Logotyp

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb                                         DECEMBER 2017


 

Nytt år, nya möjligheter

Välkommen till detta nummer av nyhetsbrevet som bland annat handlar om:

  • Ekobrottsmyndigheten förebygger på verksamt.se
  • Bättre kontrollmekanismer krävs för mindre bolag som saknar revisor
  • Gemensamt krafttag mot fusket på arbetsmarknaden
  • Bedrägeripolisens förebyggande tips i samband med e-handel
Vintergäck

Året är snart slut och för många innebär det en stressig period. Det pågår en utvärdering av det gångna årets aktiviteter samtidigt som det planeras nya? Hur kan vi som arbetar brottsförebyggande bidra till ännu mer och bättre samverkan under nästa år?

Att arbeta med brottsförebyggande åtgärder kan emellanåt vara utmanande för en rättsvårdande myndighet. Självklart ska brott utredas och lagföras, men samtidigt behöver vi ägna mer av samhällets resurser till att tänka efter före. Förebyggande åtgärder i samverkan med flera parter i samhället gör stor skillnad, till exempel i samband med infrastrukturprojekt och bostadsbyggande.  Under året har vi både stoppat spritbussar, svarta trafikskolor och med personalliggare i fler branscher, är det svårare för oseriösa företag att anlita svart arbetskraft med oacceptabla arbetsvillkor.

Företag används som brottsverktyg i alla samhällsskikt. Därför är vi väldigt glada för att mer tydlig information ges framöver på Bolagsverket och verksamt.se om vilka skyldigheter som följer med företagandet. Det är ett brott att inte redovisa skatter och avgifter och att inte upprätta årsredovisning eller att upprätta den för sent.  Många företag startas för att skapa självförsörjning och företagarklimatet är avgörande för möjligheten att skapa sysselsättning för fler. Samtidigt är ökat utanförskap i kombination med företagande utan kontroll en riskfaktor. Det ska vara enkelt att driva företag, men det ska också vara enkelt att förstå regelverket och göra rätt.

Hoppas ni fortsätter att läsa nyhetsbrevet. Lämna gärna feedback längst ned i brevet så att vi kan utveckla brevet ytterligare under nästa år. I detta brev sammanfattar vi några av höstens viktigaste händelser. 

Gott Nytt År!

Stefan Lundberg, samordnare av Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete och ansvarig utgivare

 

AKTUELLT

 

Stefan Lundberg, samordnare av det brottsförebyggande arbetet och Henrik Lundin, strategisk ekorevisor, både på Ekobrottsmyndigheten,  fick en tidig julklapp i år när Riksrevisionens publicerade sin granskning av avskaffandet av revisionsplikten i de små bolagen. Revisionsplikten borde återinföras löd Riksrevisionens rekommendation.

 

Sträva efter balans mellan kontroll och servicenivå

KONTROLL. Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att reformen haft få positiva effekter men medfört ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet – och att revisionsplikten därför bör återinföras

Riksrevisionen levererar kritik mot en rad myndigheters kontrollfunktioner och konstaterar att de stödjande verktyg som tagits fram inte fungerat så bra som tänkt. Mer information har inte fått företagarna att ändra beteende. Inte bara användarvänlighet och service utan även kontroll behövs för att värna om både samhällets gemensamma resurser men även om ett sunt och rättvist företagsklimat.

Obalansen mellan service och kontroll går att att åtgärda, anser Ekobrottsmyndigheten.

- Gör det enkelt att göra rätt, men låt det kosta om det blir fel. Det är summan av de kontrollerande åtgärderna som spelar roll. Revisorns roll, om man betraktar den ur ett kriminologiskt perspektiv, är att vara en av flera ”kapabla väktare”. Om just den väktaren tas bort, måste väktaren ersättas av annat som avskräcker från brott, säger Stefan Lundberg, samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

 

- Vi har ända sedan 2010 sett baksidorna av att de kriminella som vill använda företag som brottsverktyg har kunnat starta aktiebolag utan någon större insyn och kontroll, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor hos EBM.

 

- Vi delar många av Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer och hoppas att fler vill arbeta tillsammans med oss för att förbättra de kontrollmekanismer som bidrar till att en sund konkurrens och goda anställningsvillkor upprätthålls, i synnerhet i  kontantintensiva branscher som bygg, städ, restaurang och hårvård, säger han.

 

Riksrevisionen: Revisionsplikten bör återinföras  


Så kommenterade EBM Riksrevisionens granskning

 

FAR:s kommentar

 

EBM når företagare via Verksamt.se

Bolagsverket får utökat mandat att hindra brott

SAMVERKAN. Ekobrottsmyndigheten har, efter dialog med Bolagsverket, fattat beslut om att ansluta EBM till verksamt.se och övriga delar av myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Småföretagare begår ekobrott på grund av okunskap. Det visar en analys hos Ekobrottsmyndigheten.En granskning av ett 100-tal domar visar att de tilltalade hävdar att de känt till bokföringsplikten och att förseningar kan leda till förseningsavgifter och vite, men inte varit medvetna om straffansvaret.

