Föreningsnytt mars 2017

Innehåll:

Månadens bidrag

- Bidrag till pensionärsföreningar

- Bidrag till samlingslokaler

Inspirationskväll med Boost Hylte

Intresseanmälan till sommaraktiviteter 2017

Anmälan till Idrottsskolan

Ansökan om säsongstider 2017/2018

Idrottssommar

Hylte kommuns föreningsregister
Föreningsbidrag


Månadens bidrag

Bidrag till pensionärsföreningar 

Bidraget avser att vara ett ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar för deras administration och verksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag. 

Stödberättigad förening/organisation
Bidrag kan sökas av pensionärsförening som bedriver verksamhet för pensionärer som är folkbokförda i Hylte kommun. Föreningen skall ha minst 10 medlemmar över 65 år. 

Kriterier för stöd

 • Föreningen skall ha sitt säte i Hylte kommun.
 • Föreningen skall vara ansluten till en riksorganisation för pensionärer.
 • Föreningen skall bedriva kontinuerlig, utåtriktad verksamhet för pensionärer i Hylte kommun.
 • Med bidragsberättigad medlem avser pensionär (fyllda 65 år), folkbokförd i Hylte kommun, som under aktuellt redovisningsår erlagt medlemsavgift till den bidragsberättigade föreningen.
 • Bidrag utgår ej för öppna verksamheter. Med öppen verksamhet menas att medlemmar kan komma och gå när de vill utan ett fast aktivitetsschema.
 • Bidrag utgår ej för studiecirklar i samarbete med studieförbund, religiösa aktiviteter, entrébelagda tävlingar eller arrangemang.
 • En aktivitetsgrupp får ej ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för erhållande av fler aktivitetsbidrag.
 • En redovisning av hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har är en förutsättning för att föreningen ska kunna bli beviljade bidrag.

Övergångsregler
Under 2017 då antalet aktiviteter från föregående år av naturliga skäl inte kan redovisas fördelas pengarna enligt följande: Grundbidraget på 2 500 kr betalas ut till samtliga bidragsberättigade sökande föreningar. Övriga medel fördelas procentuellt utifrån antalet medlemmar.

Utbetalning
Sker senast 3 månader efter sista ansökningsdag.  

Ansökan
Ansökan om bidrag ska lämnas in till arbets- och näringslivsnämnden senast den 15 mars.  Ansökan görs på blankett ”Ansökan om bidrag till pensionärsförening”.

---

Bidrag till samlingslokaler

Med samlingslokal avses lokal som på en ort inom kommunen hålls öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala föreningar och organisationer. Syftet med bidraget är att skapa och stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna.

Stödberättigad förening/organisation
Samlingslokalen skall vara knuten till en förening eller organisation som har ansvaret för denna lokal. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet inom Hylte kommun. Förening som erhåller bidrag får inte upplåta lokalen till sammanslutning eller enskild som bedriver främlingsfientlig och/eller odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet. 

Kriterier för stöd
Samlingslokalen, skall vara friliggande, och av god standard. Kvadratmeterytan avser ytan för samlingslokalen, samt scen och kök. Kommunen äger rätt att mäta upp den totala kvadratmeterytan. Minst 10 arrangemang per år krävs för att ha rätt till bidrag.  

Arrangemang
Med arrangemang menas de tillfällen då samlingslokalen nyttjas utöver föreningens interna möten.

Fördelning enligt kvadratmeteryta och antal arrangemang 50/50.
Bidraget fördelas mellan de ansökande föreningarna med 50 % av de anvisade medlen till antal kvadratmeteryta, samt 50 % till antal arrangemang som är redovisade och bokförda för respektive samlingslokal föregående verksamhetsår. Antalet arrangemang och således nyttjandegrad styr hur stort bidraget blir till respektive samlingslokal. 

