Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 3, november 2017

 


Nya kommuner in i Samverkande sjukvård

Införande av Samverkande sjukvård i Bengtsfors och Dals-Ed fortgår enligt den plan som tagits fram. I mitten av oktober gjordes den riskanalys som görs inför uppstart i varje kommun och nu i början av november kommer utbildningsdagar att genomföras. Dals-Ed startar upp med samverkansuppdrag 4 december och Bengtsfors startar 15 januari.

 

 

www.samverkandesjukvard.se

Utbildnings- och faciliteringsdagar för Bengtsfors och Dals-Eds kommuner i början av november.


Forskningsprojekt

Samverkande sjukvård kommer under hösten ingå i en studie döpt ”Samverkande sjukvård – fördjupning”. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om Samverkande sjukvårds verksamhet. Hur upplever patienter samverkansuppdragen? Hur trygga känner de sig med den vård de får? Anser patienten att vården han eller hon får motsvarade det behov av vård han eller hon upplever? Ett annat syfte med studien är att undersöka individuella karaktäristika av de personer som får hjälp genom samverkansuppdragen. Vilka är patienterna som får hembesök genom Samverkande sjukvård med avseende på ålder, kön och andra demografiska faktorer? Bor de själva eller är de sammanboende?

Den forskare som är huvudansvarig för projektet heter Jenny Hallgren och hon är lektor vid Hälsohögskolan Jönköping University. Jenny kommer att intervjua ca 30 patienter som fått hjälp genom 1177-uppdrag, IVPA-uppdrag eller MÄVA-uppdrag. Intervjuerna kommer sedan att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och resultatet kommer att sammanfattas i en eller flera artiklar som förhoppningsvis kommer publiceras i någon vetenskaplig tidskrift. Vid urvalet av intervjupersoner behöver Jenny hjälp av medarbetare inom hemsjukvården, ambulansen och MÄVA. Förutom intervjuer och patientenkät kommer studien omfatta en kvantitativ analys av Samverkande sjukvårds statistik insamlad via blankett B.

Mer information finns på webben Info om forskningsprojektet  

 

Jenny Hallgren, Lektor vid Jönköping University 


Enkät till patienter

Intresse från omvärlden

Under hösten kommer även en patientenkät delas ut av ambulans och hemsjukvård till patienter som fått hjälp genom 1177-uppdrag eller assistansuppdrag. Enkäten kommer att användas som underlag i ovanstående studie men den är i första hand till för Samverkande sjukvårds eget utvecklings- och förbättringsarbete. Enkäter och förfrankerade svarskuvert har delats ut till coacher i berörda verksamheter vid coachmötet 21/9.

Intresset för hur vi bedriver samverkan mellan olika vårdverksamheter i Fyrbodal och mobil närvård är fortsatt stort. Under våren hade vi studiebesök från bland annat Skaraborg Älvsborg och Göteborg. Under hösten har vi till exempel träffat vårdverksamheter i Mariestad, socialchefer och politiker i Värmland och primärvården i Dalarna. Samverkande sjukvård var också med och presenterade vår modell på utvecklingsdagar för samtliga MAS:ar i Västragötalandsregionen och Halland.


Mobil närvård

I Västra Götalandsregionen införs mobil närvård på bred front. En del av den mobila närvården är införande av mobil hemsjukvårdsläkare vilket innebär att vårdcentralsläkare i större utsträckning ska kunna åka på akuta hembesök till patienter inskrivna i hemsjukvården. I Fyrbodal och Lilla Edet pågår arbetet med att starta igång med mobil hemsjukvårdsläkare.

Mobil hemsjukvårdsläkare

  • I Trollhättans kommun har samtliga vårdcentraler startat med mobil hemsjukvårdsläkare.
  • Samtliga vårdcentraler i Vänersborgs kommun har startat med mobil hemsjukvårdsläkare.
  • Alla vårdcentraler är även igång med mobil hemsjukvårdsläkare i Lilla Edets kommun.
  • I Norra Bohuslän samt Dalsland har 11 av områdets 16 vårdcentraler nu startat med mobil hemsjukvårdsläkare.
  • Orust kommun har också startat med mobil hemsjukvårdsläkare.
    Länk till mer information om mobil närvård

Mobila vårdteamet i Uddevalla pilotprojekt

  • Ett pilotprojekt har startat mellan biståndshandläaggare och mobila vårdteamet i Uddevalla med syfte att biståndshandläggare kan vara med på skype när en akut kontakt med bistånd behövs.

GPS-positionering

  • SOS Alarm håller på att införa OptiRes i sin ordinarie datormiljö. Trolig start våren 2018. Detta kommer att underlätta överblicken vid larm till IVPA-sköterskorna. Förbättringsförslag för OptiRes kan mailas till Marcus Lawson (marcus.lawson@vgregion.se).
  • Marcus skickar ut skärmskydd till IVPA-telefonerna. Rengör skärmen och lägg på skyddsglaset. Vid frågor kontakta Marcus.