SRHR-nytt

Ett nyhetsbrev från Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Vi på KSH har tillsammans med mödrahälsovård och gyn i Göteborg fått ta del av de statliga medlen för kvinnors hälsa som SKL utlyst under året. Det innebär att åtminstone en liten del av anslaget kommer att gå till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, vilket vi är mycket glada för. Hösten har använts till förstudier, planering och förberedelser inför projektstarter i vår. Ett av projekten vänder sig till kvinnor över 60 år i form av öppna föreläsningar där vi i oktober genomför en föreläsningsserie på temat sexuell hälsa för att undersöka intresset. Vi kan konstatera att det har varit mycket stort och kommer att fortsätta med nya föreläsningsserier 2017.

I höst kommer vi också att sätta lite fokus på mäns sexuella hälsa genom att erbjuda en fortsättningskurs för alla er som gått vår utbildning Praktisk andrologi. Mer om detta och information om höstens Forum sexuell hälsa hittar du i detta SRHR-Nytt och på vår hemsida.

Väl mött!

Stefan Laack
Enhetschef
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum


Forum sexuell hälsa

Under november månad anordnar Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Forum sexuell hälsa. Forum sexuell hälsa är en kostnadsfri kompetensutveckling förlagd till en halvdag i fyra olika städer runt om i Västra Götalandsregionen och anordnas en gång per termin.

Temat i november är sexualitet och psykisk (o-) hälsa. Jennie Fessé från Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa talar om sexualitet i relation till psykiatriska diagnoser, läkemedel och det terapeutiska samtalet.

Vidare talar Jill Carlberg Söderlund om närhet och relationer och utgår då bla från egna erfarenheter av Aspergers syndrom. Jill berättar om hur autismens kan innebära svårigheter i nära relationer, kommunikation och beröring. Men hon berättar också om möjligheter och vägar till förändring och ett gott liv.

Datum för forum

8/11 – Borås
9/11 - Vänersborg
16/11 – Göteborg
17/11 – Skövde - fullbokat (väntelista möjlig)

Mer information om forum på  KSH:s hemsida

Anmälan
www.regionkalender.vgregion.se

 


Praktisk andrologi 2

Efter att KSH i flera år har genomfört vår endagsutbildning i praktisk andrologi så har med jämna mellanrum framförts önskemål om en fördjupningsdag. Vi är mycket glada att för första gången kunna erbjuda en sådan kursdag den 24 november. 

Innehållet kommer huvudsakligen att fokusera på anatomi och fysiologi, tidig utlösning samt maskulinitetsnormer i vården.

Program på  Program på KSH:s hemsida

Anmälan via regionkalendern

 

Sex och samlevnad för kvinnor över 60

Aktuella utbildningsdatum hösten 2016

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa sätter tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum fokus på temat ”Sexualitet, kropp och relationer” för gruppen kvinnor 60+. Är du själv kvinna och 60+, kom på våra kostnadsfria föreläsningar i oktober. En möjlighet att skaffa nya - eller kanske fräscha upp, gamla kunskaper! 

31 oktober med Frågestund med gynekolog.

Plats: Mötesplats Kungshöjd, kaserntorget 11 A, Göteborg, lokal havet

Anmälan via regionkalendern

Forum sexuell hälsa
8/11 – Borås
9/11 - Vänersborg
16/11 – Göteborg
17/11 - Skövde

Catch-up hbtq
10/11 – Gullbergsvass
7/12 - Gullbergsvass

Praktisk andrologi 2
4/11 – Praktisk andrologi 2

Sex och samlevnad för kvinnor över 60
31 okt - Mötesplats Kunghöjd

För mer information och anmälan se www.narhalsan.se/ksh

 


Gonorré och sex män emellan och Syfilis och sex män emellan

Nya broschyrer!

Syfilis och sex män emellan och Gonorré och sex män emellan är två broschyrer som vänder sig till män som har sex med män och har tagits fram av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Smittskydd Västra Götaland.

Syfilis är en relativt vanlig infektion i många länder och i Sverige har förekomsten av syfilis och gonorré ökat, framför allt bland män som har sex med män (MSM).

Foldrarna har tagits fram 2016 genom ekonomiskt stöd från statsanslaget; Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60)

De finns att beställa kostnadsfritt på distributionscentrum www.vgregion.se/adc eller som nedladdningsbara pdf:er (klicka på bilderna)

KSH och Smittskydd Västra Götaland har tidigare tagit fram broschyrerna Hiv och sex män emellan och Hepatit och sex män emellan. Även dessa finns att beställa på distributionscentrum. 