Utbetalning
Bidrag kan inte i något fall utbetalas om ansökan har inkommit efter 15/6. Hela bidragssumman utbetalas vid ett tillfälle, efter den 15/6. Antalet sökande föreningar, samt nyttjandet av lokalerna kan pendla från år till år och därmed även bidragsbeloppet.   

Ansökan
Ansökan om bidrag ska lämnas in till arbets- och näringslivsnämnden senast den 31 mars. Ansökan görs på blankett” Ansökan om Bidrag till samlingslokal”.


Inspirationskväll med Aron Andersson

Boka in årets Inspirationskväll i era kalendrar!

Aron Andersson är äventyraren som rest jorden runt och pressat sig själv i extrema situationer för att inspirera andra att kämpa för sina drömmar. Han har bland annat deltagit i fyra Paralympics i tre olika grenar, bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro, simmat 37 km över Ålands hav och skidat till Sydpolen. Hans motto är: Ju större mål – desto häftigare resa.

Under Inspirationskvällen berättar Aron om sina erfarenheter av att maximera sin potential och nå sina mål oavsett hinder. Kvällen anordnas av Boost Hylte och bjuder på många skratt och användbara verktyg.

Det är fri entré och alla oavsett ålder är välkomna!

Tid och plats
Onsdagen den 10 maj
Klockan 19:00-20:30 i Örnaskolans aula, Dalgatan 3 i Hyltebruk

Kontakt
Joel Käll-Karlsson
Projektledare Boost Hylte
Telefon: 072-396 70 41
E-post: boost@hylte.se

”Det handlar inte om vilka förutsättningar man har, utan vad man väljer att göra med dem.”  – Aron Anderson

www.boosthylte.se

Intresseanmälan till sommaraktiviteter 2017

Under sommarlovet anordnar Hylte kommun sommaraktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år.  Mellan vecka 25 och 32 planerar vi för ett sommarlovsprogram fyllt med roliga aktiviteter och vi hoppas att ni som föreningar och övriga arrangörer vill vara med och bidra till detta. Sommaraktiviteterna möjliggörs genom bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och med hjälp av detta stöd ersätter vi er som arrangör med 3000 kr per aktivitet.

Sommaraktiviteterna kommer att anordnas måndag – fredag varje vecka och äga rum på olika platser runt om i kommunen. Parallellt med aktiviteterna kommer kommunen att ha en sommarfritidsgård på Örnaskolan i Hyltebruk. Som arrangör kan ni välja att anordna er aktivitet mellan onsdag och fredag under vecka 25 samt vecka 28-32. Det finns möjlighet att anordna mer än en aktivitet. Sommarlovsprogrammet kommer att finnas tillgängligt digitalt på kommunens webbplats.

Vill ni vara med och skapa en riktigt roligt sommar för Hyltes barn och unga? Anmäl ert intresse så snart som möjligt men senast 1 maj! När ni har skickat in er intresseanmälan kontaktar vi er. Anmälan görs via länken nedan, där hittar ni även de allmänna riktlinjerna: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2f37314e9fc7


Sportsommar

Sportsommar är ett sommarcamp som pågår under fem roliga och aktiva lägerdagar i Hyltebruk under vecka 26 och 27, för alla som går i årskurs 3, 4, 5 och 6. Målet med veckan är att barnen ska få prova på mängder av olika idrotter. Barnen behöver inte vara medlem i någon idrottsförening eller hållit på med idrott tidigare - alla är välkomna! Syftet med idrottsskolorna är att de ska vara tillgängliga för alla barn och i princip inte kosta deltagaren något.

Projektet Sportsommar genomförs av Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i samverkan med Hylte kommun.

10 gymnasieelever i årskurs 1 och 2 och som har ett idrottsintresse och viljan att leda andra, som ansöker om feriearbete i kommunen, erbjuds 3 veckors feriearbete (1 vecka utbildning samt 2 veckor praktik). Gymnasieungdomarna får genomgå en ledarskapsutbildning i Hallands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Hallands regi, och till sommaren får de ledarskapspraktik genom att leda barn i ”prova-på-aktiviteter” inom idrott, med olika samverkande föreningar.