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten vidtar nu flera gemensamma åtgärder för att tydligt upplysa om straffansvaret. Information om att det i vissa fall kan innebära bokföringsbrott att inte lämna i årsredovisning i tid har tydliggjorts i Årsredovisningsguiden på Bolagsverkets hemsida och i Bolagsverkets utskick till företagare.

I Ekobrottsmyndighetens analys av småföretagare som begår brott framgår att företagare primärt är mottagliga för information innan företaget startas och i dess uppstartsfas. Därför är det positivt att Ekobrottsmyndigheten framöver bland annat kan bidra med material till Företagarsajten verksamt.se, till Starta företag-dagen och i  Starta företag-broschyren.

KONTROLL. Bolagsverket har tidigare enbart haft en registrerande uppgift. Nu får myndigheten mandat att förebygga brott genom att rapportera misstanke om brott. Det kommer att leda till att ekonomisk brottslighet kan stoppas i ett tidigare skede.

 

- Vi är glada för att Bolagsverket nu får ett utökat mandat. Med lite mer kontroll av de handlingar som kommer in till Bolagsverket kan de uppenbara brottsuppläggen identifieras. Till exempel att det finns personer som sitter i mängder av styrelser eller att flera bolag har samma huvudmän eller att det i flera årsredovisningar förekommer identiska siffror i en rad bolag, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten.

 

Det nya uppdraget formuleras enligt följande

"Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar utifrån sin instruktion med att förebygga ekonomisk brottslighet. Vidare ska myndigheten lämna förslag på möjliga åtgärder inom ramen för myndighetens verksamhetsområde för att i ökad utsträckning förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 mars 2018."

Här är Bolagsverkets regleringsbrev för budgetåret 2018

 

 

Näringsminister Mikael Damberg är öppen för förändringar  (DN)

 

 

 


Kortuppgifter i omlopp i rekordstor julhandel

Så skyddar du dig mot kortbedrägerier

ID-INTRÅNG. Med stora e-handelsvolymer följer också risken för att bedragare på nätet ges tillfälle att begå brott.

2017 handlades cirka 35 procent av alla julklappar som delades ut i Sverige på nätet. 11 procent mer i år än i fjol, enligt Postnord. Det motsvarar shopping för sex miljarder kronor.  Allra mest handlar 30-49-åringarna. Den som är ovaksam riskerar att få sina kortuppgifter stulna och i värsta fall även sin identitet. Åtta av tio anmälningar om bedrägeri är av brottstypen ”Card Not Present”

Polisen landet runt: Högtid för bedrägerierna

 

Många drabbas av att privata kortuppgifter stjäls och används vid köp på nätet. Nationellt Bedrägericentrum, NBC, en enhet inom Polisen, har stor kunskap om olika brottsupplägg.

– Eftersom många handlar på nätet lagras stora mängder kortuppgifter på servrar runt om i världen. Om uppgifterna sedan läcker ut läggs de upp till försäljning på sajter som till exempel Darknet. Därefter blir det möjligt att använda en annan persons kortuppgifter till olika köp på framförallt nätet, säger Lotta Mauritzson på Nationellt Bedrägericentrum.

Så skyddar du dig mot kortbedrägerier

 

SAMVERKAN MOT BROTT

 
 

Tillsammans mot brott och för mer schyssta arbetsplatser

SVARTJOBB. Regeringen har beslutat att åtta myndigheter ska ta krafttag mot oseriösa arbetsgivare.

Regeringen har därför beslutat att ge Ekobrottsmyndigheten, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket,  Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket, i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll.

I uppdraget ingår att:

Kartlägga och analysera hur myndigheterna kan bidra i gemensamma kontroller utifrån respektive uppdrag, syfte och verktyg.

Utveckla kontaktytor, arbetssätt och rutiner för en väl fungerande myndighetsgemensam kontroll, på både nationell och regional nivå.

Ta fram ett stöd till myndigheterna gällande möjligheter till informationsutbyte, inom ramen för gällande sekretesslagstiftning.

Utveckla kriterier som är till hjälp för att bedöma när det är lämpligt att göra myndighetsgemensam kontroll, vilka myndigheter som i så fall bör delta och på vilket sätt.

Säkerställa att de utvecklade metoderna integreras i myndigheternas verksamhet så att myndighetssamverkan efter 2020 fungerar väl.