 

Broschyr "Gonorré och sex män emellanBroschyr "Syfilis och sex män emellan"

Regionens SRHR-arbete sprids i Europa!

I årets nummer av världshälsoorganisationens (WHO) tidskrift för sexuell och reproduktiv hälsa: ENTRE NOUS "Together for a better sexual and reproductive health " ägnas ett helt uppslag åt Västra götalandsregionens arbete för SRHR.

I detta nummer fokuserar tidskriften på de nya globala utvecklingsmålen och hur vi i Europa behöver utveckla vårt arbete. En framgångsfaktor som lyfts fram är ökat intersektoriellt samarbete. Man menar att förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa för alla och särskilt marginaliserade grupper, inte kan uppnås genom endast förbättringar i hälso- och sjukvården, även andra sektorer behöver involveras och ta ansvar.

I artikeln, författad av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa, beskrivs med exempel hur enheten samarbetar både med olika enheter inom regionen, men också med vitt skilda aktörer såsom Tolkförmedlingen Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund och Gryning Vård AB m.fl. Allt för att säkerställa allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive de grupper som den traditionella hälso- och sjukvården är sämre på att nå.

Artikeln når du här

Eller bläddra i hela magasinet här

Vi borde veta bättre - på fler språk

Hivviruset och dess behandling

Nu finns den lite längre kortfilmen "Vi borde veta bättre" med infektionsläkaren AnnaMia Ekström med tal på albanska, arabiska, dari, franska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai och tigrinja.

Filmerna finns att se under respektive språkflik på www.hividag.se  (darifilmen ligger under språkfliken farsi). 

Man har också kompletterat innehållet under varje språkflik med information om testning. 

Vid behandling av hiv används flera olika antivirala läkemedel. För att förstå hur dessa fungerar kan det vara bra att veta hur hivviruset verkar i kroppens celler.

Till skillnad från bakterier kan inte virus föröka sig själva, utan måste ta sig in i levande celler och utnyttja värdcellernas kopieringsfunktion för att kunna tillverka nya viruspartiklar. De celler som hivviruset angriper är en viss typ av vita blodkroppar, t-hjälparceller eller t-lymfocyter, som ingår i kroppens immunförsvar. 

Här kan du se filmen


Hiv handlar om oss

Ny webb-utbildning om hiv och likabehandling

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud och tar bara 15 minuter.

I utbildningen får du baskunskaper om hiv. Du får också lära dig mer om bemötande och kopplingen till likabehandling. Den har tagits fram i ett projekt hos Social resursförvaltning på Göteborgs stad i samarbete med Positiva Gruppen Väst. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Klicka här för att komma till utbildningen


Ny app för intellektuella funktionsvariationer

Privatliv, en app som stärker sex- och samlevnadsundervisningen för personer med intellektuella funktionsvariationer.

 Innehållet i appen grundar sig på de styrdokument som finns för grundsärskolans årskurs 7-9 sex- och samlevnadsundervisning samt gymnasieskolan gällande sexualitetsfrågor. Det betyder att den ska fungera väl i sex- och samlevnadsundervisningen men också uppmuntras till privat användande.

www.mittprivatliv.se

Det finns också en handledning till appen för dig som är lärare, förälder eller personal.

Handledningen hittar du här


SRHR.se

Insikt - Om hiv

Normspelet

 

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas utbildnings-, fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tillsammans med aktuella nyheter på området.

Under hösten ger Lafa ut ett specialnummer av tidningen Insikt med tema hiv. Syftet är att sprida aktuell kunskap om hiv, hur det är att leva med hiv idag och motverka den rädslan för hiv som fortfarande finns och som kan leda till stigma och diskriminering. Tidningen beställer du kostnadsfritt genom att maila till info@lafa.nu. Uppge leveransadress och antal tidningar ni önskar beställa. Läs mer  

Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se? Hur påverkar normer mötet mellan patienter och personal? Har det betydelse för vilken vård patienterna får? Det här är frågor som är centrala i Normspelet – en utmaning för en jämlik hälso- och sjukvård och som är ett diskussionsmaterial för alla som möter patienter och deras närstående. 


Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa hittar du på vår hemsida www.narhalsan.se/ksh