Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet
Sommaren är kort, det mesta regnar bort…

Enligt den årliga väderstatistiken från SMHI brukar inte devisen stämma riktigt för staden Visby. Nästa vecka tänkte jag och några kollegor bilda oss en egen uppfattning i frågan på ort och ställe. Jag tänker så klart på Almedalsveckan. Jag nämnde ju i förra brevet att EBM kommer att medverka på olika sätt i år.

Visby

Vår medverkan i Almedalen är ett huvudtema i detta brev. Ett annat är den rapport från Ekobrottsmyndigheten jag också nämnde i förra brevet, som handlar om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat ekobrottsligheten i Sverige. Jag vill också passa på och berätta att vårt nyhetsbrev fyllt ett år nu. Det första kom i juni förra året. Antalet prenumeranter är nu över 500 vilket vi gläds mycket åt. Vi strävar ständigt att förbättra brevets innehåll och ni läsare kan hjälpa oss med det genom att ge oss feedback nedan.

Avslutningsvis tillönskas läsarna en trevlig sommar och en avkopplande semester och kanske vi ses i Almedalen nästa vecka? Ni är hjärtligt välkomna på de arrangemang vi nämner nedan.

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Tidigare utskick i nyhetsbrevet


Stetoskop, handskakning, kartgrafik

Ekobrottsmyndigheten i Almedalen

Vår egen dag är tisdag den 5 juli där vi arrangerar tre olika seminarier med brottsförebyggande arbete som övergripande tema.

 • Ekonomisk brottslighet 2016 – trender och gärningspersoner
 • Smutsiga manschetter – hur förebygger vi finansmarknadsbrott?
 • Bitcoin – i anonymiteten gror kriminaliteten

Information om våra seminarier

Våra experter och seminarieledare

Förutom vår egen dag medverkar vi i ett antal andra seminarier under veckan, antingen som medarrangörer eller med föreläsare/debattörer.

Måndag 11.30 – 12.30: Seminarium ”Svårare att flyga under radarn – enig byggbransch laddar med tre lagar för sund konkurrens”.
Arrangör: Byggbranschen I Samverkan (BBIS)

Mer information på BBIS webbplats

Onsdag 10.00 – 10.45: Seminarium ”Interna bedrägerier – hur kan företag och organisationer skydda sig ?”
Arrangör: KPMG

Inbjudan till seminariet på KPMG:s webbplats

Onsdag 16.15 – 17.00: Seminarium ”Efter Panamaläckan – hur täpper vi till hålen och stoppar skattefusket?”
Arrangör: EU-kommissionen

Information om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Torsdag 09.15 – 16.00: ”Rättsväsendet dag” Fyra olika seminarier under övergripande temat ”Tillsammans för säkerhet trygghet & demokrati”
Arrangör: Ekobrottsmyndigheten, BRÅ, Kriminalvården, Polisen, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten

Information om rättsväsendets dag på Almedalsveckans webbplats

Allt om Almedalen på almedalsveckan.info


Högre risker med avskaffad revisionsplikt

En hög andel nyregistrerade aktiebolag väljer idag bort revisor. Risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller såväl verksamhet och vilka som sitter i styrelsen. Det konsteras i en ny rapport från Ekobrottsmyndigheten, som har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten.

Ekobrottsmyndigheten har granskat 325 inkomna anmälningar där aktiebolag funnits med för att utvärdera om avskaffandet av revisionsplikten har inneburit några effekter på den ekonomiska brottsligheten. Granskningen visar att aktiebolag som avsagt sig revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

I närmare hälften av anmälningarna kan konstateras att planerad ekonomisk brottslighet förekommer. Mellan 80-85 % av alla nyregistrerade aktiebolag väljer idag bort revisor.

Läs rapporten här

SvD Näringsliv: Målvakter flygs in från EU

Intervju med Henrik Lundin, strategisk ekorevisor, i Sveriges Radio


Man stoppar sedlar i fickan

Nästan vart tredje företag drabbat av ekonomisk brottslighet

I årets Global Economic Crime Survey konstaterar Price Waterhouse Coopers (PwC) att 27 procent av de svenska respondenterna drabbats av ekonomiska oegentligheter de senaste två åren. Kostnaderna tycks öka och mörkertalet befaras vara stort.

 

I jämförelse med resten av världen ligger Sverige, och övriga Norden, förhållandevis bra till. Men en tiondel av fallen upptäcks av ren slump och i Sverige svarade 18 procent att de inte visste om de drabbats eller inte. Det kan också finnas en ovilja att rapportera ekonomiska brott eller ens diskutera frågan.

 

De vanligaste brottstyperna som svenska företag utsätts för är förskingring och trolöshetsbrott (61 procent av oegentligheterna). IT-relaterad brottslighet kom på andra plats med 48 procent och är den brottstyp som har ökat mest under perioden.

Den typiske förövaren är enligt PwC en chef på låg- eller mellannivå i det egna företaget. Personen är 31-50 år, har universitets- eller högskoleexamen och har arbetat i organisationen längre än tre år.

