Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet
Den ”kalendariska våren” har nu anlänt och vårsolen börjar värma så smått. I detta utskick av nyhetsbrevet avhandlas bland annat pågående lagstiftningsarbete inom tre olika viktiga brottsförebyggande områden:

  • Förbättrad redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatt från arbetsgivare till Skatteverket
  • Kriminalisering av ”ID-kapningar”
  • ”Delningsekonomin”
Vårbild

Ekobrottsmyndighetens seminariedag under Almedalsveckan äger rum tisdag den 5 juli och temat är brottsförebyggande verksamhet. Platsen är tältet "Fenomenalen", centralt beläget i Visby och det blir ett flertal seminarier i olika angelägna ämnen (återkommer i nästa brev med ämnena). Moderator är Lennart Ekdahl, känd bland annat från TV4.

I förra nyhetsbrevet nämnde vi att Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete förstärkts med en ny strategisk analytiker, och utlovade en presentation. Carin Sundhage började på tjänsten den 1 mars. Syftet med anställningen är att fortsätta utveckla vår förmåga att utvärdera brottsförebyggande åtgärder och arbeta kunskapsbaserat.

Carin Sundhage är utbildad kriminolog. Hon har arbetat dels som strategisk analytiker inom Polismyndigheten, både i Göteborg och Stockholm, dels som kriminolog inom Göteborgs stad.

Avslutningsvis vill vi önska våra läsare en glad påsk!

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Tidigare utskick i nyhetsbrevet


Lagförslag om arbetsgivardeklaration på individnivå

Skatteverket har nu skickat ett lagförslag till regeringen om arbetsgivardeklaration per anställd och månad. Syftet är att försvåra ekonomisk brottslighet, främja sund konkurrens och göra det lättare att göra rätt.

 

Enligt förslaget ska arbetsgivare från och med januari 2018 lämna arbetsgivardeklarationer om lön och skatt på individnivå varje månad. Det som tidigare har rapporterats som kontrolluppgift i januari året efter inkomståret ska alltså rapporteras varje månad i stället. För att ge den anställde insyn i vad som rapporterats ska en ny e-tjänst införas. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får, bland andra myndigheter, tillgång till uppgifter och kan fatta beslut om ersättningar på det underlag som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket.

 

I dag måste en arbetsgivare varje månad lämna en arbetsgivardeklaration med summorna för de anställdas löner, skatt och arbetsgivaravgifter. Kontrolluppgiften, där det framgår hur mycket varje anställd har tjänat och hur stort skatteavdrag som har gjorts, lämnas däremot in först i januari året därpå. Det nuvarande systemet gör att flera typer av missbruk är möjliga, vanligtvis svart arbetskraft, osanna fakturor och oredovisade inkomster. Med det nya lagförslaget kan oseriösa aktörer upptäckas snabbare, enligt Skatteverket.

 

Ekobrottsmyndigheten ingår i en samverkansgrupp som kallas Stora branschgruppen. Gruppen har drivit detta krav i ett flertal år.


ID-kapningar kriminaliseras

Man i balaklava

ID-kapningar är ett växande problem, och regeringen har nu skickat ett lagförslag till lagrådet om ett nytt brott i brottsbalken - olovlig identitetsanvändning.

Det har blivit enklare att få fram uppgifter om andra personers identitet, adress och ekonomiska förhållanden. Därmed har det också blivit lättare att utge sig för att vara någon annan, och antalet identitetskapningar i Sverige har ökat. I dag är det inte straffbart att ta över någon annans identitet, men för den som drabbas är konsekvenserna ofta svåra. 

Enligt lagförslaget ska den som olovligen använder en annan persons uppgifter kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. För straffansvar krävs att användningen leder till "skada eller olägenhet" för den drabbade. Den som förföljer en person genom bland annat ID-kapning ska också kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna utgör del av en upprepad kränkning av den utsattes integritet.

 

Ekobrottsmyndigheten ingår  en samverkansgrupp som arbetar mot identitetsmissbruk. Gruppen kallas SMID, Samverkan mot ID-intrång.

 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den första juli 2016.

Mer information på regeringens webbplats


Klart för fackförbund att fortsätta granska offentliga upphandlingar

Ny film ska underlätta för myndigheters direktupphandling

Konkurrensverket (KKV) har gett grönt ljus för den sk Vita jobb-modellen, där fackförbundet Byggnads granskat upphandlingar inom byggsektorn i Malmö i efterhand.

Enligt KKV finns det inga hinder för att ett ombud, till exempel ett fackförbund, kontrollerar att avtalen följs. Det viktiga är att uppföljning och kontroller verkligen genomförs.

Däremot kan det juridiska ansvaret för uppföljningen av avtal inte delegeras utan ligger alltid hos myndigheten, påpekar KKV.

Konkurrensverkets pressmeddelande

Staten, kommuner och landsting köper varje år in varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Större inköp ska annonseras ut och göras öppna för konkurrens, men det finns en rad undantag.

 

Reglerna för när och hur myndigheter får göra direktupphandlingar är snåriga, och för att hjälpa fler att göra rätt från början har nu Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tagit fram en film och en interaktiv vägledning som kan ses via länken nedan.

Se filmen på upphandlingsmyndighetens webbplats


Twintrack - pilotprojekt inom Ekobrottsmyndigheten

Under 2015 och 2016 genomförs ett pilotprojekt vid Ekobrottsmyndigheten som går under namnet TwinTrack. Metoden har tidigare använts av Skatteverkets brottsutredande enhet Skattebrottsenheten.

Namnet TwinTrack syftar på möjligheten att använda information från förundersökningar i två olika spår: dels att utgöra underlag för åklagares beslut och dels att i brottsförebyggande syfte samla kunskap om motiv respektive förutsättningar för brottslig verksamhet. Med denna metod bidrar alla inledda förundersökningar med något till EBM:s verksamhet oavsett beslut i åtalsfrågan.