Tipsa gärna lämpliga ungdomar om att söka feriearbete i Hylte kommun.


Anmälan till Idrottsskolan 2017/2018

Inbjudan om att delta i nästa läsårs Idrottsskola har skickats ut till idrottsföreningar. Anmälan om föreningen vill vara med ska lämnas in senast den 2 april. Saknar någon förening mail om detta, kontakta mej via e-post nancy.bertilsson@hylte.se så skickar jag ut en länk till anmälningsformuläret.


Ansökan om säsongstider i idrottsanläggningar säsongen 2017/2018

Det är dags att ansöka om tider för nästa säsong. Ansökningsblanketter har skickats ut till idrottsföreningarnas kontaktpersoner. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars, därefter sammanställer jag önskemålen och skickar ut en kallelse till ett fördelningsmöte. Fördelningsmötet kommer att hållas i maj.

Prioriteringsordning vid fördelning av träningstider
1. Verksamhet i föreningsregi – barn- och ungdom
2. Verksamhet i föreningsregi – vuxna

3. Organiserad korpverksamhet
4. Föreningar utöver idrott

5. Företag och privatpersoner
6. Utomkommunal verksamhet


Hylte kommuns föreningsregister

Vi uppmanar er föreningar att årligen uppdatera era uppgifter till föreningsregistret. 
Anmälan kan nu göras via E-tjänst eller som tidigare på en blankett. E-tjänsten och blanketten hittar ni under Självservice & blanketter.

Anmälan till föreningsregistret är valfritt för föreningar som inte söker bidrag. För föreningar som ansöker om bidrag är anmälan till föreningsregistret ett av kraven för att få bidraget beviljat.

Föreningar/organisationer som ej uppdaterar sina uppgifter kommer att tas bort från registret. Detta pga. att vi vill att registret ska vara uppdaterat med aktuella uppgifter.

Kommunens föreningsregister hittar ni på www.hylte.se/forening. Där kan man söka efter kontaktuppgifter till föreningar som är verksamma i Hylte kommun, och som anmält sej till registret.


Föreningsbidrag

 

Ansökan om bidrag ska lämnas in till arbets- och näringslivskontoret senast följande datum:
Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer - 30 september
Bidrag till Pensionärsföreningar
- 15 mars
Bidrag till samlingslokaler - 31 mars
Investeringsbidrag till idrottsföreningar - 30 september
Kulturbidrag - 30 september
Ledarutbildningsbidrag - senast 3 månader efter utbildning
Lokal- och anläggningsbidrag - 30 april
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) - 28 februari (29 feb skottår) och 31 augusti
Startbidrag - löpande under året

 

Bidrag utbetalas enligt kommunens bidragsnormer, antagna av kommunfullmäktige. Bidragsnormerna finns att ladda ner från www.hylte.se/kulturfritid/fritidochforening/foreningsbidrag.

 

För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets- och näringslivsnämnden:

 • Föreningsregister (Anmälan via E-tjänst eller blankett)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport
 • Revisionsberättelse
 • Alkohol- och drogpolicy

Föreningar som ej lämnat in dessa kommer inte att få sitt bidrag utbetalt, innan dokumenten är inlämnade till Arbets- och näringslivskontoret.

 

Ansökan/Anmälan

Ansökan/Anmälan görs via E-tjänst eller på blankett som finns att hämta från Självservice & blanketter.


Hylte kommun i sociala medier/kanaler:
Webbadress: www.hylte.se
Facebook: www.facebook.com/hylte
Twitter: www.twitter.com/hyltekommun 

 

Med vänliga hälsningar
Nancy Bertilsson
Kultur- och fritidshandläggare
Arbets- och näringslivskontoret
Hylte Kommun
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Tfn: 0345 -180 10
Kontaktcenter: 0345- 180 00
www.hylte.se/kulturfritid
www.hylte.se/bokning
www.hylte.se/forening