Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Redaktören har ordet
Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma…

Med årets sista nyhetsbrev vill vi på Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande funktion hjälpa våra kära prenumeranter att hålla värmen uppe under helgerna. Tyngdpunkten i brevet är ny lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet som berör viktiga brottsförebyggande verktyg såsom personalliggare respektive ROT- och RUT-avdrag.

Julkort

Vidare berörs ett lovvärt initiativ från Regeringen som avser illegal införsel och handel med alkohol vilket genererar punktskattebrott som Ekobrottsmyndigheten handlägger. En stor del av införseln sker med hjälp av s.k. spritbussar.

Fr.o.m.  detta brev inför vi också en feedbackfunktion som möjliggör att Ni prenumeranter hjälper oss att förbättra brevet under 2016. Vi hoppas att Ni tar Er den lilla tid som krävs för att bistå oss med detta!

/Redaktör Stefan Lundberg
Webbredaktör Gustav Dahlin

Tidigare utskick i nyhetsbrevet


Lagkrav på personalliggare inom byggbranschen efter årsskiftet

Från och med den 1 januari 2016 måste den som bedriver byggverksamhet föra en elektronisk personalliggare och varje dag anteckna vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Skatteverket har gett grönt ljus för ett förslag från branschen på hur lagen ska tillämpas.

 

Förslaget, som tagits fram av Byggbranschen i samverkan (BBIS) handlar bland annat om vad som ska rymmas inom definitionen "byggarbetsplats".

Byggarbetsplats

Syftet med förslaget är både att underlätta för företagen och att öka kontrollvärdet för Skatteverket, till nytta för myndighetens förutsättningar och effektivitet.

Förslaget i sin helhet

Den 30/11 höll Skatteverket en informationsträff om den nya lagen, och tillämpningen av den. Mer information samt en film från informationsträffen finns via länken nedan.

Se filmen och läs mer om personalliggare

Ekobrottsmyndighetens yttrande över Ds 2014:7 - Minskat svartarbete i byggbranschen


Personalliggare föreslås också för tre nya branscher

Skatteverket föreslår att personalliggare också införs för bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Syftet är, precis som inom byggbranschen, att förhindra svartarbete och att få en bättre fungerande konkurrens.

 

Skatteverket bedömer att införande av personalliggare i dessa branscher totalt skulle minska svartarbetet med minst 600 miljoner kronor årligen. I en skrivelse till regeringen föreslår Skatteverket också att det nuvarande regelverket för personalliggare ses över, bland annat gällande vilka personer som ska tas upp i liggaren.

Skatteverkets rapport i sin helhet


Rot och rut sänks från årsskiftet

Regeringens omdebatterade förslag om förändringar i husavdraget (rot och rut) går igenom och båda avdragen sänks från årsskiftet, men på olika sätt.

För rot-avdraget sänks subventionsgraden från 50% till 30%. Rut-avdraget ligger kvar på 50% men får endast omfatta "enklare städarbete", och taket sänks till 25 000 kr per person och år (undantaget personer över 65 år). För rot-avdraget kvarstår taket på 50 000 kr.

Förslaget, som nu blir verklighet från årsskiftet, har varit starkt omdebatterat och flera remissinstanser har invänt mot förändringarna i husavdraget.

Ekobrottsmyndighetens yttrande

Regeringen: Förändringar av husavdraget

Rot-arbete

Svarta körskolor ett växande problem i hela landet

Ideella föreningar allt vanligare
i ekonomisk brottslighet

ÖvningskörningKvinna vid dator

Svarta körskolor går nu att hitta i nästan hela landet. Sveriges trafikskolors riksförbund (STR) har slagit larm om problemet.

Det blir vanligare att det övningskörs med illegala eller oseriösa aktörer. Enligt STR finns det bara i Malmöområdet ett tjugotal olagliga trafikskolor. 

Patrik Lirås, inspektör på Ekobrottsmyndigheten i Malmö, har gjort en del efterforskningar och även deltagit i en panel i trafikutskottet.

- Förekomsten av illegala aktörer snedvrider konkurrensen. Hur många det finns exakt vet ingen, men de är inte svåra att hitta, konstaterar Patrik Lirås.

En privat handledare för övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen och kan som mest ha 15 elever samtidigt. För att få driva en trafikskola måste man också ansöka om det hos Transportstyrelsen. Är man osäker på huruvida en trafikskola är laglig eller ej kan man kontrollera om den har F-skattsedel och tillstånd.

Ideella föreningar används allt oftare för bidragsfusk, och summorna som betalas ut till dem från det offentliga blir samtidigt större.

 

Skatteverket ser att utbetalningarna från offentlig sektor till ideella föreningar växer, och att det är ett problem att det inte finns någon lag som reglerar den företagsformen. Den ideella föreningen har till exempel lika många rättigheter som exempelvis ett aktiebolag, men färre skyldigheter.

 

Det saknas ett offentligt register över företrädare för ideella föreningar och personer med både skatteskulder och näringsförbud kan sitta i styrelser.

 

Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten, ser också en ökad förekomst av ideella föreningar i ekonomisk brottslighet jämfört med för tio år sedan. Inte minst handlar det om föreningar inriktade på välgörenhet. I vissa fall handlar det förstås om okunskap, att man inte vet att man är bokföringspliktig.


Regeringsuppdrag till myndigheter som motverkar illegal hantering av punktskattepliktiga varor

Regeringen har uppdragit åt Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Polismyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs, samt att analysera hur myndigheternas samverkan kan förbättras. 

 

De samverkande myndigheterna ska också utvärdera och redovisa effekterna av de åtgärder som vidtagits operativt, samt kvantifiera effekten av åtgärderna mot smuggling och annan illegal hantering. En gemensam delredovisning ska lämnas till Finansdepartementet senast den 1 oktober 2016 och uppdraget administreras av Ekobrottsmyndigheten och Tullverket.

 

Den 1 december hölls ett riksdagsseminarium om den illegala handeln med alkohol, där Polismyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket redogjorde för sin syn. För Ekobrottsmyndigheten talade chefsåklagare Stefan Lundberg, strategiskt ansvarig för det brottsförebyggande arbetet.

Länk till regeringsuppdraget


Företag kontrolleras för penningtvätt och terrorism

Polisen varnar för utskick från Bolagsupplysningen

Länsstyrelsen ska nu, med hjälp av en tvingande enkät, säkerställa att olika företag inte utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enkäten skickas ut till 10 000 företag i landet som utför bland annat bokföringstjänster eller ägnar sig åt kontantförsäljning om motsvarande minst 15 000 euro. Ekobrottsmyndigheten höll nyligen ett uppskattat seminarium i Stockholm om penningtvätt, där bland annat representanter från olika banker och finansiella institut deltog.

Polisen har gått ut med en varning då många småföretagare anmält att de blivit fakturerade av ett företag som skickat ut en begäran om komplettering av uppgifter.

 

Det handlar om en blankett som skickats ut av Bolagsupplysningen, men som av många misstas för att komma från Bolagsverket. Blanketten har en logotyp som liknar försäkringskassans och ett formspråk som får många att tro att den kommer från en myndighet. Läs mer via länken nedan.

Varningslistan hos Svensk Handel


Ge oss feedback!

Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant? Kommer det lagom ofta? Är det snyggt eller rörigt? Vi vill veta vad du tycker!

Via länken nedan kan du besvara en kort enkät som tar högst två minuter att fylla i.

Feedback om nyhetsbrevet

Feedback

Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se