Twintrack

Den kunskap om brottsligheten som kommer in och sammanställs via TwinTrack ska utgöra underlag för en ökad förståelse för den ekonomiska brottslighetens orsaker och utseende.

Projektet utförs i praktiken genom att utredare eller förundersökningsledare efter avslutad förundersökning fyller i ett formulär som huvudsakligen består av flervalsalternativ. Formulären är helt anonymiserade både vad gäller misstänkt och vem som fyllt i. Formuläret innehåller nio olika frågor rörande exempelvis, bransch, modus operandi, brottsverktyg.

Testperioden pågår under första halvåret 2016, därefter ska utvärdering ske. Ansvarig för projektet är Tony Jacobsson, Ekobrottsmyndigheten i Linköping.


SedlarPass

Ny undersökning: Ekobrott kostar näringslivet allt mer

Lagändring: Max tre pass under en femårsperiod

En knapp tredjedel av svenska bolag säger sig vara utsatta för någon form av ekonomisk brottslighet, enligt en ny undersökning från revisorsjätten Price Waterhouse Coopers (PWC).

Undersökningen genomförs vartannat år på global och nationell nivå. På global nivå är problemen större än i Sverige, men även i Sverige uppger 27 procent av de tillfrågade att de drabbats av något slags ekobrott. De finansiella förlusterna hos de drabbade bolagen har ökat rejält, och den brottstyp som ökar mest är IT-relaterade brott. Bland brottstyperna som ökar märks också exempelvis förskingring, bluffakturor, bokföringsbrott och trolöshetsbrott. 

Justitieutskottet har nu ställt sig bakom regeringens proposition om lagändringar för att stoppa missbruk av pass, som omnämndes i det förra utskicket av nyhetsbrevet.

 

Ändringarna, som träder i kraft den 15 april, innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Giltighetstiden för vanligt pass till barn sänks till tre år och även främlingspass och andra resehandlingar för flyktingar ska omfattas av nya begränsningar. Åtgärderna motiveras bland annat av att dagens missbruk av pass kan leda till att svenskar i framtiden inte kan resa utan visum.

 

Den tidigare nämnda arbetsgruppen SMID välkomnar den föreslagna lagändringen.


Ökat intresse för tekniken bakom kryptovalutor

Tekniken bakom Bitcoin och andra kryptovalutor, den så kallade blockchain-tekniken, blir allt hetare på finansmarknaden. Men det medför också nya utmaningar för rättsväsendet.

Tekniken i sig är eftertraktad som förlaga för nya transaktionsplattformar i finansbranschen. Flera internationella storbanker satsar hårt på egna lösningar, Goldman Sachs har till exempel fastnat för potentialen för snabbare och enklare värdepappershandel.

Bitcoin

Skatteverket (SKV) höll nyligen ett seminarium på Svensk Juriststämma med anledning av särskilda skattemässiga överväganden som tekniken medför. SKV betraktar i dag Bitcoin som ett slags finansiellt instrument i inkomsthänseende, snarare än en utländsk valuta. Det medför skattemässiga komplikationer för den som betalar med Bitcoin och för bolag som spekulerar i den. Varje transaktion skapar i sig en skattesituation som påverkar vad som måste deklareras. Men Bitcoin och andra kryptovalutor är också särskilt lämpat för dolda transaktioner och används omfattande i illegal handel på internet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade nyligen att handel med Bitcoin är att räkna som valutatransaktioner som ska undantas från moms. EU-kommissionen har tidigare lämnat särskild reglering av handel med blockchain-valutor upp till medlemsländerna.

Vad är Bitcoin?

Så fungerar Bitcoin och andra kryptovalutor

SVT: Brottspengar omvandlas till Bitcoin


Europeisk plattform för att motverka svartarbete

EU-parlamentet har antagit förslaget om en ny europeisk plattform för att motverka svartarbete. EU-ländernas arbetsmarknadsmyndigheter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer ska få bättre möjligheter att samarbeta mot den svarta ekonomin.

Enligt EU-parlamentets nyhetstjänst ska plattformen öka medlemsländernas möjligheter att förebygga, upptäcka och bekämpa odeklarerat arbete, samt främja omvandlingen till deklarerat arbete. I dag uppgår den svarta, odeklarerade, ekonomin till cirka 18 procent av EU:s BNP.

Med odeklarerat arbete avses generellt allt betalt arbete som är lagligt, men som inte deklareras till ansvariga myndigheter. Den nya plattformen är tänkt att bädda för praktiska, effektiva och gränsöverskridande åtgärder mot svartarbete, samt ett system för informationsutbyte länderna emellan. Plattformen ska däremot inte inkräkta på ländernas egna regelverk, som i många avseenden skiljer sig åt.

Beslutet ska nu godkännas av EU-ländernas representanter i ministerrådet.


Regeringen utreder behov av lagändringar för delningsekonomin

KTH-forskaren Karin Bradley har utsetts av regeringen till att utreda om det finns behov av att tillföra nya lagar och regler för den växande så kallade delningsekonomin.

 

Det handlar om taxitjänster, korttidsuthyrning av boende, klädbytardagar och annat, som anses vara en form av konsumtion som rådande lagar och regler kanske inte alltid kan hantera. Därför ska en översyn göras av konsumenträtten, förmögenhetsrätten, kring produktsäkerhet och om tvistlösning. Regeringen har däremot inte lämnat något tydligt uppdrag om att föreslå förändringar i skattereglerna. Möjligheten att ta ut skatt är dock ett av de problemområden som brukar lyftas fram gällande delningsekonomin.


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom vi tror att informationen är relevant för dig eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här