Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna...

Ni som har hoppats på ett nyhetsbrev till i år kan vara lugna. Här kommer det!
Tyngdpunkten i årets sista brev ligger på utökade, och mycket glädjande, satsningar på det brottsförebyggande arbetet både från Regeringen och Ekobrottsmyndigheten.

Julkort

Regeringen arbetar nu med ett nytt nationellt brottsförebyggande program. Det är 20 år sedan det befintliga programmet ”Allas vårt ansvar” togs fram. Ekobrottsmyndigheten anställer fler brottsförebyggande handläggare på våra fem huvudorter, och utökar den redan stora skaran av viktiga samverkanspartners med två nya.

I brevet berör vi också läget i två viktiga offentliga utredningar, nämligen den så kallade taxiutredningen och den så kallade välfärdsutredningen. Vi tar även upp allvarliga företeelser inom ekobrottens värld, bland annat bolagskapning, ID-intrång och passmissbruk och redovisar vilka förebyggande åtgärder som kan stävja detta.

Vi som jobbar med nyhetsbrevet tycker fortfarande att det är väldigt givande och roligt och vi gläds åt den fina feedback vi får från er läsare via vår feedbackfunktion. Under 2017 ska vi ytterligare fila på form och innehåll till gagn för er prenumeranter som vi nu kan räkna till cirka 700 stycken.

Avslutningsvis: till julen brukar höra att titta på klassiska filmer. Vi vill skruva lite på den traditionen och erbjuda er läsare en modern film, som vi på EBM under hösten har producerat tillsammans med våra samverkanspartners i Stora branschgruppen. Den 3 minuter långa filmen heter ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati”. Håll till godo!

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Filmen Skattebrott - Ett hot mot vår demokrati

Informationsbroschyr från Stora branschgruppen

Tidigare utskick i nyhetsbrevet


Ekobrottsmyndigheten förstärker det brottsförebyggande arbetet

Som ett led i en utökad satsning på det brottsförebyggande arbetet utökar Ekobrottsmyndigheten (EBM) organisationen med fem heltidsanställda brottsförebyggande handläggare på regional nivå, en per huvudort, och knyter band med fler samverkanspartners.

EBM har ansvaret för att sprida kunskap om hur den ekonomiska brottsligheten utvecklar sig i Sverige och hur man som företagare undviker att drabbas. I det arbetet är det av stor vikt att ha en bred och väl fungerande samverkan med olika organisationer. Till den redan långa listan på samverkanspartners lägger EBM nu FAR (Förenade Auktoriserade Revisorer), som organiserar såväl revisorer som redovisningskonsulter, samt SRF konsulterna, som organiserar redovisningskonsulter och lönekonsulter.

- De båda organisationerna är nyckelspelare när det gäller att nå ut med budskap om hur man motverkar den ekonomiska brottsligheten, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten.

- Deras medlemmar arbetar med och åt kunder och finns ofta i realtid när det händer något. Då är det viktigt att klienterna får rätt råd för att förebygga så mycket som möjligt av den ekonomiska brottsligheten.

Kontaktinformation och regionala kontor


Brottsförebyggande satsning även från regeringen

Från och med nästa år ska 25 miljoner kronor varje år gå till regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Det förslaget har regeringen lagt i budgetpropositionen för 2017. Och ett nytt brottsförebyggande program ska tas fram. Det nuvarande programmet "Allas vårt ansvar" har funnits i 20 år.

Tillsammans med den förstärkning av Brottsförebyggande rådet (Brå) som gjordes i budgeten för 2016 innebär det att regeringen totalt fördelar 40 miljoner mer per år till brottsförebyggande arbete.

De regionala brottsförebyggande samordnarna ska "höja den kommunala förmågan att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande". En nationell samordnare ska också tillsättas.

Läs mer på regeringskansliets webbplats


Månadsrapportering på individnivå för att minska skattefusket

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit månadsvis skatteredovisning på individnivå. Syftet är att minska skattefusk och skatteundandragande. Propositionen överlämnades till riksdagen den 14 december.

 

Förslaget innebär att arbetsgivare och andra utbetalare ska lämna uppgifter per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration varje månad, i stället för i en kontrolluppgift en gång per år.

 

Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, men införas stegvis. Från den 1 juli 2018 omfattas alla uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda när lagen träder i kraft. Övriga uppgiftsskyldiga omfattas från den 1 januari 2019. Det föreslås också att Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska få direktåtkomst till uppgifterna per betalningsmottagare.

