Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet
Ännu ett nyhetsbrev når offentlighetens ljus och denna gång avhandlar vi allt ifrån passhandlingar och personalliggare till taxiresor. Vi strävar efter stor spännvidd!

Vi är nu uppe i en bra bit över 400 prenumeranter vilket glädjer oss mycket. Prenumeranterna representerar en väldigt stor bredd inom både offentlig sektor och näringsliv.

Taxi och pass

Vi ser nyhetsbrevet som en viktig del i Ekobrottsmyndighetens nya kommunikationsstrategi som slår fast att kommunikationen ska stärka myndighetens förtroende både internt och externt. Vidare ska vi värna om offentlighet och verka för att insyn och öppenhet ska råda när så är möjligt.

Vi har nu fastställt vår handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet under 2016. Planen utgår ifrån den brottsförebyggande strategin som löper under åren 2014 – 2018 och myndighetens verksamhetsplan som löper under åren 2016 - 2018. Planen innehåller en stor mängd aktiviteter, indelade i nationella och regionala samt i genomförande- och utvecklingsaktiviteter. Aktiviteterna ska primärt, med stöd av den lägesbild som vår kriminalunderrättelsetjänst tar fram, inriktas mot:

  • En aktörsgrupp (tidigare ostraffade småföretagare)
  • Företeelser som återkommande nyttjas av den grova organiserade brottsligheten (i första hand ID-intrång, penningtvätt och oseriösa upphandlingar)
  • Riskbranscher (i första hand bygg, städ och hotell- och restaurangbranschen).

Vi planerar också för fullt vår närvaro i Almedalen vecka 27. Det blir första gången som vi har egna arrangemang. Huvudfokus blir just vårt brottsförebyggande arbete. Vi kommer självklart att bjuda in bl.a. våra olika samverkanspartners för att bidra med expertkunskaper i våra seminarier.

Till våren förstärker vi också vår nationella resurs för det brottsförebyggande arbetet med en strategisk analytiker, som vi hoppas ska både bredda och fördjupa vårt arbete. Vi presenterar den nyanställde i nästa brev!

Avslutningsvis vill vi ånyo puffa för vår nya feedbackfunktion i nyhetsbrevet. Vi lanserade den i förra brevet och fick en hel del respons, men vi vill ha ännu mer input! Allt i syfte att skänka Er en njutningsfylld och givande läsning.

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Tidigare utskick i nyhetsbrevet


Brå: Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras

Brottsförebyggande rådet, Brå, har i en rapport presenterat ett antal förslag på hur lokalt brottsförebyggande arbete kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det regeringsuppdrag som Brå fick i höstas, och som omnämndes i septemberutgåvan av detta nyhetsbrev.

 

Brå föreslår bland annat:

  • att det stöd som Brå ger i dag förstärks och utgör den nationella stöd- och samordningsfunktionen för lokalt brottsförebyggande arbete.
  • att det till den nationella funktionen knyts en särskild, regeringsutsedd samordnare för brottsförebyggande arbete.
  • att det till den särskilda samordnaren knyts en samrådsgrupp samt ett myndighetsnätverk.
  • att det inrättas brottsförebyggande samordnare vid landets länsstyrelser.

Ekobrottsmyndigheten deltog i en hearing om förslaget den 9 februari. En första hearing med anledning av regeringsuppdraget hölls i oktober.

Hela rapporten på Brå:s webbplats

Mer om regeringsuppdraget


Nya redovisningsregler för taxinäringen skjuts upp

Skatteverket: Uber-förare måste deklarera och betala skatt

TaxibilarUber

I år skulle nya regler börja gälla om taxinäringens skyldighet att lämna taxameteruppgifter till redovisningscentraler. Men efter kritik från flera remissinstanser skjuts det upp ytterligare ett år.

 

Syftet med redovisningscentralerna, som i sin tur ska skicka uppgifterna vidare till Skatteverket, är att bidra till rättvis konkurrens och en bättre fungerande taxinäring. De nya reglerna skulle enligt tidigare riksdagsbeslut börja gälla den 1 januari 2016.

 

Flera remissinstanser har dock framfört att det var för ont om tid för att införa reglerna på ett bra sätt. Införandet delas i stället upp i två steg, och reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar därför gälla den 1 januari 2017.

