SRHR-nytt

Västra Götalandsregionens nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

#2 Europride

 
 

Pride arrangeras, av och för hbtq-personer, för att manifestera rättigheter, frigörelse och rättvisa. Genom att skapa trygga mötesplatser, sätta fokus på normkritik och hbtq-personers livssituation skapar Pride forum för bättre livsvillkor för hbtq-personer.

Priderörelsen har sitt ursprung i 1960-talets New York. Förtryck, trakasserier och förföljelser av personer som bröt mot normer kring sexualitet och kön var vanligt. På baren Stonewall Inn där många hbtq-personer träffades, inträffade 1969 det som i efterhand ses som startskottet till Pride och den politiska hbtq-rörelsen. Under en juninatt genomfördes en polisrazzia på Stonewall Inn, med syfte att trakassera hbtq-personer och försvåra för hbtq-personer att samlas. Denna natt fick gästerna nog och gjorde motstånd. Detta ledde fram till ett upplopp på gatorna i kvarteret för att synliggöra förtyck och trakasserier mot hbtq-personer. På gatorna sammanstrålade sedan fler för att sympatisera och stödja kampen om hbtq-personers rättigheter och rättvisa i samhället.

EuroPride 2018

Olika Pridefestivaler i Europa får varje år möjlighet att arrangera EuroPride. Detta stora evenemang sätter hbtq- rättigheter i fokus och lockar gäster från hela världen. Nätverket European Pride Organisers (EPOA) står bakom Europride och stöttar lokala organisatörer i sitt arbete. I år är det två Pridefestivaler, West Pride och Stockholm Pride, som tillsammans är värdar för EuroPrideStäderna vill genom att dela på ansvaret skapa starkare band mellan städerna och bidra till att skapa gränsöverskridande samarbeten som gynnar hbtq-personer i stort.

Årets slogan är: ”Two cities, one country - for a united Europe, open to the world”.

Festivalen startar i Stockholm 27/7-5/8 och fortsätter sedan i Göteborg 14/8-19/8.

EuroPride 2018 hemsida

Länk till program EuroPride2018

 

West Pride blir EuroPride!

I sommar blir West Pride tillsammans med Stockholm Pride Europride, det känns väldigt roligt! Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi pratar om grundläggande mänskliga rättigheter. På Kunskapscentrum för sexuell hälsa jobbar vi varje dag för att tillgängliggöra dessa rättigheter för alla. Vi vet att hbtq-personer på gruppnivå har sämre hälsa än befolkningen i stort. Samtidigt visar forskning att gruppen söker vård i lägre utsträckning än andra och har sämre tillit till hälso- och sjukvården. Det här är viktiga anledningar till att vi startade hbtq-diplomeringen.

Idag är 280 verksamheter diplomerade, och efterfrågan från verksamheter är fortsatt stor. Vi får ibland frågan varför vi valt att själva utbilda i hbtq-frågor, varför vi inte uppdrar det åt idéburna sektorn. För min del är det självklart att regionen som skyldighetsbärare i relation till rättighetsbärarna (invånarna) tar sitt fulla ansvar. Vi måste själva ta ansvar för vår kompetens inom hbtq-frågor, på samma sätt som vi behöver vara uppdaterade på medicinska frågor.

Under Europride kan du träffa oss tillsammans med flera andra verksamheter i SRHR-bussen. Läs mer om Närhälsans medverkan under Europride nedan.

Önskar er alla en skön sommar!

 

 

 

 

 

  

 

Karin Rasper, enhetschef

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

 

Närhälsan i EuroPride Park

Närhälsan kommer att delta i EuroPride Park med den nya lågtröskelverksamheten Närhälsan SRHR-buss.

 

Här kan besökarna få möjlighet att ställa frågor och prata med personalen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Besökarna kan också få information om hiv/STI, den kraftiga ökningen av gonorré och vikten av att ta cellprov om du har en livmoderhals oavsett könsidentitet eller sexuell praktik. Självklart kommer det också finnas möjlighet att testa sig för STI. Allt är kostnadsfritt.