 

Regeringens förslag

Bild:Shutterstock


Nu pågår unik rättegång mot svart körskola

SVARTA PENGAR. De svarta trafikskolorna har kommit att bli ett problem i många städer. Trafiksäkerheten minskar och skattemoralen urholkas. Åtal har väckts mot en man i Värmland som bedrivit omfattande svart trafikskoleverksamhet.  Rättegången startade i Värmlands Tingsrätt i december och pågår till i slutet av februari.

Domen blir prejudicerande eftersom det är förstå gången detta prövas i domstol.

Åklagaren Eva Grandestedt riktar in sig på misstanke om bokföringsbrott i första hand.

– Att bedriva körskola utan nödvändiga tillstånd kan enligt lagen om brott mot trafikskolor ge böter, men ett grovt bokföringsbrott kan ge flera års fängelse. I det här fallet gör omfattningen, antalet elever liksom den tid som verksamheten har kunnat fortgå, det till ett grovt bokföringsbrott, säger Eva Grandestedt.

  Unikt åtal väckt mot illegal trafiksskola

Åklagaren Eva Grandestedt har väckt åtal efter en utredning där ett omfattande bevismaterial har samlats in. 

 
 
 

Kom igång med det förebyggande arbetet!

Ekobrottsmyndigheten följer en årlig handlingsplan för sitt brottsförebyggande arbete. Årets plan innehåller cirka 25 aktiviteter på regional och nationell nivå.  Vi arbetar aktivt med samverkan och kunskapsspridning. Tillhör du ett företagsnätverk och vill arbeta förebyggande så ta gärna kontakt med det närmaste kontoret i din region!

 

EBM jobbar med följande:

 

Individualprevention riktar sig mot personer och företag som begått ekobrott. 2017 pågår aktiviteter som i första hand berör så kallade målvakter.

 

Riskbaserad prevention riktar sig till grupper och branscher där risken är större för ekonomisk brottslighet. Här pågår bland annat aktiviteter gentemot särskilt prioriterade områden och stora infrastrukturprojekt, som byggande av väg och järnväg.

 

Allmänprevention riktar sig till allmänheten och kommer fortsatt att vara ett stort fokusområde. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att genom utbildning och samverkan öka kunskapen och förståelsen för ekobrottens struktur och brottsverktyg. Vill du också arbeta tillsammans med Ekobrottsmyndigheten?

 

Hör av dig!

 

Kontakta Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggare i din region

 

 


TRENDER & REGELVERK

 

Ny lag för ekonomiska föreningar

Skogsägare på ny mark. Ekonomiska föreningar förekommer i många branscher, inte minst inom de  så kallade gröna näringarna.

LAGSTIFTNING. Regeringen har fattat beslut om att införa en ny lag för ekonomiska föreningar. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018 och innebär en modernisering. Den nuvarande lagen har 30 år på nacken.

- Vi är glada för att lagen till sist har setts över. Utifrån ett brottsförebyggande perspektiv är det bra att lagstiftningen anpassas för att fungera utifrån hur verksamheten i ekonomiska föreningar bedrivs idag. Samtidigt vill vi påminna om vikten av att de ramverk som gäller för stiftelser och ideella föreningar också ses över, säger Stefan Lundberg, samordnare av Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande verksamhet.

Det gäller att regelverk utvecklas i takt med både samhällsutveckling och brottslighet. Företag används som brottsverktyg och den utvecklingen kommer knappast att avstanna.

- Om kraven på aktiebolagen till exempel skulle skärpas finns en risk för att de kriminella letar sig till de associationsformer där insynen är sämre. Nu täpps några luckor till och det är vi glada för, säger Stefan Lundberg.

Den nya lagen för ekonomiska föreningar innehåller moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering. Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller VD. Ett byte av styrelseledamot eller VD får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

Regeringen om lagförslaget


Tyck till om nyhetsbrevet!

Tipsa och dela!

 

 Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant?

Kommer det lagom ofta? Ser det tillräckligt bra ut? Vi vill veta vad du tycker.  Ge oss två minuter och du hjälper oss att vidareutveckla nyhetsbrevet.

  Tyck till om nyhetsbrevet här!  

 

 

 

 

 

Ju fler vi är tillsammans... Tipsa gärna andra läsare som kan ha nytta och glädje av Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev. 

 

Bli NY prenumerant här och läs tidigare nummer

 

Har du ett tips om brottsförebyggande arbete? Mejla till kommunikation@ekobrottsmyndigheten.se Märk tipset med BF i ämnesraden.

 
 

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se

 

Nyhetsbrevet produceras av Ekobrottsmyndigheten. Ansvarig utgivare: Stefan Lundberg.  Produktion: Ellen Karlberg, redaktör (vik)