Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Nu är hösten här, och det råder förlig vind för det brottsförebyggande arbetet! Förhoppningen är att med detta andra utskick i vårt nyhetsbrev sprida intressant och trevlig läsning. Målsättningen framöver är ett utskick åtminstone varannan månad. Det första utskicket kan du läsa via länken nedan.

Tidigare utskick i nyhetsbrevet

Höstlöv

Organiserad och systematisk brottslighet mot välfärdssystemen ska bekämpas på bred front

Torsdag den 24 september gav justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en utredare i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Syftet är att identifiera risker och föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella. 

Mer information på regeringens webbplats

Artikel i DN Debatt

Ekobrottsmyndigheten kommenterar utredningsuppdraget


Uppdrag till Brå att förbättra samordningen inom det brottsförebyggande arbetet

Brå-rapport: "Hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet"

Brottsförebyggande rådet, Brå, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras, bland annat genom att undersöka hur en nationell stöd- och samordningsfunktion kan byggas upp och vilka uppgifter en sådan funktion bör ha.

Uppdraget genomförs i samråd med bl.a. Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Brå håller en hearing om uppdraget den 7 oktober, där bland annat Ekobrottsmyndigheten medverkar.

Mer om uppdraget på regeringens webbplats

Brå presenterade i juli en rapport om administrativa åtgärder mot ekonomisk brottslighet. I rapporten konstateras bland annat att åtgärder som i andra länder uppfattas som ett särskilt viktigt redskap mot ekonomisk brottslighet inte tillämpas strategiskt i Sverige.

 

I samband med att rapporten publicerades författade Brå också ett inlägg på DN Debatt.

Artikeln i DN Debatt

Rapporten på Brås webbplats


Bedrägerier genom kapning av företagsnamn/ domänkapning

Domänkapning

Denna typ av bedrägerier ökar kraftigt i Sverige just nu. Gärningspersonen ”kapar” företagsnamn och gör bedrägliga beställningar  i deras namn för höga belopp.

Dubbleringen/kapningen sker genom att gärnings-personen registrerar en domän som liknar den riktiga. www.företaget.se kan till exempel bli www.företagets.se eller andra variationer.

När domänen väl är satt skapar gärningspersonerna e-postadresser som ser ut som om de kommer från den riktiga personen som arbetar på företaget. Nils.nilsson@företaget.se blir till exempel nils.nilsson@företagets.se.

Gärningspersonerna använder sig av namn som går till olika nivåer inom det utsatta företaget såsom vd, inköpsansvarig, ekonomichef och andra som har rätt att beställa från företagets befintliga leverantörer.

Det har framgått att många av de företag som utsatts för bedragarna har fått mejl med en fil som troligen är en trojan (mjukvara som utger sig för att vara en sak men egentligen gör något helt annat i bakgrunden). På så sätt får gärnings-personerna full insyn i företaget och kommer över kund-/leverantörsregister samt kundnummer, lösenord, namn på personal och mycket mer.

Vid de senaste kapningarna har man även kapat företagsföreträdarens/VD personnummer och id. Detta har sedan använts till exempel för att handla lyxbilar i miljonklassen.

För att undvika att själva bli bedragna och skicka varor/gods till ett kapat företag var uppmärksam på:

  • E-postadressen kunden skriver från
  • Telefonnumret
  • Den anställdes namn och funktion
  • Leveransadressen
  • Utökad identifiering vid leverans

Kraftig minskning av lönegarantiutbetalningar

Utbetalning av statlig lönegaranti har minskat med omkring 40 procent de senaste åren, enligt Kronofogden. Allt mindre av statens pengar går till att betala lönegaranti.

För tre år sedan, 2012, betalades nästan 3 miljarder kronor ut till anställda på företag som gått i konkurs eller beviljats rekonstruktion. Nu har siffran minskat ordentligt. Förra året var det istället nästan 1, 9 miljarder kronor som betalades ut och även hittills i år har utbetalningarna minskat med runt 20 procent.