 

Återkommande från föregående Pride-år är den mycket uppskattade kondomskolan. Kondomskolan arrangeras tre gånger per dag, kl 15.00, kl 18.00 och kl 21.00.

 

 

Besök Närhälsan SRHR-buss på EuroPride Park, Kungstorget, utställningsplats 52.

 

Öppettider EuroPride Park

14-18 augusti 12.00 – 22.00

19 augusti 12.00 - 18.00

 Närhälsan SRHR-buss kommer att erbjuda språktolkning i EuroPride Park. 

Arabiska: Tisdag 14/8 kl 16.00 – 20.00; Lördag 18/8 kl 14:00–17:00
Somaliska: Onsdag 15/8 kl 16.00 – 20.00; Söndag 19/8 kl 14.00 – 17.00
Tigrinja: Torsdag 16/8 kl 16.00 – 20.00
Persiska/dari: Fredag 17/8 kl 16.00 – 20.00

Alla tolkar är SRHR-tolkar. Vad är en SRHR-tolk?

Läs mer om SRHR-tolkar  

 

EuroPride Parade 18 augusti

Stå upp för rättigheter, frigörelse och rättvisa för hbtq-personer. Kom och gå med Närhälsan i EuroPride Parade!

Den 18 augusti är det äntligen dags för den stora avslutande EuroPride Parade! Kom och gå med Närhälsan. Vi samlas på Heden från klockan 16.00. Det kommer finnas vackra Närhälsan-bröstbanderoller och regnbågsflaggor att låna. Paraden avgår klockan 17.30 och vi går gemensamt mot Götaplatsen där storartad konsert med Boy George and the Culture Club väntar.

 

Börja arbeta normmedvetet

Passa på att uppmärksamma EuroPride genom att i er verksamhet arbeta med att synliggöra normer.

Normmedvetenhet handlar om att förstå och se normer, både de vi följer och de vi bryter mot. Om vi inte är medvetna om begränsande normer riskerar vi att förstärka och återskapa dom.

 

Två konkreta tips på hur vi kan arbeta med att synliggöra normer på arbetsplatsen är genom: Normspelet och Normino, två spel som ger möjlighet att reflektera över normer och förhållningssätt.

Normino - ett spel om normer och hbtq

Normspelet - ett diskussionsmaterial för alla som möter patienter och deras närstående

 
 

Aktuellt om SRHR

Nytt från Sex på arbetstid - en podcast om SRHR

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Podden tar upp olika teman kopplat till SRHR, är cirka 30 min lång och har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Programmen ger också praktiska tips på hur vi inom vården kan ställa frågor, ge behandling och hur vi kan träna på att ha med ett sexologiskt perspektiv i patientmötet.

Senaste avsnittet handlar om Andrologi och 13 augusti släpps avsnittet Transpersoner och bemötande i vården.

Finns på srhr.se/podcast eller där poddar finns.

Lyssna här

 

Jubel och fanfarer till Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning

 

Hbtq-diplomeringen har under senaste året genomgått en omarbetning där upplägg och innehåll har utvecklats till att öka fokus på medarbetarnas självreflektion och på att verksamheter tar fram handlingsplaner för att säkerställa vidmakthållande av utvecklingsarbetet för att skapa inkluderande förhållningssätt.

Först ut att hbtq-diplomeras i det omarbetade formatet är Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning! Stort grattis!

Bota vårdcistemen - tillgänglig primärvård för transpersoner

Bota vårdcistemen – tillgänglig primärvård för transpersoner är ett utvecklingsarbete för att förbättra tillgången till primärvård för transpersoner. Forskning visar att transpersoner har betydligt sämre både fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen. Samtidigt visar forskningen att transpersoner har mycket låg tillit till hälso- och sjukvården. Den låga tilliten gör att personer skjuter upp att söka vård eller till och med helt avstår från att söka vård. Det vill vi förändra.