Vi ser att många mellanchefer begår ekonomiska oegentligheter eftersom de har tillräcklig insyn i organisationen, kunskap om rutiner och system, en position att övertala och övertyga medarbetare samt att de i större utsträckning än andra anställda känner sig orättvist behandlade och därigenom kan rättfärdiga sin handling”, skriver PwC i rapporten.

PwC: Global Economic Crime Survey 2016


Fem månader med p-liggare: Nu är "mjukstarten" över

Finanspolisen trycker på vikten av samverkan

Efter de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen har 17.500 byggarbetsplatser registrerats i Skatteverkets system. Från den 1 juli skärps kontrollerna.

 

Den nya lagen om personalliggare trädde i kraft den 1 januari. Det första halvåret har varit en startperiod, där man på grund av bland annat osäkerhet kring hur lagen ska tillämpas har gått varsamt fram. Men från den 1 juli kommer kontrollerna att öka och kontrollavgifter att tillämpas fullt ut.

 

Under det första halvåret har Skatteverket kontrollerat närmare 6000 företag vid sina arbetsplatsbesök.

Mer information på Skatteverkets webbplats

Mer om lagen i tidigare nyhetsbrev

Byggbranschen i samverkan: Erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare

Finansiering av terrorism, penningtvätt och grov ekonomisk brottslighet är huvudämnena i finanspolissektionens årsrapport, som mycket handlar om vikten av myndighetssamverkan.

 

Finanspolissektionen är placerad under polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA). Årsrapporten för 2015 tar bland annat upp penningtvätt och finansiering av terrorism som allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner.

 

Sektionen lägger stor vikt vid att stärka och fortsätta samarbetet med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverkets skattebrottsenhet (SBE) för att öka lagföringen av ekonomisk brottslighet och få till stånd fler brottsförebyggande insatser utifrån nya fenomen och tillvägagångssätt.

Finanspolisens årsrapport 2015


Myndigheter vill ha skyndsamhetskrav på bankerna

Det behövs ett lagkrav på skyndsamhet hos bankerna med att lämna ut uppgifter till brottsutredande myndigheter i samband med pågående utredningar. Det är kontentan av den begäran som Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket gemensamt lämnade in till Finansdepartementet i slutet av maj.

 

Finansiell information är allt viktigare i brottsutredningar, och en snabb och effektiv tillgång till sådan information är ofta nödvändig vid utredning av till exempel brott mot välfärdssystemen, finansiering av terrorism, penningtvätt och ekonomisk brottslighet. I dag är hanteringen av informationen varken tillräckligt effektiv eller rättssäker. En stor del av informationen skickas fortfarande med vanlig post.

 

- För Ekobrottsmyndigheten är inhämtningen av information från bankerna en central del av i stort sett alla våra förundersökningar. Att den fungerar väl är därför av avgörande betydelse för att kunna bedriva en rättssäker och effektiv brottsutredning, säger Birgitta Resenius, verksjurist på Ekobrottsmyndigheten.

 

Lagstiftningen ställer inga särskilda krav på skyndsamhet eller hur bankerna ska lämna ut informationen. För att situationen ska förändras krävs ett lagkrav, menar Birgitta Resenius.

 

Det finns inte heller något enhetligt sätt vare sig för myndigheterna eller bankerna att begära och redovisa finansiell information. En strukturerad elektronisk hantering skulle minska risken för fel och skapa en snabbare tillgång till förundersökningsmaterial.

SVT: Brottsutredningar kan haverera på grund av tröga banker


Kriminella fokuserar allt mer på mobiltelefoner

Vi använder i allt högre utsträckning våra smarta mobiler som datorer, vilket gör att kriminella även riktar fokus mot dessa. Den största och viktigaste skillnaden är att vi inte betraktar våra telefoner som datorer säkerhetsmässigt. Polisens Nationella Bedrägericenter (NBC) varnar i en ny rapport för riskerna med vårt mobilanvändande.

 

Vi använder mobilt bank-ID, swishar pengar, använder sociala medier, bokar resor och mycket mer via våra mobiler. Det blir ofta många lösenord att hålla reda på, och framför allt mycket åtråvärd information samlat i en och samma enhet.

 

Det finns ett antal risker som NBC framför allt vill varna för:

Man skickar sms
 • Ransomware: Att kryptera någons smartmobil och kräva lösensumma för att låsa upp den blir vanligare.
 • Exploit kits: Försäljning av programvara för att enkelt kunna skapa egna virus, trojaner och annan skadlig kod växer. Med dessa kit kan även de utan programmeringskunskaper använda tekniken.
 • Sociala medier utnyttjas än mer för att göra riktade attacker svårare att avslöja.
 • Internet of things: Produkter som är kopplade mot våra smartmobiler såsom hemlarm, kylskåp m.m. kommer att attackeras då de har dålig eller ingen säkerhet.

För att skydda sig finns det ett antal enkla saker man kan göra. Några exempel:

 • Stäng av Wifi, bluetooth och GPS när du inte använder dem.
 • Använd inte oskyddade publika trådlösa nätverk
 • Utför inte bankärenden eller betalningar över öppna nätverk.
 • Ladda bara ned appar från kända butiker.
 • Ha separata och säkra lösenord till dina konton.
 • Använd tvåfaktors-autentisering där det går, vilket innebär att en kod skickas via e-post eller sms till dig varje gång du loggar in på ett konto med en ny enhet.

