300-faldigt stöd för tillsyn och kontroll

 

Att ta fram underlag för samsyn i tillsynen och material till stöd för verksamhetsutövarna är målet för landets miljösamverkan.

Tillsammans har Sveriges miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektörer tagit fram över 300 rapporter, broschyrer, handläggarstöd och checklistor. Det ger bra stöd till den miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll som kommuner och länsstyrelser ansvarar för – bra resursutnyttjande och möjlighet att gå på djupet inom olika områden.

 

Nu är den 300:e publikationen klar, ett handläggarstöd för tillsyn av fritidsbåtshamnar. Fler är under framtagning, inom en mångfald av områden. Allt finns samlat på miljosamverkan.se!

Några andra exempel:

Grön tillsyn

Slamtillsyn checklista

Äldreboende och vårdlokaler

Allergener i oförpackade livsmedel

Information på förpackade livsmedel

Avfall för anläggningsändamål

En säkrare Sevesotillsyn

Tillsyn av fordonstvättar

Asylboenden

Giftfri förskola

Miljöolyckor

Skydd av enskilda grundvattentäkter


 
 
 
 
 
Sprängämnesprekursorer
 
 
 
 
 
 
Hus - och ventilationsnätverket
 
 
 
 
 
 
 
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här pågår samverkan

Miljösamverkan Sydost

I år arbetar miljöhandläggarna inom Gotlands och Kalmar län med vattenfrågor. De tre projekten som vi driver handlar om att arbeta med en likvärdig bedömning av befintliga enskilda avlopp, bedriva tillsyn över dagvatten som inte uppnår god status samt genomföra tillsyn inom vattenskyddsområden med fokus på risken.

 

Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne har som mål att genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärka kommunernas möjlighet att hålla en hög kvalitet på sin kontroll och tillsyn, att genom samverkan och gemensamma kontroll- och tillsynskampanjer bidra till att effekten av tillsynen blir större i Skåne, genom utbildningar och projekt underlätta planering och prioritering för tillsynsmyndigheter i Skåne, bidra till samsyn och större förtroende och högre trovärdighet – en större rättssäkerhet uppnås samt att arbetet ska bygga på en miljöstrategiskt synsätt

 

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges verksamhet består i huvudsak av arbete i målstyrda nätverk, temastyrda handläggarträffar och träffar för politiker, tidsbegränsade tillsynsprojekt eller projekt för att ta fram informationsmaterial, handledning eller annat gemensamt underlag samt kompetenshöjande insatser genom utbildning, kurser och seminarium.

 

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland består i dagsläget av 16 medlemmar; samtliga värmlandskommuner och länsstyrelsen i Värmlands län. I april 2018 firar vi 10 år. Centrala myndigheter bjuds in att ha informationsmöten och utbildningar när de kör sina Sverigeturnéer. Vi anordnar också handläggarträffar där vardagsfrågor kan ventileras i lugn och ro. Om det finns behov, tar vi fram checklistor och engagerar duktiga föreläsare för utbildningar i enskilda frågor. Miljösamverkan Värmland arbetar med alla frågor som kan finnas på ett miljökontor och planerar alla aktiviteter i samråd med medlemmarna.

 

Miljösamverkan F

Miljösamverkan f är ett samarbete mellan Jönköpings läns miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Regionen. Syftet är att samordna, effektivisera och stödja miljö- och hälsoskyddtillsynen i länet. Samverkan ska även bidra till kompetensutveckling bland länets miljöinspektörer. Arbetet styrs av kommunernas behov och bedrivs ofta i projektform.

 

Miljösamverkan Halland och Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan 55 kommuner och två länsstyrelser. Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen i de båda länen. Vi har en gemensam värdegrund och vision, Det önskade läget, som genomsyrar allt vi gör. Vi bedriver sakfrågor i projektform, anordna utbildningar och vartannat år en verksamhetsutvecklingskonferens -  Mötesplats Goda exempel - för vår målgrupp.

 

Miljösamverkan Stockholms län

Fokus för samverkan i Stockholms län är på operativa projekt – ute hos verksamhetsutövaren. Intensiva områden just nu är sprängämnesprekursorer, avfallssortering i butiker, spårbarhet livsmedel, gödselhantering, båtklubbar samt en gemensam provtagningsplan för livsmedel. Dessutom träffas inspektörerna i ett tiotal tematiska nätverk.

 

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten.
Vi arbetar med tillsyn, tillsynsvägledning och viss prövning inom hela miljöbalksområdet. Vår styrka är att vi använder oss av all den kompetens som finns vid myndigheterna och omvandlar den till konkret vägledning.

 

Miljösamverkan Östergötland

Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets 13 kommuner. MÖTA samordnas av Länsstyrelsen och drivs utan budget då kommunerna och Länsstyrelsen bidrar med arbetstid istället. MÖTA startades år 2007


 

Miljösamverkan NorrbottenMiljösamverkan VästerbottenMiljösamverkan Västernorrland och Miljösamverkan Södermanland är vilande för tillfället.

 

Det här är ett utskick med alla miljösamverkan i landet som avsändare. Vill du ha kontakt får du det här!

 

2017-10-10