SRHR-nytt intervjuar Victoria Tauson, projektledare, för att ta reda på mer.

Vilka hinder finns i mötet mellan vården och transpersoner idag?

Hindren hänger samman med vårt samhälles starka normer kring kön. Föreställningen om att det bara finns två kön, kvinnor och män. Det finns också normer om att vår kropp, vår könsidentitet (hur vi upplever oss själva) och vårt könsuttryck (hur vi klär oss, hur vi talar och för oss etc.) ska hänga samman. När dessa aspekter av en persons kön hänger samman är det en cisperson. Det gemensamma för transpersoner är att bryta mot dessa normer, hur personer bryter mot dessa normer kan variera. Normerna påverkar även hälso- och sjukvården. De syns i allt från journalsystem, till hur vi ger information och vem vi riktar informationen till. De återspeglas också i hur vi möter patienter.

Kan du ge exempel på transpersoners erfarenheter av att söka vård?

Många transpersoner har erfarenhet av att mötet med primärvården fått ett annat fokus än det de sökt för. En patient kan ha sökt för att den haft ont i knät men ändå fått frågor om hur det är att vara transperson. Andra erfarenheter kan handla om att inte känna sig inkluderad i information som getts då informationen utgått från att patienten varit kvinna eller man. Många beskriver att det funnits en förväntan om att de ska utbilda vårdgivaren fastän de varit där som patient. Det upplevs som påfrestande och tröttsamt.

Vad får det för konsekvenser när vården inte är tillgänglig?

Det får stora konsekvenser. Det kan göra att personers hälsa förvärras, oavsett om det är kroppsligt eller själsligt, för att de inte har förtroende för hälso- och sjukvården och på så sätt inte får den hjälp de behöver. Men framförallt handlar det om att det finns personer vars rätt till vård, adekvat information och god hälsa inte uppfylls.

Vad finns det för erfarenheter av att möta transpersoner inom hälso- och sjukvården?

Det finns såklart många olika erfarenheter, men det vi ofta möter är att yrkesverksamma delar patienters upplevelse av att det ibland blir fel i mötet. Personal i vården ser också problemen, men har ofta också en känsla av frustration för att det inte finns bra rutiner, eller att det saknas kunskap. Personalen vet inte hur de ska lösa problemen.

Vi får därför ofta höra att personal upplever trans som något svårt, men vi tror att det snarare handlar om en osäkerhet för att det saknas gemensamma rutiner och förhållningssätt som ger trygghet. Vi hoppas att vi kan förändra delar av detta i och med det här arbetet.

Men jag vill också säga att vi hela tiden hör om goda exempel där en medarbetare eller en hel verksamhet har hittat lösningar, rutiner, sätt att ställa inkluderande frågor – allt möjligt bra görs. Jag tror att det är lika viktigt att lyfta fram de goda exemplen som problemen. Problemen ska såklart lösas så att alla kan känna sig tryggare i sin arbetsroll och att alla patienter får ett gott möte med primärvården. Många lösningar finns redan. Vår uppgift blir att samla ihop och sprida dem.

När ska utvecklingsarbetet vara klart?

Nu är vi igång med att genomföra workshops och andra typer av intervjuer med transpersoner. Det som kommer fram ska under hösten formuleras i en rapport. Men vi vill inte att rapporten ska bli bara ett dokument utan ett underlag för att tillsammans med personal i primärvården hitta sätt för att kunna förverkliga de förändringar vi förslår. Tidsplanen för arbetet beror till stor del på vilka åtgärdsförslag som framkommer.

Finns det något vi kan göra redan idag för att förbättra situationen för patienterna?

Det finns massor att göra! Jag kan ge några exempel som är bra att göra redan nu. Dels kan du lära dig mer om trans och transpersoner. Det finns många intresseorganisationer som har relevant information på sina hemsidor. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder hbtq-diplomering där kunskap om transfrågor ingår. Du kan också se över information som ges till patienter i kontakten med din verksamhet, både muntlig och skriftlig – är den könsneutral eller utgår den ifrån att den som får informationen är cisperson?