Lag mot ID-missbruk i kraft

Få straffas för bidragsfusk

Bedrägerier med ID-handlingar och identitetsstölder är ett växande problem, som vi tidigare omnämnt i detta nyhetsbrev. Den 1 juli 2016 införs det nya brottet olovlig identitetsanvändning i brottsbalken. 

 

Förutom rena identitetsstölder är identitetsbedrägier ofta en förutsättning för andra bedrägeribrott. Det har funnits en lucka i lagstiftningen på området, som nu täpps till.

Den som olovligen använder en annan persons uppgifter kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. För straffansvar krävs att användningen leder till "skada eller olägenhet" för den drabbade.

Den som förföljer en person genom bland annat ID-kapning ska också kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna utgör del av en upprepad kränkning av den utsattes integritet.

Ekobrottsmyndigheten ingår  en samverkansgrupp som arbetar mot identitetsmissbruk. Gruppen kallas SMID, Samverkan mot identitetsmissbruk.

De flesta anmälningar som görs om misstänkta bidragsbrott slutar med avskrivning eller nedlagd utredning. Nu framförs krav på ett bättre kontrollsystem.

 

Försäkringskassan har hittills i år polisanmält över 740 personer som misstänkta för bidragsbrott. Men få anmälningar leder till fällande domar. I många fall är orsaken att det är svårt att styrka brott. Brotten är svåra att utreda och det är ofta komplicerat att kunna visa med säkerhet att personen haft uppsåt, och inte bara exempelvis missförstått en krånglig blankett.

 

När brotten är svåra att utreda och många ärenden dessutom faller för preskriptionstid behöver man titta på proaktiva lösningar, i det här fallet kontrollsystemen. En statlig utredning om organiserad och sytematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden lyfter bland annat fram ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter.

 

Lars-Erik Lövdén, som leder utredningen, säger att man bland annat tittar på den norska lösningen, där en myndighet betalar ut samtliga ersättningar.


Svart förarutbildning ofta undermålig

Drygt 60 procent av alla som tog körkort 2015 övningskörde privat och bokade själv tid för förarprov hos Trafikverket. Men endast en tredjedel av privatisterna får godkänt, jämfört med två tredjedelar hos de som gått på trafiskola.

 

Svarta körskolor är ett omfattande problem och ofta håller inte utbildningen tillräckligt hög kvalitet.

 

Bland de illegala körkortsutbildarna finns det både företagsliknande verksamhet med lokaler och bilar utrustade med dubbelkommando, och privatpersoner som övningskör i egen bil mot kontant betalning.

 

Ekobrottsmyndigheten slog i april till mot en misstänkt svart trafikskola i Karlstad, som ska ha varit verksam under flera år.

Bil

Transportstyrelsen uppger att man får signaler från branschen om att de svarta trafikskolorna ökar, och Skatteverket larmar om att det är svårt att bevisa den illegala verksamheten. Dagens system, som infördes 2012, saknar de varningssignaler som skulle behövas för att tidigt upptäcka illegal verksamhet, menar Transportstyrelsen.

 

Transportstyrelsen ser nu över systemet för att ta körkort i Sverige, och väntas lämna ett förslag inom två år.

 

Tips för att undvika olagliga svartutbildare

 • Be att få se trafikskoletillstånd eller utbildningstillstånd. Kolla med Transportstyrelsen vid osäkerhet.
 • Be om kvitto på allt du betalar
 • Fråga efter F-skattsedel

 


Taxiförbundet larmar om fuskande Uber-förare

Branschorganisationen Taxiförbundet hävdar att nio av tio Uberförare bryter mot lagen, efter att ha granskat användningen av taxametrar.

Taxiförbundet har anlitat det privata säkerhetsföretaget Gothia Protecion Group för att utföra granskningen. Av 110 genomförda resor med Uberförare lät förarna bli att använda taxameter i 99 fall. 

Uppgifter från taxibolagens taxametrar är avgörande för Skatteverkets kontroll av förarnas redovisning, och dispens ges endast i undantagsfall.

- Man skaffar sig konkurrensfördelar genom skattefusk, säger Claudio Skubla på Taxiförbundet till SvD Näringsliv.


Kriminella utger sig för att komma från Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens kontor i Göteborg har uppmärksammats på att det finns personer som använder sig av ett brottsupplägg där de utger sig för att komma från Ekobrottsmyndigheten.

 

Det handlar om en eller flera firmor som erbjuder fastighetsägare olika typer av svartjobb. När jobbet är utfört får fastighetsägaren påhälsning av en person som utger sig för att vara från Ekobrottsmyndigheten. Personen har visitkort och bär ofta en vapenattrapp. Personen hävdar att svartjobbet utreds av Ekobrottsmyndigheten, men om man betalar personen en summa pengar läggs utredningen ner. 

 

Vid tveksamhet eller misstankar, kontakta Ekobrottsmyndigheten direkt.


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se