 

Sveriges Byggindustrier, som erbjudit att byggbranschen agerar testpilot, är positiva till förslaget som ett första steg, men menar att det i förlängningen krävs en lag om anmälningsplikt som även omfattar utländska företag. Både skatteredovisning på individnivå och en lag om anmälningsplikt har länge drivits som krav av Stora Branschgruppen, där bland annat Ekobrottsmyndigheten ingår.

 

Mer om förslaget på regeringens webbplats

 

Propositionen i sin helhet


Grafik - itsäkerhet

Nya utmaningar ställer högre krav på IT-säkerhet

Det senaste året har it-säkerhet fått allt mer fokus inom det internationella finanssystemet. Falska Swifttransaktioner, bedrägerimejl och överbelastningsangrepp hör till hoten som idag finns mot företag och anställda.

 

I februari avslöjades att kriminella lyckats stjäla 81 miljoner dollar från Bangladeshs centralbank genom att infiltrera bankens koppling till transaktionsnätverket Swift. Och det är bara ett av flera exempel på omfattande attacker som skett den senaste tiden.

 

Även i Sverige har it-säkerhetsfrågor blivit mer aktuella, inte minst sedan flera överbelastningsattacker - så kallade DDOS-attacker - genomförts mot banker. Enligt it-säkerhetsbolaget Symantecs undersökning Internet Security Threat Report drabades 46,7% av de tillfrågade företagen med över 1000-1500 anställda av riktade angrepp under 2015. Sverige ligger, enligt samma undersökning, på plats fyra i Europa när det gäller attacker mot it-system. Och det tar ofta lång tid för drabbade företag att ens upptäcka att något har ägt rum.

 

Nätkriminaliteten blir mer sofistikerad och mer organiserad och det ställs därför högre krav på företags och bankers it-säkerhet. Robert Malmgren, grundare av it-säkerhetsbolaget Romab, säger till tidningen Realtid att det finns framför allt två stora utmaningar: Dels att uppdatera och utveckla it-infrastrukturen för att hänga med i utvecklingen, dels att fortlöpande utbilda anställda i it-säkerhet. En annan utmaning ligger i att väga affärsmässiga beslut mot it-säkerhet.

 

Det finns ett antal samverkansforum där aktörer kan utbyta information och erfarenheter kring cyberhot. Ett arrangeras av Bankföreningen. Ett annat, FIDIFinans, leds av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Där ingår bland annat storbankerna.


ID-kapningar ökar kraftigt

Skydda dig mot ID-intrång

Id-kapningar är ett ständigt växande problem, som drabbar både individer och företag. Det finns nu en motion till riksdagen om krafttag mot problemet.

 

I dag finns det många olika sorters id-handlingar, och såväl kortuppgifter och id-handlingar kapas, bland annat på internet, och fungerar som en handelsvara mellan kriminella. Konsekvenserna för den drabbade individen eller bolaget kan bli omfattande.

 

I Brottsförebyggande rådets kartläggning av bedrägeribrottsligheten i Sverige nämns det stora antalet godkända id-handlingar i Sverige som ett stort problem. I en motion till riksdagen föreslås nu att antalet id-handlingar, och kvaliteten på dessa, ska ses över för att minska möjligheterna att utnyttja någon annans identitet.

 

Det föreslås också utökad samordning och information mellan myndigheter i arbetet mot id-intrång, inte minst för en ökad samsyn och en enhetlig tolkning melllan myndigheterna.

 

Motionen på riksdagens webbplats

En del blir av med pengar, andra blir registrerade som bolagsföreträdare i fuskbolag och företag får sin ekonomi och trovärdighet skadade. Id-intrång är allvarligt men det finns skyddsåtgärder.

 

Var försiktig med att dela med dig av kortuppgifter och kontrollera ditt konto regelbundet så att du har koll.

 

Skydda/lås dina bankkort mellan betalningstillfällen. De flesta banker har en tjänst för detta.

 

Lämna aldrig ut dina kort- eller kontouppgifter via e-post eller sociala medier.

 

Var uppmärksam på oväntade fakturor eller kreditupplysningar.

 

Släng aldrig personuppgifter eller fakturauppgifter i återvinningen.

 

Om du har företag, anmäl dina kontaktuppgifter till Bolagsverket och Skatteverket så att du får meddelanden om någon ändring görs i bolaget.


FacebookPostlådorPass

Facebook som brottsverktyg

Ny spärrtjänst för adressändringar

Färre pass anmäls saknade i Sverige

Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) har uppmärksammat att bedragare i allt högre utsträckning använder Facebook som ett verktyg för att få kontroll över andras identitet.