Skatteverket har nu gått ut med information till privatpersoner som kör andra mot betalning inom taxitjänsten Uber Pop att ersättningen måste redovisas i deklarationen. Uppdragsgivaren ska lämna kontrolluppgift.

 

Tjänsten Uber har varit hett omdebatterad, bland annat eftersom taxinäringen anser att konkurrensen snedvrids och skattefrågan varit oklar.

 

Skyldigheten att deklarera inkomster från körningar gäller även om man bara har kört någon mot betalning enstaka gånger, enligt Skatteverket. Avdrag kan göras för bland annat drivmedel och trängselskatt. Momsfrågan är dock inte klarlagd. Regeringen utreder just nu nya förutsättningar inom taxibranschen.


Sänkt rotavdrag: En av tre vill betala renoveringar svart

Rotavdraget sänktes vid årsskiftet från 50 till 30 procent. Efter sänkningen kan var tredje som överväger renoveringar under året tänka sig att betala svart, visar en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort.

 

Men det finns många risker med att anlita hantverkare svart, förutom att samhället går miste om skatteintäkter. Hantverkare som jobbar svart saknar ofta certifiering och ansvarsförsäkring, och har man otur kan det vara riktigt oseriösa aktörer. Man riskerar också att inte få full ersättning - eller någon alls - från försäkringsbolagen ifall något går fel eller en skada uppstår.

Hantverkare

Under 2015 köpte svenskarna rottjänster för nästan 17 miljarder kronor. Skatteverkets statistik visar också att utbetalningarna till utförare av rot-arbeten fördubblades under december, jämfört med året innan. Ökningen beror sannolikt på sänkningen som trädde i kraft vid årsskiftet.

Av de som svarat på undersökningen från If har 1596 personer tänkt renovera hemma under året, och av dessa kan alltså en tredjedel tänka sig att helt eller delvis anlita hantverkare svart.

Ifall resultatet av undersökningen visar sig stämma med verkligheten ser Ekobrottsmyndigheten mycket allvarligt på situationen. EBM kommer att mycket noga följa brottsutvecklingen vad gäller byggföretag som utför uppdrag gentemot privatpersoner.

Undersökningen om rot

Ekobrottsmyndighetens remissyttrande


Pilotprojekt vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö

I varje nyhetsbrev brukar vi redogöra för någon brottsförebyggande aktivitet vi för tillfället arbetar med.

 

Denna gång har turen kommit till EBM Malmö som driver ett pilotprojekt som rör en vanligt förekommande brottstyp, nämligen bokföringsbrott i form av ej upprättad årsredovisning.

 

Ekobrottsmyndigheten utreder varje år ett stort antal brottsanmälningar rörande framförallt bokföringsbrott där den misstänkte är en tidigare ostraffad småföretagare. Skälen till att inte upprätta en årsredovisning kan vara många, men en vanlig anledning är okunskap om gällande regelverk eller missförstånd.

Bokföring

Malmöprojektet syftar till att utreda om det är meningsfullt och möjligt att med hjälp av tidig och riktad information undvika att den situationen uppstår.

Projektet omfattar ett 50-tal ärenden av aktuell typ, som väljs ut ur inkomna brottsanmälningar. Ett frågeformulär (se länk nedan) överlämnas till den misstänkte efter att förhöret avslutats. Formuläret är anonymiserat och ska ta högst fem minuter att fylla i. Deltagandet är frivilligt för den misstänkte och ligger utanför själva förundersökningen.

Projektet inleddes i oktober 2015 och ska avslutas i april 2016 för att sedan utvärderas. Förslag kommer sedan att tas fram på hur kunskapen kan användas operativt för att minska denna typ av brottsanmälningar. Färre anmälningar leder dels till att utredningsresurser frigörs för allvarligare ekobrottslighet, dels till att småföretagare kan undvika att bli anmälda, lagförda och hamna i brottsregistret i onödan, med de sociala och ekonomiska konsekvenser det kan innebära.

Ansvarig för projektet är kriminalinspektör Carina Telsing som är regional samordnare för brottsförebyggande insatser på Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Frågeformuläret som används i projektet

Ekobrottsmyndighetens informationsfolder om bokföringsbrott


Mjukstart för personalliggare inom byggbranschen

Nya regler ska motverka missbruk av svenska pass

Lagen om elektroniska personalliggare för byggbranschen trädde i kraft den 1 januari. Men lagen ska tillämpas försiktigt under det första halvåret, meddelar Skatteverket.