Under de senaste åren har ett antal uppmärksammade förundersökningar bedrivits gällande misstanke om grova bedrägerier med statlig lönegaranti.

Brottsuppläggen har varit organiserade av bedragarnätverk där personer mot en mindre ersättning blivit skenanställda i bolag som därefter försatts i konkurs varefter utbetalning av lönegaranti har skett.

 

Ett av se senaste fallen var en utredning som bedrevs vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö där 29 personer dömdes för bl.a. grova bedrägerier.

Mer information om ärendet

Parallellt med utredning och lagföring av lönegarantiärenden har olika brottsförebyggande insatser bedrivits genom samverkan mellan myndigheter, såväl på nationell som regional nivå, för att motverka detta missbruk av statlig lönegaranti.

Tendenserna vi ser – att konkurserna i Sverige minskat, är en förklaring till den kraftiga minskningen av utbetalning av statlig lönegaranti.

Uppmärksamheten genom lagföring samt olika brottsförebyggande insatser kring missbruk av denna typ av skyddslagstiftning har sannolikt också haft en viss påverkan. Detta arbete fortsätter trots minskningen av utbetalningarna. Ett viktigt forum är den Nationella lönegarantigruppen - ett samverkansforum där Kronofogden är sammankallande och Ekobrottsmyndigheten ingår.


Ny myndighet för offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten slog upp sina portar den 1 september. Myndigheten har bildats för att göra den offentliga upphandlingen så effektiv, rättssäker och affärsmässig som möjligt.

Fokus ligger på medborgarnytta, näringslivets utveckling. innovativa lösningar och att stärka upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten. Upphandlingsmyndig-heten tar vidare det arbete som tidigare har drivits av Konkurrensverket (KKV), Upphandlings-stödet vid Kammarkollegiet, Miljöstyrnings-rådet och Vinnova.

 

Ekobrottsmyndigheten ingår redan i ett samverkansforum där KKV har ingått. Upphandlingsmyndigheten kommer högst sannolikt att ingå i detta forum tillsammans med KKV.

Läs broschyren "Tre åtgärder för konkurrens på lika villkor"

Upphandlingsmyndigheten

EBM, SKV och SSAB i samarbete mot svartarbete

Under sommaren har SSAB i Luleå haft ett stort driftstopp för genomförande av underhållsarbeten. Budgeten för driftstoppet var cirka en miljard kronor. Eftersom EBM såg en risk för att svart arbetskraft skulle komma att utnyttjas för underhållsarbetena inleddes ett brottsförebyggande samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten (EBM), Skatteverket (SKV) och SSAB.

Samarbetet bestod i att Ekobrottsmyndigheten i Umeå och SKV gav SSAB information om olika signaler som kan indikera att svart arbetskraft används, samt att SSAB fick kontaktpunkter på EBM och SKV dit de kunde vända sig vid misstankar om svart arbetskraft eller annan misstänkt ekonomisk brottslighet.

Kranar

SKV informerade särskilt om sina möjligheter att lämna adekvat information vid anlitande av företag. Förutom informationsutbytet beslutades det att SSAB, EBM och SKV gemensamt skulle distribuera ett informationsblad till de som utförde arbeten under driftstoppet. Informationsbrevet översattes även till engelska och distribuerades av SSAB. 

Vid återkoppling med företrädare för SSAB välkomnade de samarbetet som varit under driftstoppet. De betonade bl.a. fördelen med de ”direkta ingångar” till myndigheterna som hade skapats.

Informationsblad svenska

Informationsblad engelska


Nytt register över bolagsägare ska motverka kapningar

Sverige måste inom två år upprätta ett offentligt register över större aktieägare i alla bolag och stiftelser. Direktivet kommer från EU och syftet är att motverka bolagskapningar. Det nya registret blir obligatoriskt för alla EU-länder och ska innehålla ägarnas namn, födelsedata, medborgarskap och bosättningsland.


Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se