 

Genom att kapa en persons Facebook-konto kan en bedragare komma över många känsliga personuppgifter och i värsta fall även få tillgång till personens e-legitimation. För att skydda sig mot detta bör man bland annat använda sig av så kallad tvåstegs-verifiering och se över sina säkerhetsinställningar.

Skatteverket har infört en ny spärrtjänst för adressändring för att minska bedrägerierna.

 

Den som har anmält sig till tjänsten kan bara ändra sin adress genom inloggning med e-legitimation. Adressändringar via pappersblanketter kan annars lätt hamna i fel händer. Bedrägerier med hjälp av adressändringar har ökat kraftigt och har bland annat lett till att bedragare hämtat ut kreditkort i andras namn.

 

Mer om tjänsten på Skatteverkets webbplats

Antalet pass som anmäls försvunna har ökat under flera år, men hittills i år har siffran sjunkit.

Den 15 april i år infördes en lagändring som innebär att svenska medborgare bara får hämta ut högst tre pass under en femårsperiod. Avsikten är att minska passmissbruket.

2015 anmäldes 64 000 pass försvunna, en ökning med över 30 procent sedan 2008. Fram till augusti i år hade drygt 43 000 pass anmälts försvunna, vilket tyder på ett möjligt trendbrott.


Granskning efter avskaffning av revisionsplikt

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av reformen Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Syftet är att undersöka om avsedda effekter har infriats och om reformen har medfört oavsedda effekter.

 

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades 2010. Reformen innebär att revisionen är frivillig för aktiebolag som inte överstiger 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller har fler än tre anställda. Sedan den avskaffades har många aktiebolag valt bort revision, samtidigt som fler väljer att driva egna företag i den formen.

 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har betonat att reformen lett till minskade skatteintäkter och ökad ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har publicerat en rapport som visar att aktiebolag som avsagt sig revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

 

Reformen har inte följts upp av regeringen och kunskapen om dess effekter och konsekvenser är begränsad. Därför genomför nu Riksrevisionen en granskning, som ska presenteras i oktober 2017.

 

Rapport: Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag

 

Intervju med Henrik Lundin, strategisk ekorevisor, i Ekonomiekot den 18 juni


Arbetstillstånd används som brottsverktyg

Skatteverket ser en utveckling där kriminiella mer systematiskt utnyttjar välfärdssystemen. Ett exempel är att Migrationsverket luras att utfärda felaktiga arbetstillstånd.

 

Ett företag startas med syfte att användas som brottsverktyg. Ett antal personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige anställs i företaget och får därmed arbetstillstånd av Migrationsverket. Men personerna arbetar egentligen inte i företaget. Lönerna återbetalas till företagaren, som sedan betalar ut mycket små belopp till papperslösa personer som utför det faktiska arbetet. Samtidigt får företaget bidrag från Arbetsförmedlingen för de som på papperet är anställda i företaget. Så kan ett exempel se ut på hur kriminella lurar Migrationsverket att utfärda oriktiga arbetstillstånd, och arbetsgivarintyg säljs till personer som vill ha uppehållstillstånd.

 

Dessutom blir ofta personerna som står som anställda i företaget sjukskrivna efter kort tid och får sjukpenning av Försäkringskassan. Företaget kan också få olika typer av lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Det handlar alltså om ganska avancerade brottsupplägg. Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket, säger till Sveriges Radio att verktygen för att upptäcka och sätta stopp för denna typ av systematiskt missbruk saknas. De andra myndigheterna bekräftar till Ekot att bilden stämmer, men ingen vet hur omfattande det är eller hur det ska bekämpas.

 

Ekobrottsmyndigheten har ett pågående ärende tillsammans med Åklagarmyndigheten, rörande grovt organiserande av människosmuggling och grovt bokföringsbrott, där falska arbetsgivarintyg utfärdats. Två personer har häktats och är misstänkta för att i vinstsyfte ha främjat att utländska medborgare reser till Sverige och ansöker om arbetstillstånd på oriktiga grunder. Vinsten beräknas ligga på cirka 13 miljoner kronor. Brottsligheten ska ha pågått i drygt fem år och flera företagare är medmisstänkta för att ha hjälpt till med arbetstillstånden. Det ska också ha sålts information om hur de utländska medborgarna ska göra i kontakten med svenska myndigheter. 


Swish-betalningar redovisas inte

Utökat krav på kassaregister

Frisörlicens ska stävja utbrett fusk

Den populära betalningsappen Swish används av allt fler företag. Men många transaktioner registreras och bokförs inte. Skatteverket vill ändra lagen för att stoppa oseriösa.

