna kan inte anmäla sina elever till uppkörning hos Trafikverket utan eleven gör det själv som privatist.

 

De seriösa företagen får allt svårare att konkurrera med de som bedriver verksamhet utan de tillstånd och utbildningar som krävs, och som tar ut lägre priser. Det förekommer att personer säger sig ha kört 20-30 timmar med en körskollärare utan att ha lärt sig något rätt. Det finns också stora risker med att ta illegala körlektioner då det saknas bland annat giltiga tillstånd och försäkringar. 

 

De svarta trafikskolorna drivs ofta i organiserad form och omsätter stora summor pengar, även om det också förekommer mindre verksamheter med en eller ett par personer som ger lektioner till bekanta mot betalning. I början av januari träffades Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Trafikverket och Transportstyrelsen för att diskutera hur utvecklingen ska kunna stävjas.

 

Det finns en speciallagstiftning som reglerar trafikskolor, men brott mot reglerna ger endast bötesstraff.

 

- Det kommer in anmälningar till polisen men eftersom påföljden bara är böter prioriteras de inte. Straffen måste skärpas och vi måste öka möjligheten för upptäckt. Kanske genom att lista fordon som är utrustade med dubbelkommando eller kontrollera de personer som har flera sådana fordon registrerade på sig, säger Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande samordnare Stefan Lundberg.

 

Ekobrottsmyndigheten har ett pågående ärende mot en svart trafikskola som bedrivit stor verksamhet i framför allt Bergslagsområdet. Åtal väntas inom kort.


Nya insatser mot penningtvätt

Finansinspektionen (FI) skickade i slutet av januari ut ett brev till bland annat banker, fondbolag, revisorer, advokater, och fastighetsmäklare innehållande en ny vägledning med information om penningtvättsreglerna. Syftet är att öka rapporteringen och tydliggöra vad som gäller.

Broschyren "Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism" har FI tagit fram tillsammans med samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI:s generaldirektör Erik Thedéen och rikspolischef Dan Eliasson påpekar att bankerna idag står för cirka hälften av alla penningtvättsrapporter och att rapporteringen är väldigt låg bland flera andra aktörer.

Vägledningen ska höja kunskapen hos både utpekade aktörer och allmänheten och göra det lättare att identifiera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Terrorfinansiering och penningtvätt kan också vara många små transaktioner och små näringsidkare. Det räcker inte att vi kontrollerar bankerna, säger Erik Thedéen till SvD Näringsliv.

Mer information om penningtvätt

FI: Rapportera misstänkta transaktioner


Nytt ägarregister införs under 2017

Enligt penningtvättsdirektivet måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän. Riksdagen väntas därför besluta att 800.000 svenska företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket under andra halvåret 2017. 

Syftet med registret är att till exempel banker och Finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolagsverket arbetar just nu med att ta fram en e-tjänst för att göra det lättare att anmäla verklig huvudman, och väntar på en lagrådsremiss och därefter en proposition som ska behandlas av riksdagen.


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

 

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom vi tror att informationen är relevant för dig eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här