Det finns fortfarande osäkerhet kring hur lagen ska tillämpas, och inledningsvis kommer Skatteverket därför inte att vara hårda med kontrollavgifter. Det är till exempel inte helt klart hur en byggarbetsplats ska definieras. Det behövs också utbildning av de som utför kontrollerna och systemet som byggherrar ska använda är inte helt färdigutvecklat.

Sveriges Byggindustrier säger att det finns en en bra dialog mellan branschen och Skatteverket om hur de kvarvarande problemen ska lösas.

Skatteverket har hållit webbseminarier om ämnet. Seminarierna finns tillgängliga på Skatteverkets webbplats.

Regeringen har beslutat om en rad åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. Lagändringarna föreslås träda i kraft redan om tre månader. 

I propositionen föreslås bland annat att svenska medborgare som regel högst ska kunna få ut tre vanliga pass under en femårsperiod. Det vanliga passet ska återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas, och giltighetstiden för ett pass till barn under tolv år ska sänkas till tre år. År 2013 var totalt 177 000 svenska pass anmälda försvunna.

Ekobrottsmyndigheten ingår tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer i Samverkan mot ID-intrång (SMID). Bedrägerier genom olika former av identitetsintrång är ett allvarligt samhällsproblem, som dessutom bedöms öka kontinuerligt. 


"Sverige har blivit vitare"

För fem år sedan togs revisionsplikten bort för alla bolag som omsätter mindre än tre miljoner, har högst tre anställda och en balansomslutning under 1,5 miljoner. Men den slopade revisionsplikten tycks inte ha haft någon större effekt på skatteundandragandet.

 

- I våra attitydundersökningar finns det en tydlig trend sedan 2012 att inställningen till skattefusk har förbättrats hos både företagare och privatpersoner, säger Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket, till Ackordscentralen Nyheter.

 

I regeringskansliet fanns det viss oro för att den slopade revisionsplikten skulle leda till mer fusk, men reformen verkar snarast ha haft motsatt effekt. I övrigt har genomslaget varit stort. Allt färre små bolag anlitar idag en revisor och i nystartade bolag väljer 85 procent att anlita en redovisningskonsult i stället för en revisor.

 

Enligt Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör SRF Konsulterna, har också rot, rut och kravet på personalliggare i olika branscher minskat incitamentet för att köpa svarta tjänster. SRF Konsulterna anser dock att regeringen ska ta ett ytterligare steg för och höja omsättningsgränsen för revisionsplikt till tio miljoner kronor.

Information till redovisningskonsulter på Ekobrottsmyndigheten.se


Kriminella drar nytta av förbättrad myndighetsservice

Förbättrad service mot medborgarna blir allt viktigare för svenska myndigheter. Men i en ny rapport varnar Nationella underrättelsecentret (NUC) för att ökad tillgänglighet också underlättar för kriminella.

NUC menar bland annat att organiserad brottslighet får större möjligheter att kartlägga myndigheternas verksamhet och dra nytta av tjänsterna. NUC vill att myndigheterna ska ha ett brottsförebyggande perspektiv när tjänsterna byggs upp, och vill också se vissa lagändringar.


Byggbranschen i samverkan fyller tio år

Den 5 april fyller nätverket Byggbranschen i Samverkan (BBIS) tio år. Förutom politisk påverkan driver BBIS bland annat attitydprojektet Ren Byggbransch och samordnar kommunikation inom branschen för personalliggare.

BBIS logotyp

Gisela Högberg, projektledare för nätverket, menar att BBIS har mycket att vara stolta över. 

 

- 2006 lanserade vi nätverket och en gemensam värdegrund på Nordbyggmässan i Älvsjö. 2010 gick startskottet för Ren Byggbransch ute i skolorna. Efter tio års enträget arbete fick vi 2016 lag om personalliggare på plats, dessutom har vi senast 2018 blivit utlovade ny lag om arbetsgivaruppgift på individnivå. Men vi hade inte klarat det här själva. Det unika samarbetet mellan bransch och myndigheter, främst Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, har varit ovärderligt och påskyndat arbetet för en sund konkurrens, säger Gisela Högberg i BBIS nyhetsbrev.

BBIS webbplats

Ren Byggbransch


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se