Swish används i dag av 4,5 miljoner svenskar. Det har också blivit vanligare att näringsidkare som inte tar emot kort använder appen, till exempel på festivaler, marknader och små kaféer. Skatteverket uppskattar att andelen oredovisade intäkter ökat med 5-10 procent sedan 2014 på grund av just Swish. Skatteverket föreslår nu att alla kortterminaler och även Swish ska integreras i lagen om krav på kassaregister.

Nu föreslår regeringen att även näringsidkare utan "fast driftställe" i Sverige ska omfattas av kravet på certifierat kassaregister.

Kravet på certifierade kassaregister gäller sedan tidigare för dem som är skattskyldiga för inkomstskatt i Sverige. Enligt de nya reglerna, som syftar till att stärka konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, ska näringsidkare utan "fast driftställe" i Sverige inte längre vara undantagna från skyldigheten. Näringsidkare föreslås tillåtas använda ett kassaregister som har godkänts av ett annat EU-land med likvärdiga krav.

Frisörernas yrkesnämnd jobbar nu för att få fler av landets 25 000 frisörer att ansöka om licens. Hittills har ungefär tusen frisörer fått en licens utfärdad.

Licensen är frivillig, men yrkesnämnden hoppas ändå att den ska sålla bort oseriösa aktörer och stävja det stora antalet svartjobbare inom frisörbranschen. Nämnden uppskattar att cirka 25 procent av branschens omsättning är svart. För att uppnå lägstanivå för licens ska frisören ha gått en gymnasieutbildning och avlagt ett delprov. Ekobrottsmyndigheten har tidigare drivit riktade brottsförebyggande projekt mot frisörbranschen.


Taxiutredningen: Tydliga gränser med nya lagförslag

Taxameterkravet ska bli strikt för taxibilar och samåkning måste ske utan vinstintresse. Det är några av förslagen i den så kallade Taxiutredningen, som presenterades den 30 november. 

Taxiutredningen anser att möjligheten till dispens från taxameterkravet ska tas bort från och med maj 2020. Samtidigt föreslås införande av en ny sorts kontrollutrustning, och att fordon med sådan utrustning inte ska behöva ha taxameter.

Taxibilarna måste också vara anslutna till minst en tillståndspliktig beställningscentral, som också tar emot betalningar. Informationen ska lagras och kunna lämnas ut till Skatteverket.

Taxiskylt

Utredningen förslår också tydligare regler för samåkning. Det ska vara tillåtet med samåkning där parterna delar på kostnaden, och personerna i bilen behöver inte känna varandra. Men för att resan inte ska räknas som taxiverksamhet får inte bilägaren eller föraren göra en ekonomiskt vinst på resan, enligt utredningen.

 

Utredningen har också övervägt ett förslag om tillstånds- eller anmälningsplikt för förmedlare av samåkning för att minska risken för att samåkningsplattformar utnyttjas för olaglig taxitrafik.

 

Förslaget om samåkning ska, enligt utredningen, träda i kraft den 1 januari 2018.

Utredningen tillsattes efter de senaste årens etableringar av nya tjänster som exempelvis Uber, där privatpersoner kör kunder mot betalning. Det har varit mycket oklart vilka skatteregler som ska gälla och en stor debatt har förts på området. Utredningens uppdrag har varit att ta fram regler för att skapa tydlig ordning på marknaden.

Skatteverket konstaterade i en rapport i november att det är oklart om den så kallade delningsekonomin ökar eller minskar skatteintäkterna, men att tjänster som Uber och Airbnb ändå bör rapportera in sina användares intäkter direkt till Skatteverket. Skatteverkets kontroller har visat att det är vanligt med oredovisade inkomster inom delningsekonomin.

Taxiutredningen på riksdagens webbplats


Mycket fel och brister i personalliggare på byggen

Byggnadsarbetare

Enligt Skatteverket finns det fortfarande mycket brister i personalliggare på byggen, och många riskerar därför sanktionsavgifter.

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, säger till tidningen Byggnadsarbetaren att det vanligaste felet är att liggaren inte finns tillgänglig som den ska på bygget, eller att personer inte är registrerade. Han konstaterar också att den ständigt mobila verksamheten försvårar lite, jämfört med restaurang- och frisörbranschen som har personalliggare sedan tidigare.

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2016 och det första halvåret togs inte sanktionsavgifter ut vid kontroller. Men Skatteverket gick i somras ut med att de funnit brister som kunde ha lett till avgift vid de allra flesta kontrollerna. Sedan den första juli tillämpas lagen fullt ut, men problemen kvarstår. 