Det viktigaste tipsen är nog ändå att fundera över normer och dina egna föreställningar om kön.

Bota vårdcistemen – tillgänglig primärvård för transpersoner är ett projekt som drivs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) i samverkan med Kunskapscentrum för jämlik vård och RFSL Göteborg. 

 

 
 

Utbildning

Tema hbtq 12 september

För vem?
Tema-hbtq är till för dig som ingår i diplomeringsgruppen (den grupp som driver hbtq-arbetet under och efter diplomeringsprocessen) eller dig som är ansvarig för att driva hbtq-frågor i din hbtq-diplomerade verksamhet.

 

Om tema hbtq
Med tema hbtq vill vi erbjuda återkommande tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i vidmakthållande av arbetet som påbörjats under diplomeringen. Syftet är också att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena kommer att ha olika teman och olika upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier, rapporter. 

 

Till tema hbtq 12 september har vi bjudit in Kalle Norwald för att prata om att arbeta med normer inom hälso- och sjukvården. Kalle Norwald är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad som specialist i sexologisk rådgivning (NACS). 

Dagen kommer också att bjuda på möjligheter till erfarenhetsutbyten med andra diplomerade verksamheter samt ett panelsamtal med inbjudna representanter från diplomerade verksamheter som berättar om hur de har arbetat med hbtq-diplomeringen och hur de håller arbetet levande.

Syftet med dagen är att är att ge inspiration och exempel på hur ni kan bygga vidare på det arbetet som ni påbörjade under era hbtq-diplomeringsprocesser. 

Tid, plats och anmälan: 12 september 13:00 - 16:30
Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseumEftermiddagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Anmälan via regionkalendern.

Anmäl dig till tema hbtq!

 Arrangör: Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Vid frågor kontakta narhalsan.ksh.hbtq-diplomering@vgregion.se  

 

Aktuella datum för catch-up hbtq

Praktisk andrologi

 

Nytt är att deltagaren inför utbildningsdagen ska ha genomfört tre förberedande uppgifter, du hittar dessa på vår hemsida.

 

Aktuella datum

29 augusti

15 oktober
5 november
17 december

 

Alla catch-up utbildningar hålls på Gullbergsvass konferens, Göteborg. 

 

Information om förberedelser och anmälan

 

Medicinsk behandling av erektil dysfunktion (ED) - en halvdag 7 september. Vilka läkemedel används inom vården vid ED? För dig som jobbar på t ex vårdcentral, i urologisk verksamhet, på ungdomsmottagning eller liknande.

 

Mer information och länk till anmälan

 

 

Sex och samlevnad för vuxna kvinnor - save the date!

Även den här hösten anordnar Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa föreläsningar om sex och samlevnad riktade till vuxna kvinnor. Anmälan öppnar i slutet av augusti men här är programmet.

2 oktober
KNIPWORKSHOP – PRAKTISK BÄCKEN­BOTTENTRÄNING. Karin Björkegren Jones, yogalärare och författare. Hennes senaste bok, Nya Knip – extra allt, kommer ut i augusti 2018. Tag med yogamatta.

9 oktober
KVINNOTRUBBEL. OM ABORT FÖRR OCH NU. Lena Lennerhed, professor i idéhistoria, författare till bl a boken Kvinnotrubbel. Abort i Sverige 1938 – 1974, som kom förra året

16 oktober
VAD ÄR SEX? VAD ÄR NORMALT OCH FINNS DET EGENTLIGEN NÅGOT SOM ÄR NATURLIGT? Sandra Dahlén, författare och sexualupplysare, skrivit boken Hallongrottan – en bok om slidsex som kom 2016

Var?
Världskulturmuseet i Göteborg. Samtliga tillfällen kl 18:00-19:30

 
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en del av sexuell hälsanätverket i Västra götaland. Vill du inte längre få SRHR-nytt, klicka här