Peter Löfgren, före detta utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, håller med om att branschen behöver "ta sig i kragen", men säger också till Byggnadsarbetaren att det är en stor förändring som berör många mäniskor och att det därför helt enkelt tar lite tid. 

Skatteverket och Sveriges Byggindustrier är överens om att inkörningsproblemen sannolikt kommer att försvinna under 2017 och att systemet kommer att sätta sig.


Ny satsning för att stoppa illegal åkeriverksamhet

Obearbetad råtobak kan vara skattepliktig enligt nämnd

Regeringen ger i 2017 års budget i uppdrag åt Polismyndigheten att vidareutveckla arbetet mot illegal åkeriverksamhet, så kallad cabotageverksamhet.

 

Ökade poliskontroller har länge krävts av både Transportarbetarförbundet och Sveriges Åkeriföretag, och nu satsar regeringen 25 miljoner per år under fyra år. Utländska åkerier har enligt EU-bestämmelser rätt att göra tre inrikestransport i Sverige inom loppet av en vecka, så kallat cabotage, men huvuddelen av transporterna ska hanteras av åkare som är registrerade i landet.

 

Att utländska transportörer olovligen stannar i Sverige och kör inrikestransporter är dock mycket vanligt och hotar den svenska åkerinäringen genom att omöjliggöra en rättvis konkurrens.

Enligt ett beslut i Skatterättsnämnden ska råtobak i vissa lägen betraktas som punktskattepliktigt, trots att den inte bearbetats för försäljning till konsument.

 

Ett bolag köper in stora förpackningar råtobak som består av tobaksavfall. Råtobaken bearbetas inte, men vägs och förpackas i lådor som rymmer 300-500 gram. Dessa säljs sedan vidare i stora volymer till olika företag och grossister. Eftersom tobaken inte har behandlats eller färdigställts anser inte bolaget att tobaksskatt ska betalas.

 

Skatterättsnämnden framhåller däremot att produkten går att röka, och att den eftersom den förpackats för konsument ska anses som utbjuden till detaljhandelsförsäljning. Därmed är den, enligt nämnden, skattepliktig.


Åtgärdspaket för att stävja brottslighet riktad mot välfärden

Den ekonomiska brottsligheten som är riktad mot välfärden är allvarlig och omfattande, och myndigheterna måste därför höja kontrollinsatserna avsevärt. Det har regeringens utredare Lars-Erik Lövdén konstaterat. Ett av de förslag som finns är att en myndighet ska ansvara för alla välfärdsutbetalningar.

 

I en debattartikel i juli beskrev Lövdén ett antal utmärkande drag för brottsligheten mot välfärden: den omsätter stora belopp, använder falska intyg samt olika företagsformer, har många inblandade och ofta internationella kopplingar. Brottsligheten konstateras därför vara mer kvalificerad, organiserad och allvarlig än vad som tidigare trotts och mörkertalet är sannolikt stort. 

 

Lövdén menar att förhållandena är så allvarliga och systemhotande att det behövs radikala åtgärder. Några av de saker som kan komma att föreslås i utredningen:

 

  • Myndigheterna måste avsevärt höja sina kontrollinsatser
  • Informationsutbyte mellan myndigheter måste öka, och underlättas genom att t.ex. undanröja sekretesshinder.
  • Alla välfärdsutbetalningar kan samordnas till en myndighet för att öka kontrollen, effektivisera och förbättra service.
  • Användandet av falska identiteter måste motverkas. Skatteverket och Migrationsverket bör få ökade möjligheter att kontrollera personers identitet och antalet utfärdare av id-handlingar bör begränsas.

 

Utredningen ska presenteras senast i maj 2017.


Nationellt bedrägericenter önskar brottsförebyggande reformer

I sitt sista informationsblad för året har Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) skrivit en önskelista med brottsförebyggande reformer inför 2017. Det handlar bland annat om ökat skydd mot id-kapningar och säkrare e-handel.

 

NBC:s önskelista inför 2017:

  • Gör det möjligt för privatpersoner att godkänna kreditupplysningar inför kreditköp
  • Minska antalet godkända identitetskort och gör det möjligt att kontrollera dem digitalt
  • Fler kortutgivande banker bör ta ett större ansvar för att förebygga kontokortsbedrägerier
  • Fler svenska e-handlare bör införa en säkrare identifiering av sina kunder
  • Låt Bolagsverket kontrollera ändringar av bolagsuppgifter

 

Läs hela informationsbladet här


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

 

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se